DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4982

Название: Психологія управління
Другие названия: Психология управления
Psychology of management
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Khodakivsiy, E. І.
Богоявленська, Ю. В.
Богоявленская, Ю. В.
Bogoyavlenska, Yu.
Грабар, Т. П.
Grabar, T.
Ключевые слова: трудові колективи
трудовые коллективы
labor groups
психологія управління
психология управления
psychology of management
менеджер
manager
конфліктологія
конфликтология
conflict
гештальт
gestalt
провидіння
провидение
providence
Issue Date: 2016
Издатель: Центр учбової літератури
Библиографическое описание: Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 492 с.
Аннотация: Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці висвітлені соціонічні принципи інтегративності трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики та синтелектики наведені сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології та гештальтній технології формування Провидіння. Висвітлено концепції людиноетичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, релігійних діячів, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.
Учебник подготовлен коллективом научных работников высших учебных заведений. В работе освещены соционические принципы интегративности трудовых коллективов, социоитеграционные аспекты формирования личности высокопрофессионального менеджера, синергийные концепции психологии управления, методика управления конфликтной ситуацией. Изложены прикладные аспекты психокомуникации, психологии управления поведением и дисциплины персонала, непосредственно психологии труда, праксеологические кластеры. Предложено психоинформативные основы менеджмента, проанализировано содержание социально-психологической работы современного управленца с учетом тенденций к групповой самоорганизации и психологических особенностей управления. С использованием методологического аппарата синергетики и синтелектики приведены современные достижения в психологии управления, основанные на социоинтеграции, психоинформатике, конфликтологии, гештальтпсихологии, бихевиоризме, психотерапии, праксеологии и гештальтной технологии формирования Провидения. Освещены концепции человекоэтических и гуманистических принципов управления на основании научных разработок ученых-человекознавцев: Кароля Войтылы, Карла Густава Юнга, Дейла Карнеги, Збигнева Пщоловского, Вирджинии Сатир и других, определена их роль в психологии управления. Учебник рассчитан на студентов высших учебных заведений, изучающих курсы «Психология управления», «Психология труда», «Управление персоналом», «Менеджмент организаций», «Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Конфликтология», магистров, аспирантов, преподавателей, а также может быть полезным для широкого круга читателей: экономистов, менеджеров, ученых, чиновников, религиозных деятелей, представителей неправительственных организаций, политиков, социальных и педагогических работников.
Textbook prepared by a team of scientists in higher education. In the textbook, author study the principles of integration of workers, social-integration aspects of formation of manager, synergistic concept of the psychology of management, the methods of conflict management. Presents the psychology of behavior management and discipline of staff directly psychology of work, praxeological clusters. Analyzed the content of socio-psychological work of the modern manager, taking into account the trend towards group self-management and psychological characteristics. Using the methodological apparatus of synergetics and syntelektics given advancements in the psychology of management based on sociointegration, psyhoinformatics, gestalt, behaviour, psychotherapy, praxeology and technology of geshtalt: the formation of Providence. Presents of the concept of human-ethical and humanistic principles of management based on scientific research scientists: Karol Wojtyla, Carl Gustav Jung, Dale Carnegie, Zbigniew, Pscholovskyy Virginia Satire and others defined their role at the psychology of management. The textbook is designed for students who study courses «The Psychology of Management», «The Psychology of Work», «The Management of personnel», «Management», «Labor Economics and Labor Relations», «Conflict», masters, lectors, and may also be useful for economists, managers, scientists, government officials, religious leaders, politicians, social workers and teachers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4982
ISBN: 978-617-673-462-8
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Psykholohiia_upravlinnia.pdf4,49 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University