DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4628

Название: Типологія ефективності функціонування підприємства
Другие названия: Typology of efficiency of functioning of enterprise
Типология эффективности функционирования предприятия
Авторы: Світлишин, І. І.
Svitlyshyn, I.
Светлишин, И. И.
Ключевые слова: ефект
effect
эффект
витрати
costs
расходы
ефективність
efficiency
эффективность
підприємство
enterprise
предприятие
господарська діяльність
economic activity
хозяйственная деятельность
продуктивність
productivity
производительность
дохідність
profitability
доходность
капіталомісткість
capital intensity
капиталоемкость
відносний приріст капіталу
relative capital gains
относительный прирост капитала
Дата публикации: 2015
Издатель: Житомирський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Світлишин І. І. Типологія ефективності функціонування підприємства / І. І. Світлишин // Вісн. Житомирського держ. техн. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2015. – № 1 (71). – С. 110–118.
Аннотация: Вимір та оцінювання ефективності функціонування підприємств аграрного сектору традиційно здійснюється шляхом застосування лише окремих її видів, які стосуються переважно операційної діяльності. При цьому інвестиційна та фінансова діяльність, як невід’ємна складова господарського процесу підприємства, залишаються поза увагою. Крім того, в науковій літературі та практичній діяльності дослідження ефективності зосереджується на стадіях «виробництво-обмін», а стадії «розподілу» і «споживання» на рівні підприємства не розглядаються. Це спотворює результати виміру та оцінювання ефективності і робить недієвими пропозиції щодо її зростання. Виходячи з чого, розроблено підхід до виявлення і систематизації основних видів ефективності функціонування підприємств аграрного сектору, що дає змогу забезпечити комплексність і системність у ході її виміру та оцінювання. Підхід базується на моделі, яка системно відображає всі стадії і види господарської діяльності підприємства. Інтерпретовано ключові риси ефективності на кожній стадії та у розрізі видів господарської діяльності підприємства.
Measuring and estimation of the efficiency of functioning of enterprises of agrarian sector traditionally performed by applying only some of its types, which focuses mainly on operating activity. Investment and financial activity, as inalienable constituent of economic process of enterprise, remain regardless thus. In addition, in scientific literature and practical activity to research of efficiency focuses on the stages «production-exchange». The stages of «distribution» and «consumption» at the level of enterprise are not examined. This distorts the results of measuring and estimation of efficiency and makes uneffective proposals for its growth. Coming from what, approach is worked out to determination and systematization of basic types of efficiency of functioning of enterprises of agrarian sector. Approach is based on the offered model, that system represents all stages and types of economic activity of the enterprise. The basic lines of efficiency are interpreted on every stage and in the cut of types of economic activity of enterprise. It allows to provide a complexity and system during its measuring and estimation.
Измерение и оценка эффективности функционирования предприятий аграрного сектора традиционно осуществляется путем применения только отдельных ее видов, которые касаются в основном операционной деятельности. При этом инвестиционная и финансовая деятельность, как неотъемлемая составляющая хозяйственного процесса предприятия, остаются без внимания. Кроме того, в научной литературе и практической деятельности исследование эффективности сосредотачивается на стадиях «производство-обмен», а стадии «распределения» и «потребления» на уровне предприятия не рассматриваются. Это искажает результаты измерения и оценки эффективности и делает недейственными предложения по ее росту. Исходя из чего, разработан подход к выявлению и систематизации основных видов эффективности функционирования предприятий аграрного сектора, что позволяет обеспечить комплексность и системность в ходе ее измерения и оценки. Подход базируется на модели, которая системно отражает все стадии и виды хозяйственной деятельности предприятия. Интерпретировано ключевые черты эффективности на каждой стадии и в разрезе видов хозяйственной деятельности предприятия.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4628
ISSN: 1728-4236
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
VZhDTU_2015_1_110-118.pdf211,06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ