DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8549

Название: Економічна самозабезпеченість: трирівневий вимір
Другие названия: Экономическая самообеспеченность: трехуровневое определение
Economic self-sufficiency: a three-level definition
Авторы: Кравець, І. В.
Кравец, И. В.
Kravets, I.
Ключевые слова: самозабезпеченість
самообеспеченность
self-sufficiency
економічна безпека
экономическая безопасность
economic security
економічна незалежність
экономическая независимость
economic independence
Issue Date: 2017
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет; Університет економіки і підприємництва; Інститут економіки, технологій і підприємництва
Библиографическое описание: Кравець І. В. Економічна самозабезпеченість: трирівневий вимір / І. В. Кравець // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 1 (34). – С. 139–145.
Аннотация: Мета – розкриття економічної сутності категорії «самозабезпеченість», ідентифікація структурних характеристик даного поняття як основи безпеки та незалежності економічних систем в умовах сьогодення. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є базові положення економічної теорії, системний підхід до вивчення економічних явищ, розробки та дослідження вітчизняних і закордонних науковців з питань самозабезпечення та економічної безпеки. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень і формулювання висновків, уточнення понять, що стосуються предмета дослідження), економіко-статистичний, зокрема його прийом порівняння (обробка економічної інформації з метою вивчення стану та закономірностей розвитку досліджуваних явищ і процесів), контент-аналіз (аналіз документів, відбір джерел дослідження та інтерпретація даних дослідження). Результати. На основі вивчення та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду визначено сутність економічної категорії «самозабезпеченість». Виокремлено та охарактеризовано три рівні економічної категорії самозабезпечення: індивідуально-колективний, корпоративний, національний. Розкрито позитивні та негативні сторони «самозабезпечення» для кожного рівня в контексті сталого економічного розвитку. З’ясовано, що самозабезпечення в чистому вигляді на корпоративному та державному рівні в умовах глобалізації є практично недосяжним та недоцільним, проте, чим вищий рівень самозабезпечення, тим вищий рівень безпеки (економічної, соціальної, політичної). Обґрунтовано, що кожен тип (рівень) самозабезпечення може існувати в реальності, проте ціна та відповідальність такого існування різна. У випадку індивідуально-колективного типу самозабезпечення – це індивідуальне рішення і, відповідно, особиста відповідальність за цей вибір, а приймаючи рішення стосовно самозабезпечення на корпоративному та національному рівні відповідальність не тільки особиста, а й соціальна та національна. Прийняття рішень на даних рівнях має полягати в площині створення сприятливих умов задля сталого розвитку країни та її суспільного добробуту. Наукова новизна. Удосконалено трактування сутності поняття «самозабезпеченість», в основі якого лежить трирівневий підхід, що розглядає самозабезпеченість як систему безпеки економічної життєдіяльності індивідів, підприємств та держави. Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть більш глибокому усвідомленню доцільності та меж самозабезпечення соціально-економічних систем і можуть бути застосовані для розробки стратегії національної безпеки України.
Цель − раскрытие экономической сущности категории «самообеспеченность», идентификация структурных характеристик данного понятия как основы безопасности и независимости экономических систем в современных условиях. Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются базовые положения экономической теории, системный подход к изучению экономических явлений, разработки и исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам самообеспеченности и экономической безопасности. В процессе исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический (для теоретического обобщения и формулировки выводов, уточнения понятий, касающихся предмета исследования), экономико-статистический, в частности его прием сравнения (обработка экономической информации с целью изучения состояния и закономерностей развития исследуемых явлений и процессов), контент-анализ (анализ документов, отбор источников исследования и интерпретация данных исследования). Результаты. На основе изучения и обобщения зарубежного и отечественного опыта определены сущность экономической категории «самообеспеченность». Выделены и охарактеризованы три уровня экономической категории самообеспеченности: индивидуально-коллективный, корпоративный, национальный. Раскрыты положительные и отрицательные стороны «самообеспеченности» для каждого уровня в контексте устойчивого экономического развития. Выяснено, что самообеспеченность в чистом виде на корпоративном и государственном уровне в условиях глобализации является практически недостижимой и нецелесообразной, однако, чем выше уровень самообеспеченности, тем выше уровень безопасности (экономической, социальной, политической). Обосновано, что каждый тип (уровень) самообеспеченности может существовать в реальности, однако цена и ответственность такого существования различна. В случае индивидуально-коллективного типа самообеспеченности – это индивидуальное решение и, соответственно, личная ответственность за этот выбор, а принимая решение относительно самообеспеченности на корпоративном и национальном уровне ответственность не только личная, но и социальная и национальная. Принятие решений на данных уровнях должно быть основано на создании благоприятных условий для устойчивого развития страны и ее общественного благосостояния. Научная новизна. Усовершенствована трактовка сущности понятия «самообеспеченность», в основе которого лежит трехуровневый подход, рассматривающий самообеспеченность как систему безопасности экономической жизнедеятельности индивидов, предприятий и государства. Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать более глубокому осознанию целесообразности и пределов самообеспеченности социально-экономических систем и могут быть применены для разработки стратегии национальной безопасности Украины.
Purpose is to reveal the economic essence of the category «self-sufficiency» and to determine the structural characteristics of the concept as the basis of security and independence economic systems in modern conditions. Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research are the underlying principles of the economic theory, a systematic approach to the study of economic phenomena, the development and research of domestic and foreign scientists on issues of self-sufficiency and economic security. In the research used such methods as: abstract-logical (theoretical generalizations and the formulation of conclusions, clarification of concepts relating to the subject of the research); Economics and statistics, in particular techniques (processing of economic information for studying the state and patterns of the investigated phenomena and processes development); content analysis (analysis of documents, selection of research sources, and interpretation of research data). Findings. On the basis of studying and generalization of Ukrainian and foreign experience the essence of economic category «self-sufficiency» was defined. Three levels of economic self-sufficiency: individual-collective, corporate, national were defined and characterized. The positive and negative aspects of «self-sufficiency» for each level in the context of sustainable economic development were revealed. It was found that «self-sufficiency» in its pure form on the corporate and state level in the context of globalization is practically unattainable and unworkable, however, the higher the level of autonomy, the higher level of security (economic, social, political It is proved that each type (level) of self-sufficiency can be in reality, however, the price and liability of such an existence is different. In the case of individual and collective type of «self-sufficiency» – this is an individual decision and, accordingly, the personal responsibility for this choice, but making a decisions on self-sufficiency at the corporate and state level, the responsibility is not only personal, but social and national. Decision-making at these levels should be in the plane of creation of favorable conditions for sustainable development of the country and its social prosperity. Originality. The interpretation of the essence of the concept of «self-sufficiency», which is based on a three-level approach, considering self-sufficiency as a system of economic security of life individuals, enterprises and the state was improved. Practical value. The obtained results will contribute to a deeper understanding of the feasibility and limits of selfsufficiency in socio-economic systems, and can be used for the development of the national security strategy of Ukraine.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8549
ISSN: 2308-1988
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stalyi_rozvytok_ekonomiky_2017_1_139-145.pdf589,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU