DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2001, № 1 >

Browsing "2001, № 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 100 of 122
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Synthetic zeolites and accumulation of strontium and caesium by pea, cabbage and carrotNalborczyk, Е.; Нальборчик, Е.; Нальборчик, Є.; Pietkiewicz, S.; Питкевич, С.; Loboda, Т.; Лобода, Т.; Horodecki, О.; Хородески, О.; Хородескі, О.; Janowska, В.; Яновская, Б.; Яновська, Б.
2001Агроекологічне групування земель Полісся з врахуванням забруднених радіонуклідами територійСтрельченко, В. П.; Strelchenko, V.; Дребот, О. В.; Drebot, О.
2001Аналіз соціально-екологічних наслідків аваріїї на ЧАЕСНагорнюк, О. М.; Нагорнюк, О. Н.; Nagornyuk, О.; Білявський, Г. О.; Билявский, Г. О.; Bilyavskyi, G.
2001Биомасса Blakeslea trispora – экологически чистый источник биосинтеза каротинаКричковская, Л. В.; Крічковська, Л. В.; Krichkovska, L.
2001Біологічний захист рослин як фактор оптимізації фітосанітарного стану на забруднених радіонуклідами територіяхДрозда, В. Ф.; Drozda, V.; Чайка, В. М.; Chaika, V.; Бахмут, О. О.; Bakhmut, О.
2001Біопрепарати та їх поєднання зі зменшеними дозами пестицидів у системі захисту озимої пшениці від шкодочинних організмів в умовах радіоактивного забрудненняДереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, A.; Дажук, М. А.; Dazhuk, M.; Ключевич, М. М.; Klyuchevych, M.; Тимощук, Т. М.; Тимощук, Т. Н.; Timoshuk, T.
2001Вдосконалення оцінки ефективності діяльності підприємств АПК, розташованих на територіях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕСШваб, А. П.; Shvab, А.; Дем’янюк, І. В.; Демьянюк, И. В.; Demianyk, I.
2001Вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємстваШваб, А. П.; Shvab, А.; Забавський, О. І.; Забавский, О. И.; Zabavskyi, О.
2001Вертикальний розподіл активності 137Cs у ґрунтах лісових екосистем центрального Полісся УкраїниІрклієнко, С. П.; Ирклиенко, С. П.; Irkliyenko, S.; Орлов, О. О.; Орлов, А. А.; Orlov, О.; Дмитренко, О. Г.; Дмитренко, А. Г.; Dmytrenko, O.; Прищепа, О. Л.; Прищепа, А. Л.; Pryshchepa, О.; Гулик, І. Т.; Гулик, И. Т.; Hulyk, I.; Курбет, Т. В.; Kurbet, T.
2001Ветеринарно-санітарна оцінка тваринницької сировини, отриманої у зонах з підвищеним радіологічним контролемКотелевич, В. А.; Kotelevych, V.
2001Використання дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся України, забруднених 137Сs внаслідок Чорнобильської катастрофиСнітинський, В. В.; Снитынский, В. В.; Snitynskyi, V.; Якобенчук, В. Ф.; Yakobenchuk, V.
2001Вимоги техноекології до конструкцій для сільськогосподарського виробництваЖелезна, А. О.; Железная, А. О.; Zhelezna, А.; Лось, Л. В.; Los, L.
2001Вплив внутрішнього кругообігу коштів на ефективність використання обігових коштів сільськогосподарських підприємствШваб, А. П.; Shvab, А.; Лотиш, О. В.; Lotysh, О.
2001Вплив гранульованих синтетичних цеолітів на вміст стронцію в генеративних та вегетативних органах помідорів та картопліЗінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Лук'янчук, О. В.; Лукьянчук, О. В.; Lukyanchuk, О.; Піткевич, С.; Питкевич, С.; Pitkevych, S.; Лобода, Т.; Loboda, T.; Гворек, Б.; Gvorek, B.; Сінвевський, Я.; Синвевский, Я.; Sinvevsknyi, Ya.; Вишневський, Г.; Вишневский, Г.; Vyshnevskyi, G.
2001Вплив добрив та способів основного обробітку на вміст важких металів у системі ґрунт–рослинаБілявський, Ю. А.; Билявский, Ю. А.; Bilyavskyi, Yu.; Кривіч, Н. Я.; Кривич, Н. Я.; Kryvich, N.; Мислива, Т. М.; Мислива, Т. Н.; Myslyva, Т.
2001Вплив екологічних факторів на ріст, розвиток та насіннєву продуктивність Silphium perfoliatum L. у зв'язку з інтродукцією в Лісостепу і Поліссі УкраїниАбрамов, О. О.; Абрамов, А. А.; Abramov, O.; Стаднічук, Н. О.; Стадничук, Н. А.; Stadnichuk, N.
2001Вплив іонізуючого випромінювання на тиреоїдний обмін у тваринМалина, В. В.; Malyna, V.; Нікітенко, А. М.; Никитенко, А. М.; Nikitenko, А.
2001Вплив ландшафтного фактора на радіаційну ситуацію в забрудненому радіонуклідами регіоні Житомирського ПоліссяКорбут, Г. О.; Корбут, Г. А.; Korbut, G.; Положенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Сіренький, С. П.; Сиренький, С. П.; Sirenkyi, S.; Ремезова, О. О.; Ремезова, Е. А.; Remezova, О.; Трембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitskyi, V.
2001Вплив механічного складу та вмісту гумусу у дерново-підзолистих ґрунтах на рухливість радіоцезію в ланці ґрунт – фітомаса злакових зернових культурКоткова, Т. М.; Kotkova, T.
2001Вплив мінеральних добрив на накопичення важких металів в рослинницькій продукціїДанкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevych, Ye.
2001Вплив переробки на радіоактивне забруднення дичиниШелест, З. М.; Shelest, Z.; Солодка, Л. О.; Солодкая, Л. А.; Solodka, L.
2001Вплив процесу реформування на ефективність функціонування фермерських господарствШуткевич, В. А.; Shutkevych, V.
2001Вплив способів обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність травостою багаторічних трав і накопичення ним радіонуклідівПолінкевич, В. А.; Полинкевич, В. А.; Polinchevich, V.; Смаглій, О. Ф.; Смаглий, О. Ф.; Smagliy, O.
2001Вплив способів обробітку під ярий ріпак на агрофізичні властивості дерново-підзолистого супіщаного ґрунтуДанкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevych, Ye.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.
2001Вплив способів формування густоти насадження маточних кормових буряків на врожай та вихід посадкових коренівМотрук, І. Н.; Мотрук, И. Н.; Motruk, I.
2001Вплив фосфорних добрив на вміст рухомої міді в ґрунті та надходження її в зерно озимої пшениціПетрунів, В. М.; Петрунив, B. M.; Petruniv, V.
2001Гістоморфологічні, ультраструктурні та гістохімічні дослідження печінки гусей різного віку, вирощених в умовах постійної дії іонізуючої радіації низьких рівнівКравців, Р. Й.; Кравцов, Р. Й.; Kravtsiv, R.; Ших, Ю. С.; Shykh, Yu.; Салата, В. З.; Salata, V.; Мисів, О. В.; Мисев, О. В.; Mysiv, О.; Федик, Ю. Я.; Fedyk, Yu.; Шевчук, І. М.; Шевчук, И. М.; Shevchuk, І.
2001Гормональна активність щитовидної залози у свинейКоваленко, В. Ф.; Kovalenko, V.; Усенко, С. О.; Usenko, S.
2001Динаміка вивільнення радіоцезію із організму гусейМалиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovskyi, А.; Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.
2001Динаміка радіоактивного забруднення ягідних рослин в умовах вологого суборуКороткова, О. З.; Короткова, Е. З.; Korotkova, O.
2001Діагностика і лікування злоякісних новоутворень шиї без первинного осередку на прикладі Житомирської області в післячорнобильський періодКовальчук, В. М.; Kovalchuk, V.; Гуля, Б. М.; Gulya, В.; Лучків, В. І.; Лучкив, В. И.; Luchkiv, V.; Білошицький, А. Н.; Билошицкий, А. Н.; Biloshycky, A.
2001До питання якості молока в потерпілих районах Житомирської області у постчорнобильський періодКотелевич, В. А.; Kotelevych, V.; Бондар, М. О.; Bondar, М.
2001Добова динаміка накопичення летких жирних кислот та аміаку в рубці великої рогатої худоби при тривалому надходженні 137Cs з кормамиСолодка, Л. О.; Солодкая, Л. А.; Solodka, L.
2001Дослідження балансу 137Сs в організмі сухостійних і дійних корів в залежності від рівня мікроелементів кобальту, йоду, міді в раціонахБіденко, В. М.; Биденко, В. Н.; Bidenko, V.; Ковальчук, Т. І.; Ковальчук, Т. И.; Kovalchuk, Т.
2001Доцільність машинізації рубок при формуванні сосново-дубових молодняків в умовах радіоактивного забруднення лісівПриступа, Г. К.; Prystupa, G.; Москальчук, М. І.; Москальчук, М. И.; Moskalchuk, М.; Бузун, В. О.; Бузун, В. А.; Buzun, V.; Приступа, Р. Г.; Prystupa, R.
2001Екологізація гуманітарної освітиЗаглада, О. А.; Заглада, А. А.; Zaglada, О.; Піціль, О. С.; Пициль, О. С.; Pitsil, О.
2001Екологічне виховання студентів: проблеми, методи, підходиЗаглада, О. А.; Заглада, А. А.; Zaglada, О.; Муляр, В. І.; Муляр, В. И.; Mulyar, V.
2001Екологічні особливості захисту яблуні від шкідників в садах різного типу правобережного Лісостепу УкраїниЗаморський, В. В.; Заморский, В. В.; Zamorskyi, V.; Крикунов, І. В.; Крикунов, И. В.; Krykunov, I.
2001Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди картоплі (Ditylenchus destructor Thorne) в умовах Полісся УкраїниПоложенець, В. М.; Положенец, В. М.; Polozhenets, V.; Котюк, Л. А.; Kotyuk, L.; Немерицька, Л. В.; Немерицкая, Л. В.; Nemerytska, L.
2001Еколого-економічні аспекти розвитку агромеліораціїСтахєєва, Л. О.; Стахеева, Л. А.; Stakhyeyeva, L.
2001Еколого-економічні аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції на радіаційно забруднених землях Житомирської областіКорчинська, С. Г.; Корчинская, С. Г.; Korchynska, S.; Корчинська, О. А.; Корчинская, О. А.; Korchynska, О.; Ратошнюк, Т. М.; Ratoshnyuk, Т.
2001Еколого-економічні проблеми використання землі в нових умовах господарюванняСуліменко, Л. А.; Сулименко, Л. А.; Sulimenko, L.; Данкевич, А. Є.; Данкевич, А. Е.; Dankevych, A.
2001Жирні кислоти фосфоліпідів нативної крові, плазми та сироватки новонароджених телят, хворих на диспепсіюТомчук, В. А.; Tomchuk, V.; Мельничук, Д. О.; Мельничук, Д. А.; Melnychuk, D.
2001Загальнолюдські і національні духовні цінності – серцевина освіти і вихованняРоманюк, Н. Й.; Romanyuk, N.
2001Залежність розвитку ризоктоніозу картоплі від маси бульб та ступеня їх заселення склероціями Rhizoctonia solaniСаюк, О. А.; Саюк, А. А.; Sayuk, А.
2001Захворюваність на лейкемію в Житомирській області після аварії на ЧАЕСБорщівський, М. І.; Борщевский, М. И.; Borshchivskyi, М.; Лиса, Т. І.; Лыса, Т. И.; Lysa, Т.
2001Зміни функціонального стану імунної системи у здорової та хворої фальціольозом великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінюванняДовгій, Ю. Ю.; Довгий, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Калиновський, Г. М.; Калиновский, Г. Н.; Kalynovskyi, G.; Ваховський, І. Л.; Ваховский, И. Л.; Vakhovskyi, І.
2001Імунологічна корекція в післяопераційному періоді у пацієнтів з кровоточивими дуоденальними виразками при умові тривалого впливу малих доз радіації на організмБорщівський, В. М.; Борщевский, В. М.; Borshchivskyi, V.
2001Інтегральна оцінка неспецифічної резистентності організму молодняка великої рогатої худоби при вирощуванні в умовах малоінтенсивного іонізуючого випромінюванняСавченко, І. Г.; Савченко, И. Г.; Savchenko, І.
2001Інтенсивність вертикальної міграції радіоцезію на торфово-болотних ґрунтахФещенко, В. П.; Feshchenko, V.; Сорока, Ю. В.; Soroka, Yu.
2001Кислотність ґрунтів та її динаміка у радіоактивно забрудненій зоні Житомирської областіЛитвак, П. В.; Lytvak, P.; Корбут, Г. О.; Korbut, G.; Трембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembitskyi, V.
2001Концесія як засіб розв'язання економічних проблем в УкраїніЄвенок, О. І.; Евенок, О. И.; Yevenok, О.
2001Методи регулювання еколого-інноваційної діяльностіКасьяненко, Т. В.; Kasyanenko, Т.
2001Методичні аспекти повного економічного обліку наслідків Чорнобильської катастрофиГлазун, В. В.; Glazun, V.
2001Методичні підходи до дослідження кон'юнктури ринку цукруВарченко, О. М.; Varchenko, O.
2001Міграція 137Cs у корів в умовах постійної дії радіації низьких рівнівКравців, Р. Й.; Кравцов, Р. Й.; Kravtsiv, R.; Салата, В. З.; Salata, V.; Ших, Ю. С.; Shykh, Yu.; Ярошович, І. Г.; Ярошович, И. Г.; Yaroshovych, I.; Фреюк, Д. В.; Freyuk, D.
2001Мінімалізація основного обробітку ґрунту – важливий захід біологізації землеробстваЧернілевський, М. С.; Чернилевский, Н. С.; Chernilevskyi, М.; Мелешко, О. П.; Мелешко, А. П.; Meleshko, О.; Гаврилов, С. О.; Гаврилов, С. А.; Gavrylov, S.
2001Морфологічні та біохімічні дослідження крові корів господарств третьої зониБорисевич, В. Б.; Borysevych, V.; Петренко, О. Ф.; Petrenko, О.; Сухонос, В. Т.; Sukhonos, V.; Міщишин, В. Т.; Мищишин, В. Т.; Mishchyshyn, V.; Борисевич, Б. В.; Borysevych, В.
2001Морфометрична характеристика яєчників та їх макроструктур у корів із зони забрудненої радіонуклідами і умовно чистоїДяченко, Т. Ф.; Dyachenko, Т.
2001Нагромадження мікроелементів та важких металів у кормових культурах залежно від строків збирання і удобренняМартенюк, Г. М.; Мартенюк, Г. H.; Martenyuk, G.
2001Нагромадження цезію-137 плодовими культурами в зонах різних рівнів радіаційного забруднення ЖитомирщиниКуян, В. Г.; Kuyan, V.; Яценко, В. С.; Yatsenko, V.
2001Накопичення радіоцезію зерновими колосовими культурами в залежності від видових і сортових особливостейМайстер, А. А.; Maister, A.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, O.; Бистрицький, В. С.; Быстрицкий, В. С.; Bystrytskyi, V.; Фещенко, В. П.; Feshchenko, V.; Дажук, М. А; Dazhuk, M.; Майстер, О. А.; Майстер, А. А.; Maister, O.; Тимощук, Т. М.; Тимощук, Т. Н.; Timoshuk, T.
2001Накопичення цезію-137 крижнями (Anas platyrhyncha L.) в умовах Центрального Полісся УкраїниМалиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovskyi, А.; Турко, В. М.; Турко, В. Н.; Turko, V.
2001Напівкарликові сорти пшениці – біологічна основа інтенсивних технологійУліч, О. Л.; Улич, А. Л.; Ulich, O.
2001Обґрунтування можливості організації приватної пасіки в умовах радіоактивного забрудненняАристархова, Е. О.; Аристархова, Э. А.; Arystarkhova, E.; Шульга, І. В.; Шульга, И. В.; Shulga, I.; Мількевич, В. М.; Милькевич, В. Н.; Milkevych, V.
2001Обґрунтування роботи сушарки для сушіння пивоварного ячменю та інших сільськогосподарських культур із змінним режимом сушіння агента при різних температурахБурдейний, В. С.; Бурдейный, В. С.; Burdeinyi, V.; Докуніхін, В. З.; Докунихин, В. З.; Dokunikhin, V.
2001Окремі організаційно-аналітичні чинники ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств у зоні радіоактивного забрудненняШлапак, А. М.; Shlapak, А.
2001Організація кормовиробництва для спеціалізованих та фермерських господарств зони Полісся на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення від аварії на ЧАЕСХрапійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Khrapiychuk, P.
2001Організація розподілу робіт поточного ремонту автомобілів між підприємствами АПК районів забруднених радіонуклідами з урахуванням екологічних чинників у ринкових умовахЧичилюк, С. Б.; Chychylyuk, S.
2001Основні напрямки удосконалення економічної оцінки земліКовальова, О. М.; Ковалёва, О. М.; Kovalyeva, О.
2001Особенности поведения радионуклидов в пойменных земляхКасьянчик, С. А.; Кас'янчик, С. А.; Kasyanchyk, S.; Котович, А. М.; Kotovych, А.
2001Особенности течения массовых диарей у новорожденных телятМищенко, В. А.; Міщенко, В. О.; Myshchenko, V.; Скибицкий, В. Г.; Скібіцький, В. Г.; Skybytsky, V.; Миськевич, С. В.; Міськевич, С. В.; Myskevych, S.
2001Особливості виробництва сільськогосподарської продукції в зоні радіаційного забруднення Житомирської областіПаламарчук, Т. М.; Palamarchuk, Т.
2001Особливості гуморального імунітету вівцематок в умовах довготривалої дії іонізуючого випромінюванняПінський, О. В.; Пинский, О. В.; Pinskyi, О.
2001Особливості забруднення 137Cs та 90Sr різних ланок трофічного ланцюга в умовах природних екосистем Полісся України в післячорнобильський періодБорщенко, В. В.; Borshchenko, V.; Вербельчук, С. П.; Verbelchuk, S.; Вербельчук, Т. В.; Verbelchuk, T.
2001Особливості збереження конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств радіаційно забрудненої зониПавловська, Л. Д.; Павловская, Л. Д.; Pavlovska, L.
2001Особливості розвитку септоріозу пшениці в умовах радіоактивного забрудненняКлючевич, М. М.; Klyuchevych, M.
2001Особливості формування поглинених доз та віддалені радіобіологічні ефекти у сільськогосподарських рослин на забруднених радіонуклідами територіяхГудков, І. М.; Гудков, И. Н.; Gudkov, I.; Гродзинський, Д. М.; Гродзинский, Д. М.; Grodzynskyi, D.
2001Особливості формування популяцій садових листокруток (Lepidoptera, Tоrtricidae) в зоні відчуження ЧАЕСДрозда, В. Ф.; Drozda, V.; Чайка, В. М.; Chaika, V.
2001Особливості харчування студентів в умовах радіонуклідного забрудненняГрибан, Г. П.; Gryban, G.; Опанасюк, Ф. Г.; Opanasyuk, F.
2001Перспектива розвитку льонарства на гідроморфних ґрунтах у радіозабрудненій зоніДідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Липко, А. П.; Lypko, А.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, І.
2001Перспективні напрямки досліджень в області ветеринарної профілактики у екологічно кризових регіонахБайдевлятов, Ю. А.; Baidevlyatov, Yu.
2001Побудова формалізованих описів деревостою для математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемахЯнчук, В. М.; Янчук, В. Н.; Yanchuk, V.
2001Поведение 90Sr в регионах, пострадавших в результате аварии на ЧАЕСКашпаров, В. А.; Кашпаров, В. О.; Kashparov, V.; Левчук, С. Е.; Левчук, С. Є.; Levchuk, S.
2001Полярність метаболізму кореневої системи яблуні в екологічних умовах Полісся УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2001Принципи екологічно безпечної організації системи землекористування в господарствах Полісся України, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕСНадточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochiy, P.
2001Проблема зменшення шкідливого антропогенного навантаження від автотракторних двигунів в північній зоні УкраїниЛось, Л. В.; Los, L.; Шмалюк, М. І.; Шмалюк, М. И.; Shmalyuk, M.; Вознюков, В. А.; Voznyukov, V.
2001Проблеми заготівлі лікарської сировини в Житомирському ПоліссіРибальченко, С. Л.; Рыбальченко, С. Л.; Rybalchenko, S.
2001Проблеми і перспективи моніторингу агроекологічного стану сільськогосподарського виробництваПобірський, М. М.; Побирский, Н. Н.; Pobirskyi, M.
2001Проблеми радіоекології та ефективність вітчизняних натуральних антиоксидантівМоскаленко, Л. Г.; Moskalenko, L.; Беренштейн, Б. Л.; Berenshtein, В.; Дияк, В. Е.; Дияк, В. Э.; Dyyak, V.; Бородай, В. В.; Borodai, V.
2001Проблеми розвитку вітчизняного ринку овочівЛипчук, В. В.; Lypchuk, V.; Демчик, Т. В.; Demchyk, Т.
2001Проблеми управління родючістю чорноземів Криму за тривалої культури винограду і шляхи їх вирішенняКізяков, Ю. Є.; Кизяков, Ю. Е.; Kizyakov, Yu.; Скляр, С. І.; Скляр, С. И.; Sklyar, S.
2001Прогнозування виходу екстрактивних речовин водяної витяжки з листків стевіїГлушко, Г. І.; Глушко, Г. И.; Glushko, G.; Ємельяненко, Л. В.; Емельяненко, Л. В.; Yemelyanenko, L.
2001Продуктивність сільськогосподарських культур та нагромадження в них радіоцезію в залежності від рівнів ґрунтових водСмаглій, О. Ф.; Смаглий, А. Ф.; Smagliy, О.
2001Продуктивність та екологічна оцінка пасовищ суходільних лук Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moysiyenko, V.
2001Просторовий розподіл та часова динаміка чорнобильського цезію-137 в агроландшафтах Південного Степу України: результати еколого-агрохімічного моніторингуТроїцький, М. О.; Троицкий, М. А.; Troitskyi, M.; Зайченко, А. П.; Zaichenko, A.
2001Радиоэкологическое состояние агроландшафтов Юго-Запада РоссииПросянников, Е. В.; Просянніков, Є. В.; Prosiannikov, E.; Маркина, З. Н.; Маркіна, З. М.; Markina, Z.
2001Радиоэкология – составная часть социально-экономической экологииТархов, П. В.; Tarkhov, Р.
2001Радіоекологічний стан ґрунтів у лісових екосистемах Поліського природного заповідникаВасенков, Г. І.; Васенков, Г. И.; Vasenkov, G.; Бєльська, О. В.; Бельская, О. В.; Belska, О.
2001Радіологічна оцінка населених пунктів зони безумовного (обов'язкового) відселення Житомирської областіДідух, М. І.; Дидух, Н. И.; Didukh, M.; Мартенюк, Г. М.; Мартенюк, Г. Н.; Martenyuk, G.; Можар, Я. А.; Mozhar, Ya.
Showing results 1 to 100 of 122
 next >

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU