DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8253

Название: Особливості формування врожаю льону олійного на Поліссі
Другие названия: Peculiarities of oilseed flax harvest formation in Woodland region
Особенности формирования урожая льна масличного на Полесье
Авторы: Ковальов, В. Б.
Kovalev, V.
Ковалев, В. Б.
Ткачук, В. П.
Tkachuk, V.
Бучко, К. Д.
Buchko, K.
Ключевые слова: дерново-підзолистий супіщаний ґрунт
turf-podzolic sandy soil
дерново-подзолистая супесчаная почва
сівозміна
crop rotation
севооборот
оранка
plowing
вспашка
дискування
discourse
дискование
плоскорізний обробіток
flat-cut machining
плоскорезная обработка
системи удобрення
fertilizer systems
системы удобрения
родючість
fertility
плодородие
продуктивність
productivity
производительность
Дата публикации: 2016
Издатель: Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Ковальов В. Б. Особливості формування врожаю льону олійного на Поліссі / В. Б. Ковальов, В. П. Ткачук, К. Д. Бучко // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – Вип. 9. – С. 7–15.
Аннотация: В останні роки у зв’язку з потеплінням клімату та зменшенням посівів льону-довгунцю у Поліській зоні України у даному регіоні почали вирощувати льон олійний, який забезпечує високі врожаї насіння з високим вмістом ненасичених жирних кислот. Однак, льоносолома льону олійного містить у 2 – 3 рази (10-15%) льоноволокна менше, ніж льоносолома льону довгунця. У зв’язку з цим вивчення особливостей росту, розвитку та формування врожаю льоном олійним на Поліссі є актуальним. Мета досліджень. Вивчити особливості росту, розвитку та формування врожаю льону олійного у порівнянні з льоном-довгунцем у Центральному Поліссі. Методики досліджень. Проведені теоретичні дослідження, які включають аналіз інформаційно-патентних фондів наукових бібліотек і мереж Інтернет із проблеми вирощування льону олійного у Лісостеповій та Поліській зонах; у 2014-2015 роках проведено польові досліди на дослідному полі ІСГП у с. Грозине Коростенського району Житомирської області, по дослідженню росту, розвитку та формування врожаю льоном олійним сорту Еврика у порівнянні з льоном-довгунцем сорту Журавка на різних рівнях удобрення та застосування біоактивного препарату Грейнактив, яким обробляли посіви. Результати досліджень. За дворічними результатами польового досліду, з яких вегетаційний період 2014 року був сприятливіший для вирощування льону і 2015 року – посушливий льон олійний поступався льону-довгунцю за висотою рослин, загальною та технічною довжиною стебел, врожаєм льоносоломи та вмістом у ній лубу й іншими показниками. Одночасно врожай насіння олійного льону сорту Еврика виявився у 3,3 – 4,0 рази вищий врожаю насіння льону-довгунця сорту Журавка, що визначило позитивну економічну ефективність олійного льону. Висновки. Кліматичні та ґрунтові умови Центрального Полісся, за внесення необхідної кількості поживних елементів, відповідають біологічним особливостям льону олійного типу межеумку. Льон олійний сорту Еврика в умовах Центрального Полісся має нормальний ріст, розвиток та процес формування врожаю льононасіння і льоносоломи, що забезпечує за результатами 2014–2015 рр. середній врожай насіння 1,5 – 1,6 т/ га, льоносоломи 2,0 – 2,3 т/га та волокна 1,6 – 2,2 ц на гектар.
In last years, due to climate warming and the decrease of fiber flax crops in woodland region of Ukraine, the growing of oilseed flax which ensures the high harvest of seeds with high content of unsaturated oil acids started. However, oilseed flax straw contains 2 – 3 times less flax fibers. So the research of oilseed flax growth, development and harvest formation peculiarities in woodland region is relevant. The aim of the research. To study the oilseed flax growth, development harvest formation peculiarities in comparison with fiber flax in central woodland region. Methods of the research. Theoretical researches including the analysis of information-patent funds of scientific libraries and internet on oilseed flax growing in forest steppe and woodland regions; field researches in 2014 – 2015 in woodland agricultural institute in the village Grozyne, Korosten district Zhytomyr region to compare Eureka oilseed flax sort and Zhuravka fiber flax sort on soils with different fertilization and Grainactive bioactive remedy application. The results of the research. According to two year research (in which 2014 vegetation period was more favourite to flax growing and 2015 year was dry) oilseed flax yielded in plants height, general and technical stem length, flax straw harvest and fiber content in it and other indices. But, at the same time, the harvest of Eureka sort oil seeds was 3.3 – 4.0 times higher than that of Zhuravka sort and thus determined the positive economic efficiency of oilseed flax. Conclusions. The central woodland climate and soil after applying necessary nutritional elements respond to intermediate oilseed flax peculiarities. Eureka sort oilseed flax in central woodland has normal growth, development and harvest of seeds and straw and gave on average 1.5 – 1.6 tons of seeds, 2,0 – 2,3 tons of straw and 0,16 – 0,22 tons of fiber per hectare in 2014 – 2015.
В последние годы в связи с потеплением климата и уменьшением посевов льна-долгунца в Полесской зоне Украины в данном регионе начали выращивать лен масличный, который обеспечивает высокие урожаи семян с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Однако, льносолома льна масличного включает в 2 – 3 раза (10-15%) льноволокна меньше, чем льносолома льна-долгунца. В связи с этим изучение особенностей роста, развития и формирования урожая льном масличным на Полесье является актуальным. Цель исследований. Изучить особенности роста, развития и формирования урожая льном масличным по сравнению со льном-долгунцом в Центральном Полесье. Методики исследований. Проведены теоретические исследования, включающие анализ информационно-патентных фондов научных библиотек и сетей Интернет по проблеме выращивания льна масличного в Лесостепной и Полесской зонах; в 2014 – 2015 годах проведены полевые опыты на опытном поле ИСГП в с. Грозино Коростенского района Житомирской области по исследованию роста, развития и формирования урожая льном масличным сорта Эврика по сравнению с льном-долгунцом сорта Журавка на разных уровнях удобрения и применения биоактивного препарата Грейнактив, которым обрабатывали посевы. Результаты исследований. По двухлетним результатам полевого опыта, из которых вегетационный период 2014 года был благоприятным для выращивания льна и 2015 год – засушливый, лен масличный уступал льну-долгунцу по высоте растений, общей и технической длине стеблей, урожаю льносоломы и содержанию в ней луба и другим показателям. Одновременно урожай семян масличного льна сорта Эврика оказался в 3,3 – 4,0 раза выше урожая семян льна-долгунца сорта Журавка, что определило положительную экономическую эффективность масличного льна. Выводы. Климатические и почвенные при внесении необходимого количества питательных элементов, условия Центрального Полесья соответствуют биологическим особенностям льна масличного типа межеумка. Лен масличный сорта Эврика в условиях Центрального Полесья имеет нормальный рост, развитие и процесс формирования урожая льносемян и льносоломы, что обеспечивает по результатам 2014 – 2015 годов средний урожай семян 1,5 – 1,6 т / га, льносоломы 2,0 – 2, 3 т / га и волокна 1,6 – 2,2 ц на гектар.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8253
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
APVP_2016_9_7-16.pdf2,46 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ