DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7652

Название: Облік витрат на оплату праці в бюджетних установах
Другие названия: Учет расходов на оплату труда в бюджетных учреждениях
Accounting for the cost of labor in budgetary institutions
Авторы: Вальчук, К. В.
Вальчук, Е. В.
Valchuk, K.
Ключевые слова: оплата праці
оплата труда
pay
бюджетна установа
бюджетное учреждение
budgetary institution
мотивація
мотивация
motivation
нарахування
начисление
accrual
утримання
содержание
maintenance
аналітичний облік
аналитический учет
analytical accounting
синтетичний облік
синтетический учет
synthetic accounting
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Вальчук К. В. Облік витрат на оплату праці в бюджетних установах / К. В. Вальчук // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. І. – C. 44–47.
Аннотация: В статті дано визначення суті оплати праці, характеристику нормативно-правового забезпечення обліку цієї ділянки. Визначено фактори впливу особливостей функціонування бюджетних установ на порядок організації оплати праці в них. Під час дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: індукції, дедукції, діалектичний метод пізнання,а також деякі методи бухгалтерського обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та звітність. Внесено пропозиції, щодо удосконалення порядку ведення аналітичного обліку витрат на оплату праці, що підвищить інформаційність облікових даних та полегшить процес управління ними.
В статье дано определение сущности оплаты труда, характеристика нормативно-правового обеспечения учета этого участка. Определены факторы влияния особенностей функционирования бюджетных учреждений на порядок организации оплаты труда в них. Во время исследования были использованы общенаучные методы исследование: индукции, дедукции, диалектический метод познания, а также некоторые методы бухгалтерского учета к которым принадлежат: документирование, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность. Внесены предложения по совершенствованию порядка ведения аналитического учета затрат на оплату труда, что повысит информационность учетных данных и облегчит процесс управления ими.
The article defines the essence of wages, description of the legal provision for keeping this site. The factors of influence of the functioning of budgetary institutions in the procedure of remuneration to them.During research scientific methods were used research: inductions, deductions, dialectical method of cognition, and also some methods of accounting to that belong: documenting, business accounts, double record, accounting balance and accounting. Proposals concerning improvement of the conduct analytical account labor costs, which will increase informatsiynist credentials and facilitate process management.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7652
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIKVUSK_2017_4-1_44-47.PDF181,86 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU