DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8321

Название: Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах
Другие названия: Редокс–потенциал и состояние перекисного окисления липидов крови коров, содержащихся в екологически неблагоприятных условиях
Redox–potential and the state of peroxide oxidation of blood lipids in cows kept under ecologically unfavorable conditions
Авторы: Чала, І. В.
Чалая, И. В.
Chala, I.
Русак, В. С.
Rusak, V.
Ключевые слова: радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
корови
коровы
cows
кров
кровь
blood
перекисне окиснення ліпідів
перекисное окисление липидов
peroxide oxidation of lipids
гідроперекиси ліпідів
гидроперекиси липидов
hydroperoxyde of lipids
малоновий діальдегід
малоновый диальдегид
malone dialedhyde
антиоксидантна система
антиоксидантная система
antioxidant system
відновлений глутатіон
восстановленный глутатион
renewed glutathione
окислений глутатіон
окисленный глутатион
oxidized glutathione
глутатіонредуктаза
глутатионредуктаза
glutathione reductase
редокс–потенціал
редокс–потенциал
redox–potential
Issue Date: 2016
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Чала І. В. Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах / І. В. Чала, В. С. Русак // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2016. – Т. 18, № 2 (66). – С. 197−201.
Аннотация: Стаття присвячена дослідженню дії комплексу несприятливих екологічних факторів, що склалися у результаті забруднення сільськогосподарських угідь у результаті аварії на Чорнобильській АЕС, на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової ланки антиоксидантної системи молочних корів та на зміни редокс-потенціалу крові. На території, що зазнала забруднення радіонуклідами чорнобильського походження склалась несприятлива екологічна ситуація, яка пов’язана із збільшенням радіоактивного навантаження на тварин, зменшення частки розчинної (обмінної) форми біогенних мінеральних елементів ґрунтів. За таких умов ініціюється комплекс біохімічних змін, викликаних радіолізом води, збільшенням активних форм кисню та захистом організму від продуктів пере окислення, що утворюються у результаті дії продуктів радіолізу. Метою досліджень було визначення редокс–потенціалу венозної крові та окремих показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи крові корів, які утримувались у зоні, забрудненій радіонуклідами техногенного походження порівняно до таких, що утримувались у зоні з фоновими значеннями радіоактивності та потужності γ-випромінювання. У результаті досліджень встановлено, що у крові корів, які утримувались у екологічно несприятливих умовах, збільшується концентрація продуктів перекисного окиснення ліпідів: гідроперекисів ліпідів, малонового діальдегіду. За цих умов встановлено зміни активності глутатіонової ланки антиоксидантної системи: зменшення частки відновленого глутатіону та достовірне збільшення частки окисленого глутатіону, зменшення активності ферменту глутатіон- редуктази порівняно до таких у корів, що утримувались у екологічно благополучних умовах. Встановлено, що в умовах дії несприятливих екологічних факторів зростає позитивний редокс–потенціал крові, що свідчить про порушення між окисленими та відновними потенціалами.
Статья посвящена исследованию действия комплекса неблагоприятных экологических факторов, сложившихся в результате загрязнения сельскохозяйственных угодий в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на интенсивность перекисного окисления липидов и глутатионового звена антиоксидантной системы молочных коров и на изменения редокс–потенциала крови. На территории, загрязненной радионуклидами чернобыльского происхождения, сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, связанная с увеличением радиоактивной нагрузки на животных, уменьшением доли растворимой (обменной) формы биогенных минеральных элементов почвы. В таких условиях инициируется комплекс биохимических изменений, вызванных радиолизом воды, увеличением активных форм кислорода и защитой организма от продуктовпереокисления, образующихся в результате действия продуктов радиолиза. Целью исследований было определения редокс–потениала венозной крови и отдельных показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров, содержащихся в зоне, загрязненной радионуклидами техногенного происхождения по сравнению с содержащимися в зоне с фоновыми значениями радиоактивности и мощности γ–излучения. В результате исследований установлено, что в крови коров, содержащихся в экологически неблагоприятных условиях, увеличивается концентрация продуктов перекисного окисления липидов: гидроперекисей липидов, малонового диальдегида. Установлены изменения активности глутатионового звена антиоксидантной системы: уменьшение доли восстановленного глутатиона и достоверное увеличение доли окисленного глутатиона, уменьшение активности фермента глутатионредуктазы по сравнению с такими у коров, содержащихся в экологически благоприятных условиях. Установлено, что в условиях действия неблагоприятных экологических факторов увеличивается положительный редокс–потенциал крови, что свидетельствует о нарушении между окисленными та восстановленными потенциалами.
The paper highlights the investigations into the effects of the complex of unfavorable ecological factors which appear as a result of Chernobyl derived contamination of farm lands on the intensity of peroxide oxidation of lipids and glutathione chain of the antioxidant system of dairy cows, as well as on the changes in the redox–potential of blood. The territory that suffered from Chernobyl–derived radionuclide contamination is characterized by the unfavorable ecological situation which is connected with the increase in the radioactive load on animals, as well as with the decrease in the part of soluble (exchange) form of biogenic mineral elements of soils. The above conditions make it possible to initiate a complex of biochemical changes caused by water radiolysis, by the increase in the active forms of oxygen and by the protection of the body from the products of peroxidation which appear as a result of the effects of radiolysis products. The investigation is aimed at determining the redox–potential of venous blood and separate indices of the peroxide oxidation of lipids and the antioxidant system of blood in cows kept in the zone which was contaminated by the man caused radio nuclides , as compared with cows kept in the zone with background values of radioactivity and ᶨ– irradiation emissive power. The investigation results make it possible to establish that in the blood of cows kept under ecologically unfavorable conditions one can observe the increase in the concentration of the products of lipid peroxide oxidation: hydroperoxide lipids and malone dialdehyde. Under the above conditions one can establish the changes in the activity of the glutathione chain of the antioxidant system: the decrease in the part of renewed glutathione and the authentic increase in the part of oxidized glutathione and the decrease in the activity of glutathione reductase as compared with cows kept under ecologically favorable conditions. It has been established that under the effects of unfavorable ecological factors one can observe the increase in the positive redox–potential of blood which testifies to the disturbances between oxidized and renewed potentials.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8321
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NV_LNUVMBT_2016_18_2_66_197-201.pdf328,26 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU