DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6241

Название: Альтернативні погляди на проблему академічного плагіату
Другие названия: Альтернативные взгляды на проблему академического плагиата
Alternative views on the problem of academic plagiarism
Авторы: Литвинчук, І. Л.
Литвинчук, И. Л.
Lytvynchuk, I.
Ключевые слова: плагіат
плагиат
plagiarism
етимологія
этимология
etymology
класифікація
классификация
classification
Issue Date: 2015
Издатель: Вологодский институт бизнеса
Библиографическое описание: Литвинчук І. Л. Альтернативні погляди на проблему академічного плагіату / І. Л. Литвинчук // Бизнес. Наука. Образование: проблемы, перспективы, стратегии : материалы рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 26 мая 2015 г. : в 2 ч. – Вологда : Вологодский институт бизнеса, 2015. – Ч. 1. – С. 222–226.
Аннотация: Представлено підходи до трактування плагіату в сучасній науковій думці. Розроблено авторську класифікацію видів академічного плагіату. Прецеденти недозволеного запозичення чужих результатів інтелектуальної праці мали місце у всі часи – в епоху Стародавньої Греції та Риму, добу Середньовіччя та Відродження. Проте численні згадки про відповідні факти отримували оцінку виключно з морально-етичних позицій. І лише із зародженням правового інституту інтелектуальної власності (ХVIII століття) проблема плагіату, в тому числі й академічного, набула юридичного виміру та почала трактуватися як різновид порушення законів про авторське право. У ХХ столітті, внаслідок розгортання процесів комерціалізації інтелектуальної власності, академічний плагіат поступово потрапив в економічну площину, оскільки створив загрозу втрати економічних вигід автора від неправомірних дій плагіатора.
Представлены подходы к трактовке плагиата в современной научной мысли. Разработана авторская классификация видов академического плагиата. Прецеденты недозволенного заимствования чужих результатов интеллектуального труда имели место во все времена – в эпоху Древней Греции и Рима, эпоху Средневековья и Возрождения. Однако многочисленные упоминания о соответствующих фактах получали оценку исключительно из морально-этических позиций. И только с зарождением правового института интеллектуальной собственности (ХVIII век) проблема плагиата, в том числе и академического, приобрела юридического измерения и начала трактоваться как разновидность нарушения законов об авторском праве. В ХХ веке, в результате развертывания процессов коммерциализации интеллектуальной собственности, академический плагиат постепенно попал в экономическую плоскость, поскольку создал угрозу потери экономических выгод автора от неправомерных действий плагиатора.
The article is aimed at developing of the definition and classification of types of academic plagiarism in modern scientific thought.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6241
ISBN: 978-5-903948-34-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Biznes_nauka_i_obrazovanie_2015_222-226.pdf591,81 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU