DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5096

Название: Економіко-енергетична оцінка раціонального використання біоенергетичних ресурсів
Другие названия: Экономико-энергетическая оценка рационального использования биоэнергетических ресурсов
Economic and energetic evaluation of sustainable use of bioenergy resources
Авторы: Славов, В. П.
Slavov, V.
Шкурін, Г. Т.
Шкурин, Г. Т.
Shkurin, G.
Заря, І. В.
Заря, И. В.
Zaria, I.
Голик, М. В.
Holyk, M.
Ключевые слова: біоенергетичні ресурси
биоэнергетические ресурсы
bioenergy resources
вирощування хмелю
выращивание хмеля
growing hops
еколого-економічне оцінювання
эколого-экономическое оценивание
еcological and economic evaluation
енергетична оцінка
энергетическая оценка
energy rating
Issue Date: 2004
Издатель: Міжнародний аграрно-промисловий інвестиційний концерн «Агропромінвест-інтернешнл»
Библиографическое описание: Економіко-енергетична оцінка раціонального використання біоенергетичних ресурсів / В. П. Славов, Г. Т. Шкурін, І. В. Заря, М. В. Голик // Агроінком. – 2004. – № 7-8. – С. 41–45.
Аннотация: Перехід України до концепції сталого розвитку потребує удосконалення засад розвитку природно-ресурсного комплексу, обгрунтування напрямів як ефективного використання його резервів з одночасним їх нарощуванням, так і підвищення частки природних чинників у виробничому процесі на заміну антропотехногенним. Це шлях до зниження матеріальних затрат і собівартості, збереження екологічної рівноваги навколишнього середовища, що є основою раціонального природокористування. Встановлено, що біоенергетичний потенціал сортів хмелю не використовується в повній мірі. Площі під високопродуктивними сортами займають всього 5 % від загальних площ хмільників. Вартісно-енергетична оцінка сортів хмелю занесених до Державного реєстру сортів рослин України засвідчила прямий вплив кількісних якісних характеристик продукції на її енергетичн ціну та вартість виробленої продукції.
Переход Украины к концепции устойчивого развития требует совершенствования основ развития природно-ресурсного комплекса, обоснование направлений как эффективного использования его резервов с одновременным их наращиванием, так и повышение доли природных факторов в производственном процессе взамен антропотехногенным. Это путь к снижению материальных затрат и себестоимости, сохранение экологического равновесия окружающей среды, является основой рационального природопользования. Установлено, что биоэнергетический потенциал сортов хмеля не используется в полной мере. Площади под высокопроизводительными сортами занимают всего 5% от общих площадей хмельников. Ценностно-энергетическая оценка сортов хмеля занесенных в Государственный реестр сортов растений Украины показала прямое влияние количественных качественных характеристик продукции на ее энергетическую цену и стоимость продукции.
Found that bioenergy potential varieties of hops is not used in full. Areas under high-performance varieties occupy only 5% of the total area Khmilnyk. Cost and energy rating of hop varieties listed in the State Register of Ukraine varieties grown witnessed the direct impact of quantitative characteristics of quality products to its energy price and cost of production.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5096
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ahroinkom_2004_7-8_41-45.pdf476,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU