DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4583

Название: Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Лісостепової зони Житомирщини в осінній період
Другие названия: Динамика численности зайца-русака (Lepus europaeus Pall.) в условиях Лесостепной зоны Житомирщины в осенний период
Europian Hare (Lepus europaeus Pall.) occurrence dynamics in autumn period within Zhytomyr Forest-steppe zone
Авторы: Власюк, В. П.
Vlasyuk, V.
Ключевые слова: заєць сірий
заяц-русак
European hare
біотоп
биотоп
biotope
стація
стация
habitat
трапляння
встречаемость
occurrence
мисливські угіддя
охотничьи угодья
hunting grounds
Issue Date: 2015
Издатель: Національний лісотехнічний університет України
Библиографическое описание: Власюк В. П. Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) в умовах Лісостепової зони Житомирщини в осінній період / В. П. Власюк // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 42–47.
Аннотация: Розглянуто особливості осіннього трапляння зайця сірого у різних стаціях Лісостепової зони Житомирщини. Матеріали стаціального розподілу зайця дають змогу простежити просторово-типологічну, просторово-часову динаміку його трапляння залежно від умов проживання. Встановлено, що в осінній період зайці здебільшого зустрічаються серед перелісків та чагарників, у соснових молодняках старших класів віку, що межують з незімкнутими лісовими культурами, у соснових незімкнутих лісових культурах, що зростають у суборових умовах (по 20 % зустрічей), рідше – на околицях населених пунктів (12 %). В інших біотопах частота трапляння розглядуваного виду становить менше 7 %. Результати наведених досліджень варто враховувати під час проектування видів та обсягів проведення біотехнічних заходів, зокрема закладання відтворювальних ділянок, захисних і кормових ремізів, посівних полів тощо.
Рассмотрены особенности осенней встречаемости зайца-русака в различных стациях Лесостепной зоны Житомирщины. Материалы стациального распределения зайца дают возможность проследить пространственно-типологическую, пространственно-временную динамику его встречаемости в зависимости от условий проживания. Установлено, что в осенний период зайцы в основном встречаются среди перелесков и кустарников, в сосновых молодняках старших классов возраста, граничащих с несомкнутыми лесными культурами, в сосновых несомкнутых лесных культурах, растущих в суборовых условиях (по 20 % встреч), реже – в окрестностях населенных пунктов (12 %). В других биотопах частота встречаемости рассматриваемого вида составляет менее 7 %. Результаты приведенных исследований следует учитывать при проектировании видов и объемов проведения биотехнических мероприятий, в частности закладки воспроизводственных участков, защитных и кормовых ремизов, посевных полей и т. п.
The European hare autumn occurrence peculiarities in different habitats of Zhytomyr forest-steppe zone are considered. Some materials on hare habitats distribution give possibility to monitor spatial-typological, spatial-temporal occurrence dynamics in dependence on living conditions. It is established that in autumn period hares mainly occur in woods and bushes in young pine stands of older age class which border on unclosed forest cultures in pine unclosed forest cultures which grow in suborni ferrous (B3) conditions (20 % occurrences each), seldom on the edge of the settlements (12 %). In other biotops the occurrence of the researched species is less than 7 %. The results of the research should be considered in planning types and the amount of biotechnical measures, in particular, making reproductive areas, protective and feed arable fields, etc.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4583
ISSN: 1994-7836
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NLTU_2015_25_2_42-47.pdf236,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU