DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4913

Название: Спосіб прижиттєвої діагностики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у собак
Другие названия: Способ прижизненной диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови у собак
Method syndrome lifetime diagnosis of disseminated intravascular coagulation in dogs
Авторы: Сорока, Н. М.
Soroka, N.
Дубова, О. А.
Дубовая, О. А.
Dubova, O.
Ключевые слова: прижиттєва діагностика
прижизненная диагностика
lifetime diagnosis
синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови
syndrome of disseminated intravascular coagulation
собаки
dogs
плазма
plasma
сироватка крові
сыворотка крови
serum
Issue Date: 15-Sep-2005
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Декларац. пат. 9427 Україна, МПК А61В10/00. Спосіб прижиттєвої діагностики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у собак / Сорока Н. М., Дубова О. А. ; заявник і патентовласник Нац. аграр. ун-т. − № u200503510 ; заявл. 14.04.2005 ; дата публікації 15.09.2005, Бюл. № 9.
Аннотация: Спосіб прижиттєвої діагностики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) крові у собак, що включає дослідження стабілізованої крові, її плазми та сироватки, який відрізняється тим, що у камері Горяєва в стабілізованій крові собак підраховують кількість тромбоцитів, визначають їх агрегаційну здатність, при кількості тромбоцитів понад 200Г/л і збільшення їх агрегаційної здатності понад 18% роблять висновок про розвиток тромбоцитопатії, утворення агрегатів клітин та тромбоцитопенії споживання, після цього у плазмі крові визначають протромбінований, тромбіновий і активований частковий тромбопластиновий час плазми, при відхиленні більше ніж на 10% від контрольних показників пул-плазми встановлюють наявність коагулопатії споживання (складова частина синдрому), далі визначають концентрацію розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК) та продуктів деградації фібриногена/фібрина (ПДФ) у плазмі та сироватці крові, і при збільшенні їх рівня понад 1,0 бал для РФМК та 0,09г/л для ПДФ встановлюють наявність синдрому ДВЗ.
Способ прижизненной диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови у собак, включает исследования стабилизированной крови, ее плазмы и сыворотки, который отличается тем, что в камере Горяева в стабилизированной крови собак подсчитывают количество тромбоцитов, определяют их агрегационную способность, при количестве тромбоцитов 200Г/л и увеличение их агрегационной способности более 18% делают вывод о развитии тромбоцитопатии, образование агрегатов клеток и тромбоцитопении потребления, после этого в плазме крови определяют протромбиновое, тромбиновое и активированное частичное тромбопластиновое время плазмы, при отклонении более чем на 10% от контрольных показателей пул-плазмы устанавливают наличие коагулопатии потребления (составная часть синдрома), далее определяют концентрацию растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и продуктов деградации фибриногена/фибрина (ПДФ) в плазме и сыворотке крови, и при увеличении их уровня более 1,0 балла для РФМК и 0,09г/л для ПДФ устанавливают наличие синдрома ДВС.
The method of lifetime diagnostics syndrome, disseminated intravascular coagulation (DIC) blood in dogs, including the study of stabilized blood, blood plasma and serum, characterized in that the chamber Goryaeva in stabilized blood dogs count the number of platelets, determine their aggregation capacity, the number of platelets over 200 g/l and increasing their aggregation capacity of more than 18% conclude development thrombocytopathy, the formation of aggregates of cells and thrombocytopenia consumption, then plasma is determined protrombinovanyy, thrombin and activated partial thromboplastin time, plasma, rejecting more than 10% of the targets pul-plazmy establish presence consumption coagulopathy (part of the syndrome), then determine the concentration of soluble fibrin monomer complex (RFMK) and degradation products of fibrinogen/fibrin (FDP) in plasma and serum, and an increase in their level of over 1.0 score for and RFMK 0,09 g/l for PDF establish the presence of DIC syndrome.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4913
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pat_KM_9427_2005.pdf124,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU