DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8400

Название: Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності
Другие названия: Становление и развитие экономической теории интеллектуальной собственности
Establishing and developing economic landscape of intellectual property
Авторы: Литвинчук, І. Л.
Литвинчук, И. Л.
Lytvynchuk, I.
Ключевые слова: інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
економічна теорія
экономическая теория
economic theory
концепт
concept
генезис
genesis
Issue Date: 2017
Издатель: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Библиографическое описание: Литвинчук І. Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності / І. Л. Литвинчук // Економіка розвитку. – 2017. – № 3 (83). – С. 5–13.
Аннотация: Фактологічною основою дослідження є еволюція концепту інтелектуальної власності від превалювання філософських аспектів до правових та об’єктивна необхідність подолання наслідків тривалого спотворення вихідної схеми концепту намаганням дистанціювати його від реальних економічних відносин. Мета статті полягає у висвітленні генезису економічної теорії інтелектуальної власності. Теоретико-методологічну базу економічної теорії інтелектуальної власності утворюють близько десятка філософських та правових концепцій, що дозволили відійти від аксіоматичних, контекстуальних та остенсивних трактувань змісту інтелектуальної власності, проте не запропонували конструктивного вирішення проблеми концептуального супроводу ринкового обігу результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням критерію економічної ефективності. В процесі суспільного розвитку стан прояву уявлень щодо інтелектуальної власності в економіці переходить з латентної до домінуючої форми, що призводить до виокремлення самостійного економічного («ойкосвласницького») концепту інтелектуальної власності, основу якого сформували наукові досягнення представників марксистської, класичної та інституціональної течій. В сучасних умовах конфлікт неокласицизму та неоінституціоналізму призводить до поляризації спільноти дослідників економічної природи інтелектуальної власності з формуванням двох центрів тяжіння з діаметрально протилежними поглядами. Констатується катастрофічний брак системних досліджень та, як наслідок, відсутність монолітної теоретичної основи та чіткого концептуального розуміння економічного напряму розвитку наукової думки у сфері інтелектуальної власності. Водночас, доведено, що на сучасному етапі вимогам запиту наукового обґрунтування реальних соціально-економічних процесів та явищ в суспільстві найбільше відповідають неоінституціональні уявлення про сутність відносин інтелектуальної власності, які сприяють осягненню їх дуалістичної природи на основі поєднання економічного та юридичного змісту. Однак, враховуючи, що сучасна концептуальна конструкція виявляється великоваговою та містить ряд внутрішніх алогізмів, що не піддаються доктринальному осмисленню, актуалізується потреба у перспективних дослідженнях специфіки конкретних видів інтелектуальних продуктів та сфер їх застосування в економічній діяльності на основі застосування міждисциплінарного підходу.
Фактологической основой исследования является эволюция концепта интеллектуальной собственности от превалирования философских аспектов до правовых и объективная необходимость преодоления последствий длительного искажения исходной схемы концепта попыткой дистанцировать его от реальных экономических отношений. Цель статьи заключается в освещении генезиса экономической теории интеллектуальной собственности. Теоретико-методологическую базу развития экономической теории интеллектуальной собственности формируют около десятка философских и правовых концепций, которые позволили отойти от аксиоматических, контекстуальных и остенсивные трактовок содержания интеллектуальной собственности, однако не предложили конструктивного решения проблемы концептуального сопровождения рыночного оборота результатов интеллектуальной деятельности с учетом критерия экономической эффективности. В процессе общественного развития состояние проявления представлений об интеллектуальной собственности в экономике переходит из латентной в доминирующей формы, что приводит к выделению самостоятельного экономического («ойкоссобственнического») концепта интеллектуальной собственности, основу которого сформировали научные достижения представителей марксистского, классического и институционального течений. В современных условиях конфликт неоклассицизма и неоинституционализма приводит к поляризации общества исследователей экономической природы интеллектуальной собственности с формированием двух центров притяжения с диаметрально противоположными взглядами. Констатируется катастрофическая нехватка системных исследований и, как следствие, отсутствие монолитной теоретической основы и четкого концептуального понимания экономического направления развития научной мысли в сфере интеллектуальной собственности. Доказано, что на современном этапе требованиям запроса научного обоснования реальных социально-экономических процессов и явлений в обществе наиболее соответствуют неоинституциональные представление о сущности отношений интеллектуальной собственности, которые способствуют постижению их дуалистической природы на основе сочетания экономического и юридического содержания. Однако, учитывая, что современная концептуальная конструкция оказывается тяжеловесной и содержит ряд внутренних алогизмов, не поддающиеся доктринальному осмыслению, актуализируется потребность в исследованиях специфики конкретных видов интеллектуальных продуктов и сфер их применения в экономической деятельности на основе применения междисциплинарного подхода.
Factual basis of the study is the evolution of the concept of intellectual property by the logic of scientific mainstream in context of interpretation problems on development of intellectual property (prevalence of philosophical aspects - the legal - and the economic), and the objective necessity of overcoming consequences of long-term distortion of the original concept scheme by attempting to distance it from reality economic relations. Purpose. The purpose of the article is to highlight the genesis of the economic theory of intellectual property. Sources of scientific development of economics of intellectual property constitute about a dozen philosophical and legal concepts, that allowed to depart from the axiomatic, contextual and ostensive content interpretations of intellectual property. However, a constructive solution to the problem of conceptual support market circulation of intellectual activity was not presented, taking into account the criteria of economic efficiency. In the process of social development, the status of emphasis of perceptions about intellectual property in the economy goes from latent to dominant form, which is leading to the foundation of the independent economic ("Oikos-Proprietary") concept of intellectual property, which based on the scientific achievements of members of the Marxist, classical, and institutional trends. In modern conditions, the conflict of neo-classicism and neo-institutionalism leads to polarization of the scientific community that researches economic nature of intellectual property with the formation of two centers of gravity of diametrically opposing views. It is noted, that the catastrophic lack of systematic research and, consequently, the absence of monolithic theoretical framework and a clear conceptual understanding of the economic direction of the development of scientific thought in the field of intellectual property. At the present stage, the neo-institutional understanding of the nature of intellectual property, that promote comprehension of the dualistic nature through a combination of economic and legal content, would be the best fit to satisfy the requirements of scientific substantiation of real socio-economic processes and phenomena in society. However, given that the current conceptual design appears heavy and contains a number of internal alogism, that cannot be doctrinal understanding, there is need for updated research on the particulars of specific types of intellectual products and their application areas in economic activity based on a multidisciplinary approach.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8400
ISSN: 1683-1942
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ekonomika_rozvytku_2017_3_5-13.pdf266,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU