DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7917

Название: Організаційні методи імплементації екологічно сертифікованого виробництва
Другие названия: Organizational methods of implementing environmentally certified production
Организационные методы имплементации экологически сертифицированного производства
Авторы: Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
Данкевич, Е. М.
Чайкін, О. В.
Chaikin, О.
Чайкин, А. В.
Данкевич, В. Є.
Dankevych, V.
Данкевич, В. Е.
Ключевые слова: екологічна сертифікація
ecological certification
экологическая сертификация
промисловий парк
industrial park
промышленный парк
екологічний кластер
ecological cluster
экологический кластер
бізнес-інкубатор
business incubator
бизнес-инкубатор
кооперація
cooperation
кооперация
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
сельскохозяйственные предприятия
Issue Date: 2017
Издатель: ROSTranse trade f.z.c.
Библиографическое описание: Данкевич Є. М. Організаційні методи імплементації екологічно сертифікованого виробництва / Є. М. Данкевич, О. В. Чайкін, В. Є. Данкевич // International journal of innovative technologies in economy. – 2017. – № 1 (7). – P. 17–23.
Аннотация: Встановлено, що в умовах ринкової економіки широко запроваджуються індустріальні методи ведення сільського господарства, що забезпечує значне зростання обсягів виробництва продукції. Однак, така система господарювання супроводжується посиленням антропогенного навантаження на довкілля, зниженням родючості ґрунтів, занепадом сільських територій. У статті доведено, що з метою підтримки інноваційного екологічно сертифікованого підприємництва доцільним є формування сучасного інноваційного середовища у вигляді екологічно технопарку. Бізнес-інкубатор екологічного парку, як організаційний метод імплементації екологічно сертифікованого виробництва, передбачає використання екологічно сертифікованої частини дослідного поля університету, яке може бути використано новоствореними господарствами в якості виробничих майданчиків для апробації сільськогосподарських технологій, для отримання практичних та науково обґрунтованих консультацій. З метою підвищення поінформованості зацікавлених сторін щодо особливостей ведення екологічно сертифікованого виробництва та підтвердження пріоритетності сталого розвитку в Поліському регіоні доцільним є створення кластеру екологічно сертифікованих підприємництв.
Domestic enterprises ecologically certificated production Implementation is the innovation which is important both for economic considerations as well as social, because such enterprises become highly profitable economic activity sphere creating one of the most profitable entrepreneurship forms. The purpose of the paper is to analyze modern trends of modern organizational ecologically certified production implementation methods by domestic agricultural enterprises use. Methodology. The number of methods has been used during the research: logical synthesis (during ecologically certified agricultural production implementation organizational methods and ways of barriers overcome determination). Domestic enterprises ecologically certificated production Implementation is the innovation which is important both for economic considerations as well as social, because such enterprises become highly profitable economic activity sphere creating one of the most profitable entrepreneurship forms. The purpose of the paper is to analyze modern trends of modern organizational ecologically certified production implementation methods by domestic agricultural enterprises use. Methodology. The number of methods has been used during the research: logical synthesis (during ecologically certified agricultural production implementation organizational methods and ways of barriers overcome determination).
Установлено, что в условиях рыночной экономики широко внедряются индустриальные методы ведения сельского хозяйства, что обеспечивает значительный рост объемов производства продукции. Однако, такая система хозяйствования сопровождается усилением антропогенной нагрузки на окружающую среду, снижением плодородия почв, упадком сельских территорий. В статье доказано, что в целях поддержки инновационного экологически сертифицированного предпринимательства целесообразно формирование современной инновационной среды в виде экологического технопарка. Бизнес-инкубатор экологического парка, как организационный метод имплементации экологически сертифицированного производства, предусматривает использование экологически сертифицированной части опытного поля университета, которое может быть использовано вновь хозяйствами в качестве производственных площадок для апробации сельскохозяйственных технологий, получения практических и научно обоснованных консультаций. С целью повышения осведомленности заинтересованных сторон об особенностях ведения экологически сертифицированного производства и подтверждение приоритетности устойчивого развития в Полесском регионе целесообразно создание кластера экологически сертифицированных предпринимательств.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7917
ISSN: 2412-8368
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IJITE_2017_1_7_17-23.pdf531,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University