DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5652

Название: Взаємозв'язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування
Другие названия: Взаимосвязь страхового интереса и страховой защиты при сбалансировании спроса и предложения на рынке аграрного страхования
The interrelation of insurance interest and insurance protection under the balance of demand and supply at the agrarian insurance market
Авторы: Віленчук, О. М.
Виленчук, А. Н.
Vilenchuk, О.
Ключевые слова: аграрне страхування
аграрное страхование
insurance
попит і пропозиція
спрос и предложение
demand and supply
сільськогосподарські ризики
сельскохозяйственные риски
agricultural risk
страховий інтерес і страховий захист
страховой интерес и страховая защита
insurance interest and insurance protection
страховий ринок
страховой рынок
insurance market
Дата публикации: 2016
Издатель: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Луганський національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет; Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Віленчук О. М. Взаємозв'язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування / О. М. Віленчук // Економіка АПК. – 2016. – № 2 (256). – С. 84–90.
Аннотация: Метою статті є відображення взаємозв'язку страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції як визначальної умови подальшого розвитку ринку аграрного страхування. Методологічною основою дослідження були загальнотеоретичні методи наукового пізнання: індуктивний та дедуктивний, абстрактно-логічний, монографічний, проблемний, графічний, системно-структурний і порівняльний аналіз. За результатами дослідження встановлено, що рушійною силою розвитку страхових відносин в аграрній сфері є прояв взаємного майнового інтересу суб’єктів страхового ринку, а також потреба виробників сільськогосподарської продукції в надійному страховому захисті. Представлено логічну послідовність трансформації понять «страховий інтерес» та «страховий захист» у фінансово-економічних взаємовідносинах на страховому ринку. Визначено мотиваційні чинники страхувальників і страховиків щодо конкретизації їхніх інтересів в участі у страховому процесі. Як елемент наукової новизни відображено сукупність страхових інтересів страховиків та страхувальників у контексті збалансування їх фінансово-економічної спроможності до нейтралізації ризиків в аграрній сфері. На основі аналізу динаміки основних показників попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування, а також оцінки співвідношення посівних та застрахованих площ у розрізі сільськогосподарських культур встановлено, що вітчизняний ринок аграрного страхування має значний потенціал свого розвитку, особливо за умов поступового збалансування страхових інтересів і відповідальності суб'єктів страхового процесу. Сформульовано пропозиції, спрямовані на встановлення рівноваги між суб'єктами ринку аграрного страхування, як основи для подальшого розвитку з метою максимального забезпечення еквівалентності страхових інтересів його учасників. Реалізація основоположних принципів страхування: страховий інтерес та страховий захист створює необхідні умови для прояву ділової активності суб'єктів аграрного страхування. Досягнення фінансово-економічного й організаційного компромісу між учасниками (страхувальниками і страховиками) страхового ринку грунтується на урегулюванні їхніх страхових потреб та інтересів у межах дії договорів страхування.
Целью статьи является отражение взаимосвязи страхового интереса и страховой защиты при сбалансировании спроса и предложения как определяющего условия дальнейшего развития рынка аграрного страхования. Методологической основой исследования стали общетеоретические методы научного познания: индуктивный и дедуктивный, абстрактно-логический, монографический, проблемный, графический, системно-структурный и сравнительный анализ. По результатам исследования установлено, что движущей силой развития страховых отношений в аграрной сфере является проявление взаимного имущественного интереса субъектов страхового рынка, а также потребность производителей сельскохозяйственной продукции в надежной страховой защите. Представлено логическую последовательность трансформации понятий «страховой интерес» и «страховая защита» в финансово-экономических взаимоотношениях на страховом рынке. Определены мотивационные факторы страхователей и страховщиков по конкретизации их интересов в участии в страховом процессе. Как элемент научной новизны отражено совокупность страховых интересов страховщиков и страхователей в контексте сбалансирования их финансово-экономической состоятельности к нейтрализации рисков в аграрной сфере. На основе анализа динамики основных показателей спроса и предложения на рынке аграрного страхования, а также оценки соотношения посевных и застрахованных площадей в разрезе сельскохозяйственных культур установлено, что отечественный рынок аграрного страхования имеет значительный потенциал своего развития, особенно в условиях последовательного сбалансирования страховых интересов и ответственности субъектов страхового процесса. Сформулированы предложения, направленные на установление равновесия между субъектами рынка аграрного страхования, в качестве основы для дальнейшего развития с целью максимального обеспечения эквивалентности страховых интересов его участников.
The aim of the given article is to depict the interrelation of insurance interest and insurance protection under the balance of demand and supply as the main condition for further development of agrarian insurance market. The general theoretical methods of scientific knowledge: inductive and deductive, abstract and logical, monographic, graphical, systematic and structural and comparative analyses became the methodological basis for the investigation. The investigation results have determined the motive forces of the insurance interrelation development in the agrarian sphere. They are mutual property interest of the insurance market subjects and the agricultural producers need in trustworthy insurance protection. The transformation of logical sequence of the term «insurance interest» and «insurance protection» in the financial economical interrelation at the insurance market has been considered. The motivate forces of incurred persons and insurers as for concrete definition of their interests in the insurance process have been determined. The combination of insurance interests insured persons and insurers in the contest of the balancing. Their financial economical ability and risk neutralization in the agrarian sphere has been shown as a new scientific element. On the of the main demand and supply indices dynamics at the agrarian insurance market and also the evaluation of interrelation of area under crops and insured area of crops it has been determined that the domestic market of agrarian insurance has great potential of development, especially under conditions of gradual balancing between the insurance interests and liability of insurance process subjects. The supply directed to the balance between the subjects of agrarian insurance market as the basis for further development with the aim of maximum provision of insurance interest’s equivalence of its participants has been determined.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5652
ISSN: 2221-1055
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
EAPK_2016_2_84-90.PDF569,12 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ