DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7788

Название: Методологічні підходи до оцінки виміру «норми» з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
Другие названия: Методологические подходы к оценке измерения «нормы» по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений
Methodological approaches to assessing the measurement of the «norm» on physical education of students in higher education institutions
Авторы: Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Ободзінська, О. В.
Ободзинская, О. В.
Obodzinska, O.
Ключевые слова: фізичне виховання
физическое воспитание
physical training
фізичний розвиток
физическое развитие
physical development
особистість
личность
personality
норма
norm
студент
student
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Грибан Г. П. Методологічні підходи до оцінки виміру «норми» з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Г. П. Грибан, О. В. Ободзінська // Біологічні дослідження – 2016 : [VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для молодих учених і студентів, 10–11 берез. 2016 р.] / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Рута, 2016. – С. 224–226.
Аннотация: В сучасній психолого-педагогічній літературі зустрічається достатньо значний обсяг інформації щодо формування концептуальних засад розвитку особистості, в першу чергу, необхідно виділити проблеми, що спрямовані на розробку засобів, методів та форм педагогічного впливу, які забезпечують цілісність системи навчання і виховання, яка не завжди має об'єктивні оцінки виміру ефективності свого функціонування. Спроба структурувати процес фізичного виховання і поведінки особистостей частіше здійснюється через поняття «норма». Концепт норми тісно пов'язаний з поділом явищ на «хороші» чи «погані». В статті розглянуто методологічні підходи до виміру «норма» з фізичного виховання.
В современной психолого-педагогической литературе встречается достаточно значительный объем информации по формированию концептуальных основ развития личности, в первую очередь, необходимо выделить проблемы, которые направлены на разработку средств, методов и форм педагогического воздействия, которые обеспечивают целостность системы обучения и воспитания, которая не всегда имеет объективные оценки измерения эффективности своего функционирования. Попытка структурировать процесс физического воспитания и поведения личностей чаще осуществляется через понятие «норма». Концепт нормы тесно связан с делением явлений на «хорошие» и «плохие». В статье рассмотрены методологические подходы к измерению «норма» по физическому воспитанию.
The attempt to structure process of physical training and behavior is most often made through concept «norm». Normie’s concept is closely connected with division of the phenomena on «good» and «bad». In article it is considered methodological going near the to measurement assessment «norm» on physical training.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7788
ISBN: 978-617-581-241-9
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zu_2016_224–226.pdf452,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU