DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8198

Название: Вимоги до системи управлінського контролю
Другие названия: Требования к системе управленческого контроля
Requirements to the system of administrative control
Авторы: Савченко, Н. М.
Савченко, Н. Н.
Savchenko, N.
Ключевые слова: суб’єкт господарювання
субъект ведения хозяйства
subject of menage
підприємство
предприятие
enterprise
управлінське рішення
управленческое решение
administrative decision
Issue Date: 2017
Издатель: Національна металургійна академія України
Библиографическое описание: Савченко Н. М. Вимоги до системи управлінського контролю / Н. М. Савченко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 519–522.
Аннотация: Управлінський контроль є процесом, за допомогою якого суб’єкти управління мають можливість пересвідчитись, що задіяні ресурси ефективно використані задля реалізації цілей підприємства. Суб’єкт господарювання може досягти своїх цілей лише за сприяння системи контролю, яка виступає ефективним інструментом реалізації стратегії. Адже підприємство, за умови макроконтролю держави, відповідальне за одержання економічних вигoд та підвищення вартості своїх активів, що виступають в якості операційних завдань його функціонування. В цілому, підприємство – це система, що складається з великої сукупності елементів, взаємопов'язаних один з одним певним чином для досягнення поставлених цілей. Для того, щоб ця система належним чином працювала, вона має орієнтуватися на певну сукупність затверджених положень, які будуть визначати методологічний інструментарій, порядок її формування, функціонування та ін. В свою чергу, система управлінського контролю безпосередньо пов’язана з діяльністю людей, їх поведінкою та соціальним середовищем і це обумовлює їх взаємозв’язок та конвергентність. Тому питання взаємовпливу поведінки працівників, соціального середовища на систему управлінського контролю актуалізуються.
Управленческий контроль является процессом, с помощью которого субъекты управления имеют возможность убедиться, что задействованные ресурсы эффективно использованы ради реализации целей предприятия. Субъект ведения хозяйства может достичь своих целей лишь при содействии системы контроля, которая выступает в качестве эффективного инструмента реализации стратегии. Ведь предприятие, при условии макроконтроля государства, ответственное за получение экономических выгoд и повышение стоимости своих активов, которые выступают в качестве операционных заданий его функционирования. В целом, предприятие – это система, которая состоит из большой совокупности элементов, взаимосвязанных друг с другом определенным образом для достижения поставленных целей. Для того, чтобы эта система должным образом работала, она должна ориентироваться на определенную совокупность утвержденных положений, которые будут определять методологический инструментарий, порядок ее формирования, функционирования и др. В свою очередь, система управленческого контроля непосредственно связана с деятельностью людей, их поведением и социальной средой и это обусловливает их взаимосвязь и конвергентность. Поэтому вопросы взаимовлияния поведения работников, социальной среды на систему управленческого контроля актуализируются.
Administrative control is a process, by means of that management subjects have the opportunity to make sure that the involved resources are effectively used for the sake of realization of enterprise aims. The subject of menage can attain the aims only at an assistance the checking system that comes forward as an effective instrument of strategy realization. In fact enterprise, on condition of macrocontrol of the state, accountable for the receipt of economic benefits and appreciation of value of the assets that come forward as operating tasks of his functioning. On the whole, an enterprise is the system, that consists of large totality of elements connected with each other definitely for the achievement of put aims. In order that this system worked properly, it must be oriented on certain totality of the ratified positions that will determine a methodological tool, order of its forming, functioning and other In turn, the administrative checking system is directly related to activity of people, their behavior and social environment and it stipulates their intercommunication and convergence. Therefore the questions of cross-coupling of behavior of workers, social environment on the administrative checking system acquire actuality.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8198
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SPOAAO_2017_519-522.pdf525,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University