DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5500

Название: Стан та перспективи розвитку банківської системи України
Другие названия: Состояние и перспективы развития банковской системы Украины
State and development prospects of the Ukrainian banking system
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Dema, D.
Абрамова, І. В.
Абрамова, И. В.
Abramova, I.
Ключевые слова: банківська система
банковская система
banking system
ліквідність
ликвидность
liquidity
капітал
капитал
capital
фінансові результати
финансовые результаты
financial results
грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
облікова ставка
учетная ставка
accounting rate
рефінансування
рефинансирование
refinancing
Дата публикации: 2016
Издатель: Інститут обліку і фінансів
Библиографическое описание: Дема Д. І. Стан та перспективи розвитку банківської системи України / Д. І. Дема, І. В. Абрамова // Облік і фінанси. – 2016. – № 1 (71). – С. 83–89.
Аннотация: Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню стану і перспектив функціонування банківської системи України. Автори застосували системний підхід до вивчення об’єкта дослідження, використавши статистично-економічний метод, метод порівняльного аналізу, метод аналогії, табличний та графічний методи. Охарактеризовано негативні тенденції, які мали місце в банківській діяльності протягом двох останніх років. Здійснено аналіз структури активів та пасивів комерційних банків України, визначено темпи приросту загальних активів, зобов’язань та капіталу вітчизняного банківського сектору. На основі вивчення витрат, доходів і фінансових результатів визначено рентабельність активів та капіталу українських банків. Виявлено, що основними проблемами банківського сектору України є: значний відплив ресурсів, погіршення якості кредитних портфелів, відставання темпів зростання доходів від темпів зростання витрат і, як наслідок, від’ємні фінансові результати діяльності банків. Проведено оцінку ефективності регуляторної політики Національного банку України. Окреслено перспективні цілі розвитку банківської системи України та інструменти їх досягнення.
Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию состояния и перспектив функционирования банковской системы Украины. Авторы применили системный подход к изучению объекта исследования, использовав статистически-экономический метод, метод сравнительного анализа, метод аналогии, табличный и графический методы. Охарактеризованы негативные тенденции, которые имели место в банковской деятельности в течение двух последних лет. Осуществлен анализ структуры активов и пассивов коммерческих банков Украины, определены темпы прироста общих активов, обязательств и капитала отечественного банковского сектора. На основе изучения затрат, доходов и финансовых результатов определены рентабельность активов и капитала украинских банков. Выявлено, что основними проблемами банковского сектора Украины являются: значительный отток ресурсов, ухудшение качества кредитных портфелей, отставание темпов роста доходов от темпов роста расходов и, как следствие, отрицательные финансовые результаты деятельности банков. Проведена оценка эффективности регуляторной политики Национального банка Украины. Определены перспективные цели развития банковской системы Украины и инструменты их достижения.
The article is devoted to theoretical and methodological justification of the status and functioning prospects of the Ukrainian banking system. The authors used a systematic approach to the study of the object of research, using statistical and economic method, comparative analysis method, analogy method, tabular and graphical methods. The negative trends are characterized that have taken place in the banking business for the past two years. The analysis of the structure of assets and liabilities of commercial banks in Ukraine is performed, determined the growth rate of total assets, liabilities and equity of the domestic banking sector. On the basis of costs, revenues and financial results determined the return on assets and capital of Ukrainian banks. It was revealed that the main problems of the Ukrainian banking sector are a significant drain on resources, quality deterioration of loan portfolios, lag in growth of revenues from the growth rate of costs and, as a consequence, the negative financial results of banks. The evaluation of the effectiveness of regulatory policy of the National Bank of Ukraine is fulfilled. The prospective development aims of the Ukrainian banking system and the tools to achieve them are described.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5500
ISSN: 2307-9878
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
IOF_2016_1_71_83-89.pdf550,28 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ