DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8263

Название: Поширення, етіологія та діагностика гіпотиреозу у корів Житомирського Полісся
Другие названия: Распространение, этиология и диагностика гипотиреоза у коров Житомирского Полесья
Distribution, etiology and diagnosis of hypothyroidism in cows of the Zhytomyr Polissya
Авторы: Лігоміна, І. П.
Лигомина, И. П.
Ligomina, І.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Ключевые слова: мікроелементи
микроэлементы
trace elements
йод
iodine
радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
корови
коровы
cows
гіпотиреоз
гипотиреоз
hypothyroidism
гемопоез
гемопоэз
hematopoiesis
анемія
анемия
anemia
еритрограма
эритрограмма
erythrogram
брадикардія
брадикардия
bradycardia
мікседема
микседема
myxedema
тироксин
thyroxine
Issue Date: 2016
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Лігоміна І. П. Поширення, етіологія та діагностика гіпотиреозу у корів Житомирського Полісся / І. П. Лігоміна, С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2016. – Т. 18, № 3 (70). – С. 174−177.
Аннотация: Житомирське Полісся України є частиною біогеохімічної зони, яка характеризується недостатнім умістом біотичних мікроелементів, у тому числі Йоду, дефіцит якого в довкіллі є загальною біологічною й медичною проблемою. Тварини, перебуваючи в єдиному трофічному ланцюгу з людиною, більшою мірою відчувають геохімічні та екологічні впливи. Основною причиною зниження функціональної активності щитоподібної залози у корів є низький уміст Йоду у ґрунтах і як наслідок у кормах та забруднення їх радіонуклідами – 137Сѕ і 90Sr. Сприяють розвитку даної патології низький валовий вміст у ґрунтах даної території синергістів Йоду – Кобальту – 1,7 –2,5 мг/кг (оптимальний 7 – 30), Міді –1,1 – 2,7 (15 – 60), Цинку – 13,2 – 31,0 мг/кг (30 – 70), а в деяких місцях і Марганцю. Клінічними дослідженнями були встановлені симптоми йодної недостатності, типові для гіпотиреозу: сухість і гіперкератоз шкіри, довге волосся в ділянці холки, анемічність кон’юнктиви, енофтальм, брадикардія, мікседема, збільшення щитоподібної залози. У 90% корів виявлена гіпофункція щитоподібної залози: уміст тироксину в сироватці крові був у межах від 28,3 до 54,7 нмоль/л і в середньому становив 43,8 ± 2,7 нмоль/л (3,4 ± 0,21 мкг/100 мл). За дефіциту мікроелементів порушується гемопоез з розвитоком анемії у 85 % корів, що виражається олігоцитемією(у 75 – 80%) і олігохромемією (41,7 – 66,7%). Анемія у корів, в основному, макроцитарна і гіпехромна, рідше – нормохромна. Еритрограма корів відзначається більш тривалою, порівняно з тваринами умовно чистої території, лівою частиною, що вказує на значну кількість «старих» за віком еритроцитів, і розтягнутою правою частиною, що зумовлено підвищеною кількістю більш стійких до гемолізу незрілих «молодих» еритроцитів.
Житомирское Полесье Украины есть частью биогеохимической зоны, которая характеризуется недостаточным содержанием биотических микроэлементов, в том числе Йода, дефіцит которого в окружающей среде есть общей биологической и медицинской проблемой. Животные, находясь в едином трофическом звене с человеком, в большей степени чувствуют геохимическое и экологическое влияние. Основной причиной уменьшения функциональной активности щитовидной железы у коров есть низкое содержание Йода в почве и как следствие в кормах и загрязнение их радионуклидами – 137Сѕ и 90 Sr. Сопутствуют развитию данной патологии сниженное валовое содержание в почвах данной территории синергистовЙода– кобальта – 1,7 –2,5 мг/кг (оптимальное 7 – 30), Меди – 1,1 – 2,7 (15–60), Цинка – 13,2 – 31,0 мг/кг (30 – 70), а в некоторых местах и Марганца. Клиническими исследованиями были установлены симптомы йодной недостаточности, типичные для гипотиреоза: сухость и гиперкератоз кожи, длинные волосы в области холки, анемичность конъюнктивы, энофтальм, брадикардия, микседема, увеличение щитовидной железы. Так, у 90% коров выявлена гипофункция щитовидной железы: содержание тироксина в сыворотке крови колеблется от 28,3 до 54,7 нмоль/л и в среднем составляло 43,8 ± 2,7 нмоль/л (3,4 ± 0,21 мкг/100 мл). Дефицит микроэлементов вызывает нарушение гемопоэза и развитие анемии у 85% коров, что выражается олигоцитемией (у 75 – 80%) и олигохромемией (41,7 – 66,7%). Анемия у коров, в основном, развивается макроцитарная и гиперхромная, реже – нормохромная. Эритрограмма коров отличается более длительной, в сравнении с животными из благополучной зоны, левой частью, что указывает на значительное количество «старых» по возрасту эритроцитов, и растянутой правой частью, что обусловлено повышенным количеством более стойких к гемолизу «молодых» эритроцитов.
Zhytomyr Polissya of Ukraine is part of the biogeochemical zones, which is characterized by insufficient content of biotic trace elements, including iodine, lack of which in the environment is a common biological and medical problem. Animals, which being in a single food chain with a man, have geochemical and environmental impacts in a greater degree. The main reason for the decrease in the functional activity of the thyroid gland in cows is low iodine content in soils and, as a consequence, in animal feed and their contamination with radionuclides – 137Cs and 90Sr. Low total contents in the soil of the territory of the synergists of iodine – cobalt – 1.7 – 2.5 mg/kg (optimal 7 – 30), copper –1.1 – 2.7 (15 – 60), zinc – 13.2 – 31.0 mg/kg (30 – 70), and in some places, and manganese contribute to the development of this disease. The symptoms of iodine deficiency, which is typical for hypothyroidism: dryness and hyperkeratosis of the skin, the long hair site the withers, anemone conjunctiva, enophthalm, bradycardia, myxedema, thyroid enlargement were installed by clinical studies. So, 90% of the cows revealed hypofunction of the thyroid gland : content thyroxine the blood serum was in the range 28.3 to 54.7 nmol/l and averaged a 43.8 ± 2.7 nmol/l (3.4 ± 0.21 mg/100 ml). Micronutrient deficiency causes a disruption of haematopoiesis and the development of anemia in 85% of cows that expressed agociting (75 – 80%) and olgahoney (of 41.7 – 66.7 percent). Anemia, mainly macrocytic and hyperchromic, rarely normochromic. Erythrogramma of cows notes longer left part, compared with animals a safe zone, that indicates on a significant number of «old» age of red blood cells, and stretched the right part that is due to the increased number of more resistant to hemolysis immature «young» erythrocytes.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8263
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2016_18_3_70_174–177.pdf282,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU