DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7843

Название: Система податкового контролю
Другие названия: Система налогового контроля
System of tax control
Авторы: Камінська, М. Б.
Каминская, М. Б.
Kaminska, M.
Ключевые слова: ринкові перетворення
рыночные превращения
market transformations
податковий контроль
налоговый контроль
tax control
суб’єкти податкового контролю
субъекты налогового контроля
subjects of tax control
об’єкти податкового контролю
объекты налогового контроля
objects of tax control
Issue Date: 2015
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Камінська М. Б. Система податкового контролю / М. Б. Камінська // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів : зб. тез доп. на III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 січ. 2015 р. : в 2-х ч. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 1. : Облікові підсистеми для інформаційного забезпечення аналізу, податкового контролю та функцій управління підприємства. – С. 16–19.
Аннотация: Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Ефективним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є податковий контроль, який забезпечує формування бюджетів держави. Саме цим зумовлена актуальність дослідження даного питання.
Современный этап экономического развития Украины характеризуется созданием собственной экономики рыночного устремления. Эффективным рыночным превращением должны отвечать экономические рычаги управления, адекватные механизмы рыночных превращений. Среди них определяющим является налоговый контроль, который обеспечивает формирование бюджетов государства. Именно этим предопределена актуальность исследования данного вопроса.
The modern stage of economic development of Ukraine is characterized by creation of own economy of market aspiration. The economic instruments of management, adequate to the mechanisms of market transformations, must answer effective market transformation. Among them qualificatory is tax control that provides forming of budgets of the state. Exactly by it actuality of the research of this question is predefined.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7843
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOP_2015_1_16-19.pdf196,11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU