DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2017, № 1 (58), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8120

Название: Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець
Другие названия: Влияние мелофаг на гематологические показатели инвазированных овец
Impact melophages on hematological indices of infested sheep
Авторы: Алєксєєва, Є. О.
Алексеева, Е. А.
Alieksieieva, Ye.
Ключевые слова: мелофагоз
melophagosis
вівці
овцы
sheep
гематологічні показники
гематологические показатели
hematological indices
інтенсивність інвазії
интенсивность инвазии
intensity of infestation
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Алєксєєва Є. О. Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець / Є. О. Алєксєєва // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (58), т. 1. – С. 333–337.
Аннотация: Наведені результати визначення впливу збудника мелофагозу на гематологічні показники уражених овець з урахуванням показників інтенсивності інвазії (низької – 73,4±5,6 екземплярів комах на тілі тварини та високої – 156,2±7,7 екз.). У досліді використовували овець романівської породи віком від одного до трьох років. Інвазованість овець мелофагами вивчали шляхом повного обстеження волосяного та шкірного покривів тварин. Встановлено пряму залежність між ступенем інвазованості овець та тяжкістю гематологічних змін в їх організмі. За низької інтенсивності мелофагозної інвазії при відсутності клінічних ознак хвороби у крові овець достовірно (р<0,05) зростала кількість лейкоцитів за рахунок кількості еозинофілів. За високої інтенсивності мелофагозної інвазії з’являлися характерні для мелофагозу овець клінічні ознаки, а в крові знижувалася кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну (р<0,05) та збільшувалася кількість лейкоцитів, еозинофілів (р<0,01) та лімфоцитів (р<0,05).
Представлены результаты определения влияния возбудителя мелофагоза на гематологические показатели пораженных овец с учетом показателей интенсивности инвазии (низкой – 73,4±5,6 экземпляров насекомых на теле животного и высокой – 156,2±7,7 экз.). В опыте использовали овец романовской породы возрастом от одного до трех лет. Инвазированность овец мелофагами изучали путем полного обследования волосяного и кожного покровов животных. Установлена прямая зависимость между степенью инвазированности овец и тяжестью гематологических изменений в их организме. При низкой интенсивности мелофагозной инвазии при отсутствии клинических признаков болезни в крови овец достоверно (р<0,05) возросло количество лейкоцитов за счет количества эозинофилов. При высокой интенсивности мелофагозной инвазии появлялись характерные для мелофагоза овец клинические признаки, а в крови снижалось количество эритроцитов, содержание гемоглобина (р<0,05) и увеличивалось количество лейкоцитов, эозинофилов (р<0,01) и лимфоцитов (р<0,05).
Presents the results determine the impact of melophagosis pathogen on hematological indices infected sheep considering indicators intensity of infestation (low – 73.4±5.6 instances of insects on the body of the animal and high – 156.2±7.7 ins.). In experiments using Romanov breed sheep aged from one to three years. Infestation of sheep by melophages studied by full survey of the hair and skin of animals. Established a direct dependence between the degree infestation of sheep and severity of hematological changes in their body. For low intensity melophagosic infestation in the absence of clinical signs of disease in the blood of sheep significantly (p<0.05) increased the number of leucocytes at the expense the number of eosinophils. For high intensity of melophagosic infestation appeared characteristic for melophagosis of sheep clinical signs and in blood decreased number of erythrocytes, hemoglobin (p<0.05) and increased the number of leucocytes, eosinophils (p<0.01) and lymphocytes.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8120
ISSN: 2518-7279
Appears in Collections:2017, № 1 (58), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2017_1_1_333-337.pdf243,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University