DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4767

Название: Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся України
Другие названия: Влияние ягодников на биотопическое распределение тетерева (Lyrurus tetrix L.) в условиях Центрального Полесья Украины
The influence of Berry fields on biotopical distribution of Black Grouse (Lyrurus tetrix L.) in Central Polissya of Ukraine
Авторы: Кратюк, О. Л.
Кратюк, А. Л.
Kratyuk, O.
Климчук, О. О.
Климчук, А. А.
Klymchuk, O.
Ключевые слова: тетерук
тетерев
Black Grouse
Lyrurus tetrix
біотопічний розподіл
биотопическое распределение
biotopic distribution
ягідники
ягодники
Berry fields
Центральне Полісся України
Центральное Полесье Украины
Central Polissya of Ukraine
Issue Date: 2015
Издатель: Національний лісотехнічний університет України
Библиографическое описание: Кратюк О. Л. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся України / О. Л. Кратюк, О. О. Климчук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 60–64.
Аннотация: Встановлено, що видовий склад, площа та відстань до ягідників впливають на біотопічний розподіл птахів. На ділянках 127 (46,5%) траплянь птахів у літньо-осінній період у наґрунтовому покриві зростають ягідники. Значення різних видів ягідників упродовж літньо-осіннього періоду змінюється. На початку літа птахів найчастіше реєстрували на чорничниках, у серпні-вересні – на брусничниках, восени – на журавлинниках. У середньому, відстань до ягідника становить 173,8±28,8 м (n = 273). У цей період птахи найчастіше тримаються на ягідниках або недалеко від них (72,2 % траплянь на відстані до 100 м). Із збільшенням відстані до ягідників, зменшується ймовірність зустрічі з тетеруками (r =-0,93). На ділянках зі значними площами ягідників (5-25 га·(25га)-1) зафіксовано 58,6% траплянь. Відносно невелика кількість фіксацій птахів на журавлинниках (16,5% траплянь) пояснюється обмеженістю їх площ. Проте на територіальний розподіл птахів журавлинники впливають особливо істотно.
Установлено, что видовой состав, площадь и расстояние до ягодников влияют на биотопическое распределение птиц. На участках 127 (46,5 %) встреч с птицами в летне- осенний период в напочвенном покрове произрастают ягодники. Значение разных видов ягодников в течении летне-осеннего периода меняется. В начале лета птиц чаще всего регистрировали на черничниках, в августе-сентябре – на брусничниках, а осенью – на клюквенниках. В среднем расстояние к ягоднику составляет 173,8±28,8 м (n = 273). В этот период птицы чаще всего держатся на ягодниках либо недалеко от них (72,2% встреч на расстоянии до 100 м). С увеличением расстояния к ягодникам, уменьшается вероятность встречи с тетеревами (r = -0,93). На участках со значительными площадями ягодников (5-25 га·(25 га)-1) зафиксировано 58,6 % встреч. Относительно небольшое количество фиксаций плиц на клюквенниках (16,5% встреч) объясняется ограниченностью их площадей. Тем не менее, на территориальное распределение птиц клюквенники влияют особенно существенно.
The species composition, area and distance are defined to influence the biotopical distribution of birds. In sections 127 (46.5%) meetings the birds in summer and autumn periods the number of berry fields increases. The number of different types of berry fields during summer and autumn periods varies. In early summer the birds were mostly registered on blueberry fields, in August and September – on cowberry fields, in autumn – on cranberry fields. On average the distance to berry fields is 173.8±28,8 m (n = 273). During this period birds stay on berry fields or close to them (72.2% meetings on the distance up to 100 m). The probability of meeting black grouse decreases when the distance to berry fields increases (r = -0.93). In the large areas of berry fields (5-25 ha· (25 ha)-1) 58.6 % of meetings were recorded. A relatively small number of records of birds on cranberry fields (16.5 % of meetings) is explained by the limited number of their areas. However, the spatial distribution of birds is significantly influenced by the berry fields mentioned.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4767
ISSN: 1994-7836
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NLTU_2015_25_3_60-64.pdf217,78 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University