DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7842

Название: Роль облікового забезпечення управління розрахунками з оплати праці
Другие названия: Роль учетного обеспечения управления расчетами с оплаты труда
A role of the registration providing of management calculations from the remuneration of labour
Авторы: Камінська, М. Б.
Каминская, М. Б.
Kaminska, M.
Ключевые слова: заробітна плата
заработная плата
salary
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
сільськогосподарські підприємства
сельскохозяйственные предприятия
agricultural enterprises
Issue Date: 2015
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Камінська М. Б. Роль облікового забезпечення управління розрахунками з оплати праці / М. Б. Камінська // Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств : зб. тез доп. магістрів та наук. ст. викл. кафедри бух. обліку за результатами досліджень в 2013-2014 навч. р. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 2. : Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів. – С. 60–66.
Аннотация: В сучасних умовах розвитку ринкової економіки й вдосконалення управління, вироблення нової стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств посилюється роль та значення системи бухгалтерського обліку. Однією з найскладніших економічних категорій і однією з найбільш ємких ділянок бухгалтерського обліку є фонд оплати праці. Він є основним джерелом доходів найманих працівників, а для роботодавців – суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників для досягнення цілей сільськогосподарських підприємств. Відсутність системного підходу держави до вирішення проблем стимулювання високопродуктивної праці унеможливлює економічне зростання, стабілізацію і підвищення рівня життя населення. Тільки через оплату праці та вдосконалення механізму її регулювання можна рухатися вперед, шляхом прогресу та процвітання України.
В современных условиях развития рыночной экономики и совершенствования управления, выработки новой стратегии развития сельскохозяйственных предприятий усиливается роль и значение системы бухгалтерского учета. Одной из самых сложных экономических категорий и одной из самых емких участков бухгалтерского учета является фонд оплаты труда. Он является основным источником доходов наемных работников, а для работодателей – существенной долей расходов производства и эффективным средством мотивации работников для достижения целей сельскохозяйственных предприятий. Отсутствие системного подхода государства к решению проблем стимулирования высокопроизводительного труда делает невозможным экономический рост, стабилизацию и повышение уровня жизни населения. Только через оплату труда и совершенствования механизма ее регулирования можно двигаться вперед, по пути прогресса и процветания Украины.
In modern conditions of development of market economy and improvement of the management, formulate a new strategy of development of agricultural enterprises, the role and importance of the accounting system. One of the most difficult economic categories, and one of the most capacious areas of accounting is the payroll. It is the main source of income of hired workers and employers is a significant part of production costs and an effective means of motivating employees to achieve the goals of agricultural enterprises. The lack of a systematic approach of the state towards the solution of problems of stimulation of labour productivity makes it impossible for economic growth, stabilization and improved living standards of the population. Only through labor and improving the mechanism of regulation can move forward, towards progress and prosperity of Ukraine.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7842
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OUO_2015_2_60-66.pdf187,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU