DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4440

Название: Особливості та перспективи використання інструментів екологічного маркетингу продукції рослинництва
Другие названия: Особенности и перспективы использования инструментов экологического маркетинга продукции растениеводства
The main features and prospects of environmental marketing tools
Авторы: Ращенко, А. В.
Rashchenko, A.
Ключевые слова: екологічний маркетинг
экологический маркетинг
green marketing
комунікації
коммуникации
promotion
екологічно безпечна продукція
экологически безопасная продукция
environmentally friendly products
збут
сбыт
place
ціна
цена
price
товар
product
Issue Date: 2013
Издатель: Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Библиографическое описание: Ращенко А. В. Особливості та перспективи використання інструментів екологічного маркетингу продукції рослинництва / А. В. Ращенко // Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки : монографія / за ред. Т. В. Штерма, С. М. Пилипчук. – Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2013. – С. 126–141.
Аннотация: Екологічний маркетинг принципово відрізняється від інших інноваційних маркетингових концепцій тим, що націлений на отримання екологічного результату від запровадження певного набору інструментів, на рівні із задоволенням потреб споживачів та прибутковістю діяльності підприємства. Слід зазначити, що специфіку використання інструментів екологічного маркетингу визначає не лише дія чинників, що впливають на формування потреб споживачів, а також безпосередньо принципи екологічного маркетингу та особливості аграрного виробництва екологічно безпечної продукції, зокрема органічної. Тому, очевидно,що традиційні маркетингові інструменти повинні бути адаптовані та доповнені з урахуванням екологічних вимог, потреб потенційних споживачів, технологічних особливостей еколого-безпечного агровиробництва та специфіки самої концепції.
Экологический маркетинг принципиально отличается от других инновационных маркетинговых концепций тем, что нацелен на получение экологического результата от внедрения определенного набора инструментов, на уровне с удовлетворением потребностей потребителей и доходностью деятельности предприятия. Следует отметить, что специфика использования инструментов экологического маркетинга определяет не только действие факторов, влияющих на формирование потребностей потребителей, а также непосредственно принципы экологического маркетинга и особенности аграрного производства экологически безопасной продукции, в частности органической. Поэтому, очевидно, что традиционные маркетинговые инструменты должны быть адаптированы и дополнены с учетом экологических требований, потребностей потенциальных потребителей, технологических особенностей эколого-безопасного агропроизводства и специфики самой концепции.
Environmental marketing differs from other innovative marketing concepts that aims for environmental result from the introduction of a specific set of tools at the level of customer satisfaction and profitability of the company. It should be noted that the specific use of environmental marketing tool determines not only the effect of the factors influencing the consumers' needs and direct marketing principles and features of ecological agricultural production of environmentally friendly products, including organic. Therefore, it is clear that traditional marketing tools should be adapted and supplemented on the basis of environmental requirements, the needs of potential customers technological features ecologically safe agricultural production and the specifics of the concept.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4440
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Green_marketing_mix.pdf321,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU