DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4898

Название: Спосіб визначення ступеня впливу нормоутворюючих факторів на трудомісткість виробництва молока
Другие названия: Способ определения степени влияния нормообразующих факторов на трудоемкость производства молока
Method of determining the impact of factors normoutvoryuyuchyh the complexity of milk
Авторы: Вітвіцький, В. В.
Витвицкий, В. В.
Vitvitskyi, V.
Нагорна, Г. А.
Nahorna, H.
Голик, В. М.
Holyk, V.
Шкурін, Г. Т.
Шкурин, Г. Т.
Shkurin, H.
Славов, В. П.
Slavov, V.
Фурса, М. І.
Фурса, М. И.
Fursa, M.
Ключевые слова: виробництво молока
производство молока
milk production
продуктивність корів
продуктивность коров
performance cows
вплив факторів
влияние факторов
influence factors
Issue Date: 17-Oct-2005
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Декларац. пат. 9514 Україна, МПК А01К67/00. Спосіб визначення ступеня впливу нормоутворюючих факторів на трудомісткість виробництва молока / Вітвіцький В. В., Нагорна Г. А., Голик В. М., Шкурін Г. Т., Славов В. П., Фурса М. І. ; заявник і патентовласник Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу. – № 20040705801 ; заявл. 14.07.2004 ; дата публікації 17.10.2005, Бюл. № 10.
Аннотация: Спосіб визначення ступеня впливу нормоутворюючих факторів на трудомісткість виробництва молока, який включає диференціювання ферм з однаковим рівнем продуктивності тварин, умовами організації праці, нормативами затрати часу залежно від розмірів ферм і способів утримання корів з наступним поелементним і сумарним визначенням процесу праці, який відрізняється тим, що спочатку корів групують в дослідні групи з різною кількістю поголів'я, різними способами утримання, приготування і роздачі кормів, при цьому енергетичний рівень годівлі змінюють у межах 15–20 відсотків та визначають коефіцієнти, при розрахунку яких за одиницю приймають найменшу трудомісткість обслуговування 100 корів, яку встановлюють за умов найвищої продуктивності праці і визначають за формулою: К=T/НТр, де К – коефіцієнт для врахування нормоутворюючого фактора, HTp – показник найнижчої трудомісткості, прийнятий за 1, люд.-год.
Способ определения степени влияния нормообразующих факторов на трудоемкость производства молока, включающий дифференцировки ферм с одинаковым уровнем продуктивности животных, условиями организации труда, нормативами затраты времени в зависимости от размеров ферм и способов содержания коров с следующим поэлементным и суммарным определением процесса труда, который отличается тем, что сначала коров группируют в исследовательские группы с разным количеством поголовья, различными способами содержание, приготовления и раздачи кормов, при этом энергетический уровень кормления меняют в пределах 15–20 процентов и определяют коэффициенты при расчете которых по единицу принимают наименьшую трудоемкость обслуживания 100 коров, которую устанавливают в условиях высокой производительности труда и определяется по формуле: К = T / НТр, где К – коэффициент для учета нормообразующего фактора, HTp – показатель низкой трудоемкости, принятый за 1, чел.-час.
Method of determining the impact of factors normoutvoryuyuchyh the complexity of milk production, which includes differentiation farms with the same level of productivity of animals, conditions of work, specifications expenditure of time depending on the size of farms and methods of cows the following definition of unit and total labor process, characterized in that the first group of cows in research groups with different numbers of livestock in various ways maintenance, preparation and distribution of feed, thus feeding the energy level change within the 15–20 percent and determining factors in the calculation of which the taking the smallest unit of labor input service 100 cows, which set the conditions for highest productivity.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4898
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
patent_9514_2005.pdf191,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU