DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5654

Название: Облікове забезпечення використання прибутку для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Accounting software use of income for reproduction of major agricultural enterprises
Учетное обеспечение использования прибыли для воспроизводства основных средств сельскохозяйственных предприятий
Авторы: Майдуда, Г. С.
Mayduda, G.
Майдуда, А. С.
Ключевые слова: сільське господарство
agriculture
сельское хазяйство
чистий прибуток
net income
чистая прибыль
фонд розвитку виробництва
production development fund
фонд развития производства
основні засоби
fixed assets
основные средства
відтворення основних засобів
fixed assets reproduction
воспроизводство основных средств
Дата публикации: 2014
Издатель: Чорноморський державний університет імені Петра Могили; ДКС Центр
Библиографическое описание: Майдуда Г. С. Облікове забезпечення використання прибутку для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / Г. С. Майдуда // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 101–105.
Аннотация: У статті досліджено питання відтворення основних засобів аграрних підприємств Житомирської області протягом останніх трьох років. Визначено роль прибутку як джерела відтворення основних засобів. Особлива увага приділена проблемі облікового забезпечення формування та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств. Доведено, що в сучасних умовах господарювання прибуток може бути вагомим джерелом у системі оновлення виробничої потужності за умови його раціонального використання. Обґрунтовано необхідність створення відповідного фонду розвитку виробництва, з відображенням його на субрахунку 479 «Фонд розвитку виробництва». Визначено, що створення фонду розвитку виробництва, передбачає також встановлення порядку використання грошових коштів виключно за цільовим призначенням, тобто для розширення виробничих потужностей, збільшення частки основних засобів у загальній їх кількості; придбання нової модернізованої техніки тощо. Доведено, що механізм розподілу прибутку має велике значення, оскільки від нього залежить дієвість самофінансування підприємства з метою відтворення основних засобів.
This article explores the issue of reproduction of fixed assets farms Zhitomir region over the past three years. The role of profit as a source of reproduction of fixed assets. Particular attention is paid to the problem of your software development and distribution of farm profits. It is proved that in the contemporary economy gain can be a significant source of system upgrade production capacity provided its management. The necessity of setting up a proper production development fund, displaying it on a sub 479 «Fund of production». It was determined that the establishment of a development fund production, will also establish procedures for the use of funds exclusively for the intended purpose, to expand production capacity, increasing the share of fixed assets in their total number; purchase new upgraded appliances and more. It is proved that the mechanism of profit distribution is important because it determines the effectiveness of self–financing enterprise to the reproduction of fixed assets.
В статье исследованы вопросы воспроизводства основных средств аграрных предприятий Житомирской области в течение последних трех лет. Определена роль прибыли как источника воспроизводства основных средств. Особое внимание уделено проблеме учетной обеспечения формирования и распределения прибыли сельскохозяйственных предприятий. Доказано, что в современных условиях хозяйствования прибыль может быть важным источником в системе обновления производственной мощности при его рационального использования. Обоснована необходимость создания соответствующего фонда развития производства, с отображением его на субсчете 479 «Фонд развития производства». Определено, что создание фонда развития производства, предусматривает также установление порядка использования денежных средств строго по целевому назначению, то есть для расширения производственных мощностей, увеличение доли основных средств в общей их количества; приобретение новой модернизированной техники и тому подобное. Доказано, что механизм распределения прибыли имеет большое значение, поскольку от него зависит действенность самофинансирования предприятия с целью воспроизводства основных средств.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5654
ISSN: 2306-6814
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
investplan_2014.pdf210,51 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ