DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7776

Название: Ноосферна освіта як механізм ресоціалізації підоблікових
Другие названия: Ноосферное образование как механизм ресоциализации подучетных
Noospheric education as a mechanism for resocialization of accounting persons
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ващенко, А. О.
Ващенко, А. А.
Vashchenko, А.
Ключевые слова: соціальна адаптація
социальная адаптация
social adaptation
нейропсихологія
нейропсихология
neuropsychology
ноосферна освіта
ноосферное образование
noospheric education
біоадекватна методика
биоадекватная методика
bioadequate methods
інноваційні підходи в освіті та вихованні
инновационные подходы в образовании и воспитании
innovative approaches to education and upbringing
родові поселення
родовые поселения
tribal settlement
ресоціалізації підоблікових
ресоциализации подучетных
resocialization of accounting persons
Issue Date: 2016
Издатель: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Ноосферна освіта як механізм ресоціалізації підоблікових / М. Ф. Плотнікова, А. О. Ващенко // Інновації в бізнес-освіті : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18 листоп. 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 57–58.
Аннотация: Пошук сучасних освітніх технологій щодо активізації ролі Людини в суспільстві та всебічного її становлення активізує потенціал біоадекватних методик в освіті та вихованні – ноосферної освіти, що позитивно зарекомендувала себе на рівні середніх і вищих навчальних закладів і може бути використана з метою ресоціалізації та адаптації молоді, що знаходиться в конфлікті з законом з метою запобігання рецидивам.
Поиск современных образовательных технологий по активизации роли Человека в обществе и всестороннего его становления активизирует потенциал биоадекватных методик в образовании и воспитании – ноосферного образования, которое положительно зарекомендовало себя на уровне средних и высших учебных заведений и может быть использовано с целью ресоциализации и адаптации молодежи, находящейся в конфликте с законом с целью предотвращения рецидивов.
Search modern educational technology to enhance the role of the individual in society and comprehensive of its formation activates potential bioadekvatnyh methods in education and upbringing – noosphere education positively proven at the level of secondary and higher education and can be used to re-socialization and adaptation of young people who are in conflict with the law in order to prevent relapses.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7776
ISBN: 978-966-926-120-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
mater_mizhnar_konf_2016_57-58.pdf275,23 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU