DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7422

Название: Впровадження системи електронного обліку деревини – шлях до покращення інформаційних потоків лісогосподарських підприємств
Другие названия: Внедрение системы электронного учета древесины – путь к улучшению информационных потоков лесохозяйственных предприятий
The introduction of electronic registration of wood – a way to improve the information flow forest enterprises
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Мостепанюк, В. А.
Mostepanyuk, V.
Ключевые слова: система
system
електронний облік деревини
электронный учет древесины
electronic records of wood
лісове господарство
лесное хозяйство
forestry
інформаційні потоки
информационные потоки
information flow
інформація
информация
information
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Впровадження системи електронного обліку деревини – шлях до покращення інформаційних потоків лісогосподарських підприємств / Т. С. Гайдучок, В. А. Мостепанюк // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. ІІ. – C. 8–11.
Аннотация: У статті розглядаються питання впровадження електронного обліку деревини. Враховуючи технологічні особливості лісової галузі, автори звертають увагу на особливості формування лісівничої інформації. Переконливо доведено, що одним із напрямів удосконалення процесів збору, передачі, обробки, зберігання інформації є впровадження автоматизованих систем та програмних продуктів. Інноваційно-пошукова робота щодо вибору електронного формату зазначених специфікацій сприяла розв’язанню дуже складної і важливої проблеми функціонування системи електронного обліку деревини.
В статье рассматриваются вопросы внедрения электронного учета древесины. Учитывая технологические особенности лесной отрасли, авторы обращают внимание на особенности формирования лесоводческой информации. Убедительно доказано, что одним из направлений совершенствования процессов сбора, передачи, обработки, хранения информации является внедрение автоматизированных систем и программных продуктов. Инновационно-поисковая работа по выбору электронного формата указанных спецификаций способствовала решению очень сложной и важной проблемы функционирования системы электронного учета древесины.
The article deals with the introduction of electronic registration of timber. Given the technological features of the forest industry, the authors point out especially the formation of the Forest information. Convincingly proved that one of the areas of improvement of the collection, transmission, processing, storage is the introduction of automated systems and programmatic products. Innovation and search work on choosing electronic format specified sheets contributed to solving a very complex and important problem of the system of electronic accounting of wood.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7422
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIKVUSK_2017_4-2_8-11.PDF175,42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU