DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4688

Название: Різновиди виразок парші звичайної в залежності від стійкості сортів
Другие названия: Разновидности язв парши обычной в зависимости от стойкости сортов
Varieties of ulcers of common scab depending on firmness of sorts
Авторы: Березовська, М. О.
Березовская, М. А.
Berezovska, M.
Капітанчук, В. С.
Капитанчук, В. С.
Kapitanchuk, V.
Немерицька, Л. В.
Немерицкая, Л. В.
Nemerytska, L.
Ключевые слова: хвороби картоплі
болезни картофеля
diseases of potato
парша звичайна
парша обычная
common scab
стійкість сортів
стойкость сортов
firmness of sorts
селекція картоплі
селекция картофеля
selection of potato
Issue Date: 2016
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Березовська М. О. Різновиди виразок парші звичайної в залежності від стійкості сортів / М. О. Березовська, В. С. Капітанчук, Л. В. Немерицька // Біотехнологія: звершення та надії : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 12–13 трав. 2016 р. – К. : КОМПРИНТ, 2016. – С. 167–168.
Аннотация: Відомо, що парша звичайна може проявлятися на бульбах у різних формах, а тому метою наших досліджень було встановлення не лише ступеня розповсюдження парші звичайної, але і типів захворювання. За період проведення досліджень нами виявлено три типи захворювання, однак всі вони мають різну ступінь поширення. Матеріалом для проведення досліджень були зразки бульб з симптомами ураження їх паршею звичайною, відібрані в осінній та весняний періоди протягом 2014 року. Таким чином, в результаті проведення фітопатологічних експертиз бульб нами встановлено, що парша звичайна досить розповсюджене захворювання картоплі, яке в основному проявляється у вигляді плоских виразок і уражає щорічно близько 30 % врожаю. Однією з найбільш поширених і шкодочинних хвороб картоплі в умовах України є звичайна парша, збудниками якої є група (близько 30 видів) специфічних мікроорганізмів – актиноміцетів, найпоширеніший з яких Sireptomyces scabies (Деременко, 2009). У окремі роки вона спричиняє великі збитки картоплярству, різко погіршуючи смакові, насінні та товарні якості бульб. Селекція картоплі на стійкість до парші звичайної ускладнюється відсутністю стійких сортів проти цього захворювання та складною залежністю розвитку хвороби від ґрунтово-кліматичних умов під час вегетації (Витенко В. А. и др., 1988).
Известно, что парша обычная может проявляться на клубнях в разных формах, а потому целью наших исследований было установление не только степени распространения парши обычной, но и типов заболевания. За период проведения исследований нами выявлены три типа заболевания, однако все они имеют разную степень распространения. Материалом для проведения исследований были образцы клубней с симптомами поражения их паршой обычной, отобранные в осенний и весенний периоды в течение 2014 года. Таким образом, в результате проведения фитопатологических экспертиз клубней нами установлено, что парша обычная достаточно распространенное заболевание картофеля, которое в основном проявляется в виде плоских язв и поражает ежегодно около 30 % урожая.
It is known that common scab can show up on tubers in different forms, and that is why the aim of our researches was establishment of not only degree of distribution of common scab but also types of disease. For period of realization of researches we have found three types of disease, however all of them have different degree of distribution. Material for realization of researches were standards of tubers with the symptoms of defeat them with common scab, selected in autumn and spring periods during 2014. Thus, as a result of realization of phytopathological examinations of tubers it is set by us, that common scab is widespread enough disease of potato, that mainly shows up as flat ulcers and an about 30 % harvest strikes annually.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4688
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BZTN_2016_167-168.pdf43,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU