DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7452

Название: Планомірний розвиток мережі населених пунктів на сільських територіях – основа продовольчої та економічної безпеки держави
Другие названия: Планомерное развитие сети населенных пунктов на сельских территориях – основа продовольственной и экономической безопасности государства
Systematic development of the rural settlement network – the basis of food and economic security of the state
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: соціально-економічний розвиток
социально-экономическое развитие
socio-economic development
екологічний розвиток
экологическое развитие
environmental development
сільські території
сельские территории
rural areas
кооперація
кооперация
cooperatives
організація праці
организация труда
labor organization
безвідходні та органічні технології виробництва та життєдіяльності
безотходные и органические технологии производства и жизнедеятельности
waste-free and organic production technologies and livelihoods
Issue Date: 2015
Издатель: Херсонський державний університет; Гельветика
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Планомірний розвиток мережі населених пунктів на сільських територіях – основа продовольчої та економічної безпеки держави / М. Ф. Плотнікова // Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 3. – С. 24–29.
Аннотация: Розкрито механізми реалізації регіональної аграрної політики на засадах сталого розвитку за умови активізації внутрішнього потенціалу території. Оцінка результатів економічної діяльності ґрунтується на формальній теорії економічних систем, яка відображає застосування системного підходу до моделювання економічних об'єктів. Досліджено умови ефективного і життєздатного розвитку села, використовуючи моделі економічної динаміки. Зазначено особливості регіонального і національного сільського розвитку в Україні. Оцінено пріоритетні напрями активізації суспільно-економічних процесів на сільських територіях (організація агропромислових формувань кооперативного типу, запровадження безвідходного виробництва та життєдіяльності, енергозберігаючих, органічних технологій, пермакультурного дизайну, екологічного будівництва та переробки, ноосферної освіти та виховання, свідомого батьківства, природодоцільного харчування, культури та побуту на основі історико-культурної спадщини народу).
Раскрыты механизмы реализации региональной аграрной политики на принципах устойчивого развития при условии активизации внутреннего потенциала территории. Оценка результатов экономической деятельности основывается на формальной теории экономических систем, которая отражает применение системного подхода к моделированию экономических объектов. Исследованы условия эффективного и жизнеспособного развития села, используя модели экономической динамики. Указаны особенности регионального и национального сельского развития в Украине. Оценены приоритетные направления активизации общественно-экономических процессов на сельских территориях (организация агропромышленных формирований кооперативного типа, внедрение безотходного производства и жизнедеятельности, энергосберегающих, органических технологий, пермакультурного дизайна, экологического строительства и переработки, ноосферного образования и воспитания, осознанного родительства, природосообразного питания, культуры и быта на основе историко-культурного наследия народа).
The author investigated the mechanisms for the implementation of regional agricultural policies for sustainable development with the scaling of the internal potential of the territory. The article evaluates the results of economic activity. It is based on the formal theory of economic systems and reflects the application of the system approach to the modeling of economic objects. The article reflects the conditions of effective development of the village using models of economic dynamics. It also demonstrates the peculiarities of regional and national agriculture development in Ukraine. The author presents the priorities of fostering the social and economic processes in rural areas (organization of agricultural cooperatives, the introduction of non-waste production and vitality, energy saving, organic technologies, permaculture design, green building and recycling, noospheric education, conscious parenting, prirodnog food, culture and life on the basis of historical and cultural heritage of the people).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7452
ISSN: 2307-8030
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nauk_visnyk_KhDU_2015_15_3_24-29.pdf444,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU