DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8219

Название: Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах
Другие названия: Method of assessing threats in information security the state at social networking services
Метод оценки признаков угроз информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах
Авторы: Молодецька-Гринчук, К. В.
Molodetska-Hrynchuk, K.
Молодецкая-Гринчук, К. В.
Ключевые слова: інформаційна безпека
information security
информационная безопасность
соціальні інтернет-сервіси
social networking services
социальные интернет-сервисы
актори
actors
акторы
загрози
threats
угрозы
нелінійна схема компромісів
non-linear scheme of compromises
нелинейная схема компромиссов
Дата публикации: 2017
Издатель: Одеська національна академія харчових технологій
Библиографическое описание: Молодецька-Гринчук К. Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах / К. Молодецька-Гринчук // Automation of technological and business-processes. – 2017. – Vol. 9, Issue 2. – P. 36–42.
Аннотация: На сучасному етапі соціальні інтернет-сервіси перетворилися на дієвий інструмент комунікації учасників віртуальних спільнот – акторів. Також соціальні інтернет-сервіси використовуються для самоорганізації громадянського суспільства, координації з метою впливу на політичні й суспільні процеси у державі. У випадку поширення в соціальних інтернет-сервісах недостовірного контенту вони перетворюються на джерело загроз інформаційній безпеці особистості, суспільства, держави. Відсутність ефективних методик виявлення ознак загроз у соціальних інтернет-сервісах створює передумови для проведення інформаційних операцій в інтересах провідних держав світу чи зацікавлених осіб. Серед ознак загроз інформаційній безпеці держави виділено організацій, змістовні, маніпулятивні та оцінки профілів інформаційної безпеки акторів. Розроблено метод оцінювання ознак загроз, який ґрунтується на їх скалярній згортці по нелінійній схемі компромісів. Перевагами методу є застосуванням сучасних підходів до виявлення ознак інформаційних акцій у соціальних інтернет-сервісах, компроміс між частинними критеріями і оптимальність отриманого рішення за Парето. Проведено експертне оцінювання фахівців у галузі інформаційної безпеки для встановлення пріоритетності ознак загроз. Виконано експериментальне дослідження запропонованого методу оцінювання ознак загроз на прикладі реальної інформаційної акції. Отримані результати збіжні з висновками міжнародних організацій, що доводить його дієвість та ефективність. Застосування розробленого методу для функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах дозволить автоматизувати процедури раннього виявлення загроз, підвищити її оперативність і швидкодію.
At the present stage of social networking services have become an effective tool of communication participants virtual communities named actors. Also social networking services are used for coordination self-civil society to influence political and social processes at the country. If social networking services spread unreliable content, they become a source of threats to information security of the individual, society and state. The absence of effective methods detection of threats at the social networking services creates conditions for conducting information operations in the interests of leading countries or stakeholders. Among the signs of threats to information security are selected organizations comprehensive, manipulative and evaluation of information security profiles of actors. The method of evaluating characteristics of threats based on their scalar convolution in nonlinear circuit compromise. The advantages of this method are using modern approaches to share information signs of social networking services, partial compromise between optimality criteria and the resulting solution Pareto. Experimental study of the proposed evaluation method signs of threats on the example of real information action. The results concordant with the findings of international organizations prove its efficiency and effectiveness. Application of the developed method for the functioning of the information security of the state in social networking services will automate procedures for early detection, increase its efficiency and performance.
На современном этапе социальные интернет-сервисы превратились в действенный инструмент коммуникации участников виртуальных сообществ – акторов. Также социальные интернет-сервисы используются для самоорганизации гражданского общества, координации с целью влияния на политические и общественные процессы в государстве. В случае распространения в социальных интернет-сервисах недостоверного контента они превращаются в источник угроз информационной безопасности личности, общества, государства. Отсутствие эффективных методик выявления признаков угроз в социальных интернет-сервисах создает предпосылки для проведения информационных операций в интересах ведущих государств мира или заинтересованных лиц. Среди признаков угроз информационной безопасности государства выделено организационные, содержательные, манипулятивные и оценки профилей информационной безопасности акторов. Разработан метод оценки признаков угроз, основанный на их скалярной свертке по нелинейной схеме компромиссов. Преимуществами метода является применение современных подходов к выявлению признаков информационных акций в социальных интернет-сервисах, компромисс между частными критериям и оптимальность полученного решения по Парето. Проведено экспертное оценивание специалистов в области информационной безопасности для установления приоритетности признаков угроз. Выполнено экспериментальное исследование предложенного метода оценки признаков угроз на примере реальной информационной акции. Полученные результаты совпадающие с выводами международных организаций, что доказывает его действенность и эффективность. Применение разработанного метода для функционирования системы обеспечения информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах позволит автоматизировать процедуры раннего обнаружения угроз, повысить ее оперативность и быстродействие.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8219
ISSN: 2312-3125
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
AIBP_2017_36-42.pdf687,31 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ