DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2016, № 2 (56), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7603

Название: Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення
Другие названия: Биологическая активность чернозема типичного в зависимости от вида органических субстратов в органо-минеральной системе удобрения
Biological activity of typical chernozem modal depending on the type of organic substrates in organic-mineral fertilizer system
Авторы: Дем'янюк, О. С.
Демянюк, Е. С.
Demyanyuk, О.
Шерстобоєва, О. В.
Шерстобоева, Е. В.
Sherstoboeva, О.
Демидов, О. А.
Демидов, А. А.
Demidov, O.
Ключевые слова: біологічна активність ґрунту
биологическая активность почвы
biological activity of soil
чорнозем типовий
чернозем типичный
chernozem modal
пшениця озима
пшеница озимая
winter wheat
органічний субстрат
органический субстрат
organic substrate
органо-мінеральна система удобрення
органо-минеральная система удобрения
organo-mineral fertilizer system
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Дем'янюк О. С. Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення / О. С. Дем'янюк, О. В. Шерстобоєва, О. А. Демидов // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (56), т. 1. – С. 17–25.
Аннотация: Проаналізовано вплив різних видів органічного субстрату (солома, сидерат, гній) у складі органо-мінеральної системи удобрення на біологічну активність чорнозему типового порівняно з ґрунтом природної екосистеми. Показано залежність активності перебігу основних ґрунтово-біологічних процесів від виду органічного субстрату при вирощуванні пшениці озимої та погодних умов року. Застосування органічних субстратів інтенсифікує у ґрунті мікробіологічні і біохімічних процеси, підвищуючи такі показники біологічної активності, як уміст загальної мікробної маси у 1,8−2,1 раза, інтенсивність виділення діоксиду вуглецю у 1,7−2,5 та активність ферментів у 1,1–1,7 раза. Стимулююча дія на синтез мікробної біомаси чітко прослідковується при оптимізації співвідношення вмісту вуглецю і азоту, яка досягається поєднанням органічних добрив з мінеральними, і дає змогу наблизити збалансованість фізіологічних процесів у ґрунті агроценозу до природної екосистеми. Активне протікання біологічних процесів у ґрунті відмічено у роки, для яких характерним був температурний режим літнього періоду на рівні середньобагаторічних показників з надмірною кількістю опадів.
Проанализировано влияние различных видов органического субстрата (солома, сидераты, навоз) в составе органо-минеральной системы удобрения на биологическую активность чернозема типичного в сравнении с почвой природной экосистемы. Показана зависимость активности протекания основных почвенно-биологических процессов в зависимости от вида органического субстрата при выращивании пшеницы озимой и погодных условий года. Применение органических субстратов интенсифицирует в почве микробиологические и биохимические процессы, повышая количество общей микробной массы в 1,8−2,1 раза, интенсивность выделения диоксида углерода в 1,7−2,5 и активность ферментов в 1,1−1,7 раза. Стимулирующее действие на синтез микробной биомассы четко прослеживается при оптимизации соотношения содержания углерода и азота, которое достигается сочетанием органических удобрений с минеральными и позволяет приблизить сбалансированность физиологических процессов в почве агроценоза к естественной экосистеме. Активное протекание биологических процессов в почве отмечено в годы с температурным режимом летнего периода на уровне среднемноголетних показателей и с избыточным количеством осадков.
The effect of different types of organic substrate (straw, green manure, fermented manure), in the composition of organo-mineral fertilizer system for biological activity of chernozem modal in comparison with the soil of the natural ecosystem was analyzed. The dependence of the activity of the main flow of soil biological processes depending on the kind of the organic substrate during growth and winter wheat, the weather conditions was shown. The use of organic substrates intensifies soil microbiological and biochemical processes, increasing the amount of total microbial mass in 1,8−2,1 times, the intensity in the emission of carbon dioxide in 1,7−2,5, enzyme activity in 1,1−1,7. The stimulating effect on the synthesis of microbial biomass can clearly be seen in the optimization of the ratio of carbon and nitrogen, which is achieved through a combination of organic fertilizers with mineral and allows you to bring the balance of physiological processes in the soil agrocenosis to the natural ecosystem. The active biological processes in soil is observed during the summer with temperature control period at the level of average long-term performance and excessive rainfall.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7603
ISSN: 2518-7279
Appears in Collections:2016, № 2 (56), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2016_2_1_17-25.pdf297,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU