DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8542

Название: Горизонтальна диверсифікація діяльності на сільських територіях
Другие названия: Горизонтальная диверсификация деятельности на сельских территориях
Horizontal diversification of activities in rural areas
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: національна економіка
национальная экономика
national economy
ноосферні підходи
ноосферные подходы
noosphere approaches
валовий регіональний продукт
валовой региональный продукт
gross regional product
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Горизонтальна диверсифікація діяльності на сільських територіях / М. Ф. Плотнікова // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 листоп. 2017 р. – Житомир, 2017. – С. 595–600.
Аннотация: Формування соціально-екологічних засад розвитку суспільства є безумовною вимогою по відношенню до національної економіки, зумовлена станом навколишнього природного середовища. Тоді як традиційні мотиваційні чинники ринкової економіки щодо забезпечення прибутковості суб’єктів господарювання виявилися недієвими у питаннях покращення стану довкілля, просвітництва у системі забезпечення здоров’я населення, пошук ноосфер них підходів в управлінні господарськими процесами є механізмом сталого розвитку, в тому числі за рахунок популяризації органічного виробництва і пермакультурного дизайну, безвідходної життєдіяльності та використання джерел відновлюваної енергії, поширення ноосферних підходів в освіті та вихованні.
Формирование социально-экологических основ развития общества является безусловным требованием по отношению к национальной экономике, обусловленное состоянием окружающей природной среды. Тогда как традиционные мотивационные факторы рыночной экономики по обеспечению доходности субъектов хозяйствования оказались недееспособны в вопросах улучшения состояния окружающей среды, просвещения в системе обеспечения здоровья населения, поиск ноосферных подходов в управлении хозяйственными процессами является механизмом устойчивого развития, в том числе за счет популяризации органического производства и пермакультурного дизайна, безотходной жизнедеятельности и использования источников возобновляемой энергии, распространение ноосферных подходов в образовании и воспитании.
Formation of socio-ecological fundamentals of society's development is an absolute requirement in relation to the national economy, conditioned by the state of the environment. Whereas the traditional motivational factors of the market economy for ensuring the profitability of business entities proved to be ineffective in improving the state of the environment, education in the system of public health provision, the search for noosphere approaches in the management of economic processes is a mechanism of sustainable development, including through popularization organic production and permaculture design, waste-free life and the use of renewable energy sources, the spread of noosphere approaches in education and upbringing.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8542
ISBN: 978-966-683-486-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TMNPK_2017_595-600.pdf562,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU