DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4445

Название: Страхові послуги
Другие названия: Страховые услуги
The insurance services
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Dema, D.
Віленчук, О. М.
Виленчук, А. Н.
Vilenchuk, О.
Дем’янюк, І. В.
Демьянюк, И. В.
Demianyk, I.
Ключевые слова: страхові послуги з особистих і майнових видів страхування
страховые услуги с личных и имущественных видов страхования
insurance services from personal and property insurance
послуги зі страхування відповідальності
услуги по страхованию ответственности
insurance liability
Issue Date: 2013
Издатель: Алерта
Библиографическое описание: Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Алерта, 2013. – 526 с.
Аннотация: Навчальний посібник підготовлено відповідно до діючої програми «Страхові послуги». У навчальному посібнику обґрунтовано теоретичні основи розробки, формування та реалізації страхової послуги на страховому ринку України. Основну увагу зосереджено на висвітленні питань щодо надання страхових послуг з особистих та майнових видів страхування й страхування відповідальності. Послідовність викладання навчального матеріалу забезпечує можливість ознайомлення з широким спектром страхових послуг, які надаються на вітчизняному та світовому ринках страхування. Авторами начального посібника приділено значну увагу оволодінню студентами теоретичним матеріалом та практичними навиками страхової діяльності. З цією метою в кінці кожного розділу запропоновано студентам практикум для самостійного опрацювання. Навчальний посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Він може бути корисним для викладачів, слухачів шкіл та інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку страхової справи.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующей программой «Страховые услуги». В учебном пособии обоснованы теоретические основы разработки, формирования и реализации страховой услуги на страховом рынке Украины. Основное внимание сосредоточено на освещении вопросов по оказанию страховых услуг с личных и имущественных видов страхования и страхования ответственности. Последовательность преподавания учебного материала обеспечивает возможность ознакомления с широким спектром страховых услуг, которые предоставляются на отечественном и мировом рынках страхования. Авторами учебного пособия уделено значительное внимание овладению студентами теоретическим материалом и практическими навыками страховой деятельности. С этой целью в конце каждого раздела предложены студентам практикум для самостоятельной проработки. Учебное пособие разработано для студентов высших учебных заведений экономических специальностей. Он может быть полезным для преподавателей, слушателей школ и институтов повышения квалификации, работников страховых компаний, а также всех тех, кто интересуется проблемами и перспективами развития страхового дела.
A manual is prepared according to the current program «Insurance Services». It substantiates the theoretical foundations of design, development and implementation of insurance services in the insurance market of Ukraine. Particular attention is paid to highlighting issues concerning insurance services for personal and property insurance and liability insurance. The sequence of teaching material gives the opportunity to cover a wide range of insurance services provided in the domestic and international insurance markets. The authors of the manual pay special attention to students mastering theoretical material and practical skills of insurance activity. In order to reach these goals students are offered practical work for self-study at the end of each section. The manual is designed for university students of economic specialties. It can be useful for teachers, students of schools and advance training institutions, employees of insurance companies, as well as all those who are interested in the problems and prospects of the insurance business.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4445
ISBN: 978-617-566-215-1
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Straxovi_poslygu.PDF837,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU