DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7484

Название: Синтелектична парадигма ноосферного розвитку економіки
Другие названия: Синтелектическая парадигма ноосферного развития экономики
Intellection the noospheric paradigm of development of economy
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Khodakivskiy, E.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Вольська, В. В.
Вольская, В. В.
Volska, V.
Ключевые слова: cинергетика
synergy
системний аналіз
системный анализ
system analysis
синтелектика
intellectica
ноосферне мислення
ноосферное мышление
noosphere thinking
розвиток
развитие
development
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ходаківський Є. І. Синтелектична парадигма ноосферного розвитку економіки / Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова, В. В. Вольська // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 31–39.
Аннотация: Синтелектика як домінуючий напрямок сучасної фізичної економіки в теорії ноосферного розвитку, ґрунтуючись на знаннях тонкого невидимого світу та їх перетворенні в астральну енергію, вибудовує оптимістичне майбутнє людства, в основі конструкції якого є формування Провидіння як взаємодії Розуму з Гуманізмом. Академік В. І. Вернадський в 1944 р. в роботі «Декілька слів про ноосферу» визначав, що «Могутність людини» пов’язана не з людиною, а з її мозком, з її розумом і сформованою цим розумом, її працею». В сучасному світі, його глобалізації та визначенні перспектив в теоретичному мисленні відбувається зміна парадигм механізмів пізнання від механістично-діалектичного спрямування до синергетико-системного аналізу та теорії синтелектики і безмірності сили інтелектуальної енергії.
Синтелектика как доминирующее направление современной физической экономики в теории ноосферного развития, основываясь на знаниях тонкого невидимого мира и их преобразовании в астральную энергию, выстраивает оптимистическое будущее человечества, в основе конструкции которого является формирование Провидение как взаимодействия Разума с гуманизмом. Академик В. И. Вернадский в 1944 г. в работе «Несколько слов о ноосфере» определял, что «Могущество человека» связана не с человеком, а с ее мозгом, с его разумом и сложившейся этим умом, ее трудом». В современном мире, его глобализации и определении перспектив в теоретическом мышлении происходит смена парадигм механизмов познания от механистически-диалектического направления в синергетика-системного анализа и теории синтелектики и необъятности силы интеллектуальной энергии.
Syntelektyka as the dominant direction of modern physical theory noosphere economy development based on knowledge-thin invisible world and their transformation into astral energy builds optimistic future of humanity, based on the design of which is the formation of Providence as the interaction of Mind humanism. Academician Vernadsky in 1944 in «A few words about the noosphere» determined that «The power of man» is not with man, but with her brain, her mind and formed this reason, it is difficult». In today's world of globalization and its prospects in determining the theoretical thinking changes the paradigms of knowledge mechanisms mechanistically-dialectical direction to the synergy-system analysis and theory syntelektyky immensity and power of intellectual energy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7484
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEHTtaNP_2016_31-39.pdf244,74 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University