DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8143

Название: Структурні елементи управлінського контролю
Другие названия: Структурные элементы управленческого контроля
Structural elements of managerial control
Авторы: Савченко, Н. М.
Савченко, Н. Н.
Savchenko, N.
Ключевые слова: управлінські рішення
управленческие решения
management decisions
управлінська звітність
управленческая отчетность
management reporting
контрольне середовище
контрольная среда
control environment
стандарти контролю
стандарты контроля
control standards
Issue Date: 2017
Издатель: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Библиографическое описание: Савченко Н. М. Структурні елементи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2017 р. – Х. : ХНАДУ, 2017. – Т. 2. – С. 213–214.
Аннотация: Управлінський контроль є системою, що постійно розвивається, потребує перманентного удосконалення при зміні економічних умов діяльності. В зв’язку з цим головним завданням, що ставиться перед власниками, апаратом управління виступає запровадження міжнародного досвіду в практику вітчизняних підприємств таких процедур управлінського контролю, які будуть сприяти прийняттю обґрунтованих поточних та стратегічних управлінських рішень. Тому при побудові системи управлінського контролю суб’єкт господарювання має враховувати основні його елементи за для забезпечення ефективності функціонування й інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.
Управленческий контроль является системой, которая постоянно развивается, требует перманентного усовершенствования при изменении экономических условий деятельности. В связи с этим главной задачей, которая ставится перед собственниками, аппаратом управления выступает введение международного опыта в практику отечественных предприятий таких процедур управленческого контроля, которые будут способствовать принятию обоснованных текущих и стратегических управленческих решений. Поэтому при построении системы управленческого контроля субъект хозяйствования должен учитывать основные его элементы для обеспечения эффективности функционирования и информационного обеспечения принятия управленческих решений.
Management control is a constantly evolving system that requires permanent management improvement in changing economic conditions of activity. In this regard, the main task of the owners, the management apparatus is the introduction of international experience in the practice of domestic enterprises of such procedures of managerial control, which will contribute to the adoption of reasonable current and strategic management decisions. The refore, when building a system of managerial control, a business entity should take into account its main elements in order to ensure the efficiency of the functioning and information provision of managerial decisions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8143
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
STRSE_2017_2_213-214.pdf253,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU