DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6242

Название: Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України
Другие названия: Институциональное обеспечение государственно-частного партнерства в сфере инновационного развития аграрной экономики Украины
The institutional ensuring the public-private partnership in the sphere of innovative development of the agrarian economy of Ukraine
Авторы: Литвинчук, І. Л.
Литвинчук, И. Л.
Lytvynchuk, I.
Самойленко, К. А.
Samojlenko, K.
Ключевые слова: публічно-приватне агропартнерство
публично-частное агропартнерство
public-private agro-partnership
дорожня карта
дорожная карта
road map
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
Issue Date: 2016
Издатель: Харківський національний економічний університет; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Библиографическое описание: Литвинчук І. Л. Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України / І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – C. 212–223.
Аннотация: Метою статті є розробка пропозицій щодо вирішення завдання інституціонального забезпечення розвитку публічно-приватного агропартнерства в Україні у сфері реалізації інноваційних проектів. Доведено доцільність обґрунтування галузевої концепції розвитку публічно-приватного партнерства в цілях інноваційного розвитку вітчизняної аграрної економіки шляхом виявлення специфічних тенденцій розвитку агроекономічних систем у глобальному середовищі. З використанням методики дорожнього картування розроблено структурно-логічну схему зон інституціональної відповідальності стейкхолдерів та детальні інформаційні картки стратегічних цілей удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та дистанційного навчання кадрів в аграрному секторі економіки; удосконалення методів ведення сільського господарства та інтенсивного впровадження інноваційних технологій для підвищення продуктивності агровиробників; розвитку торговельної мережі, транспортних та логістичних систем для реалізації сільськогосподарської продукції; підвищення конкурентоспроможності підприємницького аграрного сектора та забезпечення масштабного доступу суб’єктам агробізнесу до внутрішніх або зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції з акцентом на сертифікацію якості в ланцюгу створення доданої вартості.
Целью статьи является разработка предложений по решению задачи институционального обеспечения развития публично-частного агропартнерства в Украине в сфере реализации инновационных проектов. Доказана целесообразность обоснования отраслевой концепции развития государственно-частного партнерства в целях инновационного развития отечественной аграрной экономики путем выявления специфических тенденций развития агроэкономическая систем в глобальной среде. С использованием методики дорожного картирования разработана структурно-логическую схему зон институциональной ответственности стейкхолдеров и подробные информационные карточки стратегических целей совершенствования системы подготовки, повышения квалификации и дистанционного обучения кадров в аграрном секторе экономики; совершенствование методов ведения сельского хозяйства и интенсивного внедрения инновационных технологий для повышения производительности агропроизводителей; развития торговой сети, транспортных и логистических систем для реализации сельскохозяйственной продукции; повышение конкурентоспособности предпринимательской аграрного сектора и обеспечение масштабного доступа субъектам агробизнеса к внутренним или внешним рынкам сельскохозяйственной продукции с акцентом на сертификацию качества в цепи создания добавленной стоимости.
The article is aimed at developing proposals for solving the problem of institutional ensuring the development of the public-private agro-partnership in Ukraine in the sphere of implementation of innovative projects. The article substantiates expediency of the sectoral conception of developing public-private partnership for purposes of innovative development of the agrarian economy by identifying specific trends in development of the agri-environmental systems. Using the technique of road mapping, the authors have elaborated a structural-logical schema of zones with institutional responsibility of stakeholders together with the detailed information cards of the strategic objectives for improving the system of training, professional development and distance training of personnel in the agricultural sector of economy; improvements of farming techniques as well as intensive introduction of innovative technologies in order to improve the performance of agrarian producers; development of online trading, transport and logistics systems for marketing of agricultural products; improving competitiveness of the entrepreneurial agrarian sector and ensuring the large-scale access of agribusiness entities to both the domestic and the external markets of agricultural products with an emphasis on quality certification in the value-added chain.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6242
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
business_inform_2016_10_212-223.pdf323,07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU