DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7445

Название: Вплив сортових особливостей на розвиток Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marchal
Другие названия: Влияние сортовых особенностей на развитие Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marchal
Influence of varietal characteristics on the development of Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marchal
Авторы: Чайка, О. В.
Чайка, А. В.
Chaika, A.
Ключевые слова: ячмінь ярий
яровой ячмень
spring barley
борошниста роса
мучнистая роса
blumeria graminis
розвиток хвороби
развитие болезни
the development of the disease
урожайність
урожайность
productivity
стійкість
стойкость
durability
Issue Date: 2016
Издатель: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Чайка О. В. Вплив сортових особливостей на розвиток Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marchal / О. В. Чайка // Наукові засади сучасних технологій вирощування та підвищення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 27–28 жовт. 2016 р. – Харків : ХНАУ, 2016. – С. 218–220.
Аннотация: Ячмінь ярий є однією із основних продовольчих і кормових культур. За рахунок можливості різнобічного використання і переробки він займає лідируюче місце серед сільськогосподарських культур в усьому світі. У результаті проведених досліджень встановлено, що у 2015 році на сорті Командор розвиток хвороби був максимальний і становив 45,2 %, а на сорті Кангу – найменший 10,0 %. Сорт Себастьян уражувався на 33,5 %, Сонцедар – 24,7 % і сорт Зоряний (стандарт) – 36,5 %. У 2016 році спостерігався менш інтенсивний розвиток хвороби, але, як і у 2015 році найбільше Blumeria graminis діагностували на сорті Командор, де ураження становило 35,5 %, Кангу – 8,8 %, Свагор – 30,2 %, Сонцедар – 23,0 % і Зоряний (стандарт) – 33,1 %. При цьому найвищу врожайність 3,99 т/га, ми отримали на ділянках, де вирощували стійкий сорт Кангу. При вирощуванні сорту Сонцедар, який був слабостійким до фітопатогену урожайність становила 3,78 т/га. Вирощування нестійких сортів Свагор, Зоряний та Командор забезпечило отримання урожайності на рівні 3,29, 3,10 та 3,01 т/га. При цьому прибавка врожаю до стандарту залежно від стійкості змінювалася від -0,28 т/га сорт Командор до +0,89 т/га сорт Кангу.
Ячмень является одним из основных продовольственных и кормовых культур. За счет возможности разностороннего использования и переработки он занимает лидирующее место среди сельскохозяйственных культур во всем мире. В результате проведенных исследований установлено, что в 2015 году на сорте Командор развитие болезни было максимальным и составлял 45,2%, а на сорте Кангу – наименьший 10,0%. Сорт Себастьян поражался на 33,5%, Сонцедар – 24,7% и сорт Звездный (стандарт) – 36,5%. В 2016 году наблюдалось менее интенсивное развитие болезни, но, как и в 2015 году больше всего Blumeria graminis диагностировали на сорте Командор, где поражения составляло 35,5%, Кангу – 8,8%, Свагор – 30,2%, Сонцедар – 23,0% и Звездный (стандарт) – 33,1%. При этом самую высокую урожайность 3,99 т/га, мы получили на участках, где выращивали устойчивый сорт Кангу. При выращивании сорта Сонцедар, который был слабоустойчивым к фитопатогенам урожайность составила 3,78 т/га. Выращивание неустойчивых сортов Свагор, Звездный и Командор обеспечило получение урожайности на уровне 3,29, 3,10 и 3,01 т/га. При этом прибавка урожая к стандарту в зависимости от устойчивости изменялась от -0,28 т/га сорта Командор до +0,89 т/га сорта Кангу.
Barley is one of the main food and fodder crops. Due to the possibility of versatile use and processing, it occupies a leading position among crops throughout the world. As a result of the research conducted, it was established that in 2015, on the Commodore variety, the development of the disease was maximal and amounted to 45.2%, and on the Canggu variety – the smallest 10.0%. Variety Sebastian was amazed by 33.5%, SondseDar – 24.7% and Star (standard) – 36.5%. In 2016, there was a less intensive development of the disease, but, as in 2015, Blumeria graminis was diagnosed most often on the Commodore variety, where the lesions were 35.5%, Kangu 8.8%, Svagor 30.2%, SondseDar 23.0% and Stellar (standard) – 33.1%. At the same time, the highest yield of 3.99 t/ha, we got on the sites where a stable variety of Kangu was grown. When cultivating the variety Soncedar, which was slightly resistant to phytopathogens, the yield was 3.78 t/ha. Growing of unstable varieties Svagor, Zvezdny and Komandor ensured yields at the level of 3.29, 3.10 and 3.01 t/ha. In this case, the increase in yield to the standard, depending on the stability, varied from -0.28 t/ha of the Commodore variety to +0.89 t/ha of the Canggu variety.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7445
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zxnau_2016_218-220.pdf199,08 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU