DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4588

Название: Підхід до класифікації загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах
Другие названия: Подход к классификации угроз информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах
Approach to the classification of threats to information security of the state in social networking services
Авторы: Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Molodetska, K.
Ключевые слова: соціальні інтернет-сервіси
социальные интернет-сервисы
social networking services
актори
actors
загрози
угрозы
threats
класифікація
классификация
classification
інформаційна безпека держави
информационная безопасность государства
information security state
Дата публикации: 2016
Издатель: Черкаський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Підхід до класифікації загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : тези доп. ІIІ міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 трав. 2016 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 95–96.
Аннотация: На сучасному етапі розвитку високотехнологічного суспільства соціальні інтернет-сервіси (СІС) є ефективним засобом комунікації і суб’єктом інформаційного простору держави. Окрім позитивних комунікаційних характеристик СІС є джерелом загроз, які націлені на акторів віртуальних спільнот. Встановлено, що існуючі класифікації загроз інформаційній безпеці держави характеризують їх у аспекті функціонування інформаційно-комунікаційних систем чи складової інформаційного простору держави. З метою розробки ефективних методів протидії загрозам інформаційній безпеці держави в СІС розроблено їх узагальнену класифікацію. Перевагою запропонованого підходу є врахування особливостей функціонування СІС і взаємодії акторів у віртуальних спільнотах, актуальність сучасним викликам інформаційній безпеці держави, можливість додавання класифікаційних ознак та груп для подальшого розширення чи досягнення заданого рівня глибини класифікації.
На современном этапе развития высокотехнологичного общества социальные интернет-сервисы (СИС) являются эффективным средством коммуникации и субъектом информационного пространства государства. Кроме положительных коммуникационных характеристик СИС является источником угроз, которые нацелены на актеров виртуальных сообществ. Установлено, что существующие классификации угроз информационной безопасности государства характеризует их в аспекте функционирования информационно-коммуникационных систем или составляющей информационного пространства государства. С целью разработки эффективных методов противодействия угрозам информационной безопасности государства в СИС разработана их обобщенная классификация. Преимуществом предлагаемого подхода является учет особенностей функционирования СИС и взаимодействия акторов в виртуальных сообществах, актуальность современным вызовам информационной безопасности государства, возможность добавления классификационных признаков и групп для дальнейшего расширения или достижения заданного уровня глубины классификации.
At the present stage of development of high-tech society social networking services (SNS) is an effective means of communication and the subject of the information space of the state. In addition to positive communication specifications SNS is a source of threats aimed at actors virtual communities. It was established that the existing classification of state information security threats characterize them in terms of the functioning of information and communication systems or part of the information space of the state. In order to develop effective methods to counter threats to information security of the state in SNS developed their generic classification. The advantage of the proposed approach is to take account of the functioning of SNS actors and interaction in virtual communities, relevance to contemporary challenges of information security of the state, the ability to add classifications and groups to further expand or achieve a given level of depth of classification.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4588
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ITONT-2016_95-96.pdf133,24 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ