DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра ґрунтознавства і землеробства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8588

Название: Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі
Другие названия: Изменение агрофизических показателей светло-серой лесной почвы в зависимости от способов основной обработки и удобрения в Правобережном Полесье
Change in agrophysical indicators of light-gray forest soil, depending on the methods of basic processing and fertilization in Right-bank Polissya
Авторы: Кравчук, М. М.
Кравчук, Н. Н.
Kravchuk, N.
Кропивницький, Р. Б.
Кропивницкий, Р. Б.
Kropivnizky, R.
Довбиш, Л. Л.
Довбыш, Л. Л.
Dovbysh, L.
Яковенко, О. П.
Yakovenko, O.
Ключевые слова: щільність складення
плотность сложения
density of the composition
структурно-агрегатний стан
структурно-агрегатное состояние
structural-aggregate state
коефіцієнт структурності
коэффициент структурности
coefficient of structurality
продуктивна волога
продуктивная влага
productive moisture
агротехнології
агротехнологии
agrotechnology
світло-сірі лісові ґрунти
светло-серые лесные почвы
light gray forest soils
Issue Date: 2016
Издатель: Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»
Библиографическое описание: Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі / М. М. Кравчук, Р. Б. Кропивницький, Л. Л. Довбиш, О. П. Яковенко // Зб. наук. пр. Нац. наук. центру «Інститут землеробства НААН». – 2016. – Вип. 3–4. – С. 12–22.
Аннотация: Метою досліджень було оцінити вплив способів основного обробітку ґрунту в поєднанні з різними системами удобрення на агрофізичні та водно-фізичні показники родючості ясно-сірого лісового ґрунту. За результатами досліджень, які проводились в умовах стаціонарного досліду впродовж 2014–2016 рр. доведено, що в умовах Правобережного Полісся України перехід на безполицеві способи основного обробітку та використання органо-мінеральних систем удобрення створюють умови для суттєвого покращення агрофізичних показників родючості (щільність і структурно-агрегатний стан) ясно-сірого лісового ґрунту. Так, за тривалого застосування агротехнологій на базі дискування на 10-12 см та органо-мінеральної системи удобрення (гній, 6,25 т + солома, 1,25 т/га + N 12,5 кг/га + сидерат, 5,62 т/га + N31P32K36) вміст агрономічно цінних агрегатів у шарі 0-20 см становив 70,8%, а коефіцієнт структурності – 2,43, що на 17,7% вище, ніж на відповідному агрофоні оранки. В розрізі окремих горизонтів по всіх варіантах досліду більш оструктуреною залишалась нижня частина орного шару. Вищі запаси продуктивної вологи як до посіву, так і перед збиранням культур сівозміни також відмічені на варіантах, де застосовувались безполицеві способи основного обробітку ґрунту. Так, перед посівом культур на фоні дискування у шарі 0-30 см приріст склав 10,2 мм або 26,3%, а у 0-100 см шарі – 9,4 мм або 9,2% порівняно з контролем (оранка). Плоскорізний обробіток забезпечив приріст показника відносно контролю на 8,1 мм (20,9%) та 9,0 мм (8,8%) для шару 0-30 см та 0-100 см відповідно. Найкращі умови для накопичення продуктивної вологи та більш раціонального її використання протягом вегетаційного періоду сформувались за безполицевих способів основного обробітку і органо-мінеральних систем удобрення – 114,4-119,7 мм перед посівом культур та 74,5-76,4 мм перед їх збиранням у шарі 0-100 см та відповідно.
Целью исследований было оценить влияние способов основной обработки почвы в сочетании с различными системами удобрения на агрофизические и водно-физические показатели плодородия светло-серой лесной почвы. По результатам исследований, которые проводились в условиях стационарного опыта в течение 2014-2016 гг. доказано, что в условиях Полесья Украины переход на безотвальные способы основной обработки и использования органоминеральных систем удобрения создаются условия для существенного улучшения агрофизических показателей плодородия (плотность и структурно-агрегатное состояние) светло-серой лесной почвы. Так, при длительном применении агротехнологий на основе дискования на 10-12 см и органо-минеральной системы удобрения (навоз, 6,25 т + солома, 1,25 т/га + N12,5 кг/га + сидерат, 5,62 т/га + N31P32K36) содержание агрономически ценных агрегатов в слое 0-20 см составил 70,8%, а коэффициент структурности – 2,43, что на 17,7% выше, чем на соответствующем агрофоне вспашки. В разрезе отдельных горизонтов во всех вариантах опыта более оструктуренной оставалась нижняя часть пахотного слоя. Более высокие запасы продуктивной влаги, как до посева, так и перед уборкой культур севооборота также отмечены на вариантах, где применялись безотвальные способы основной обработки почвы. Так, перед посевом культур на фоне дискования в слое 0-30 см прирост составил 10,2 мм или 26,3%, а в 0-100 см слое – 9,4 мм или 9,2% по сравнению с контролем (вспашка). Плоскорезное возделывание обеспечил прирост показателя относительно контроля на 8,1 мм (20,9%) и 9,0 мм (8,8%) для слоя 0-30 см и 0-100 см соответственно. Наилучшие условия для накопления продуктивной влаги и более рационального ее использования в течение вегетационного периода, сформировались за безотвальных способов основной обработки и органоминеральных систем удобрения – 114,4-119,7 мм перед посевом культур и 74,5-76,4 мм перед их сбором в слое 0-100 см и соответственно.
The aim of the research was to evaluate the influence of methods of basic soil tillage in combination with various systems of fertilizers on the agrophysical and water-physical indicators of fertility of light grey forest soils. According to the results of studies that were conducted in the conditions of stationary experience during 2014-2016 it is proved that in the conditions of Right-bank Polessye of Ukraine the transition to moldboardless tillage and utilization of organic-mineral fertilization systems create the conditions for substantial improvement of agrophysical indicators of fertility (the density and the structural-aggregate state) light grey forest soil. So, long-term use of agricultural technologies on the basis of disking at 10-12 cm and organic-mineral system of fertilizer (manure 6,25 t + straw, a 1,25 t/ha + 12,5 kg/ha + green manure, of 5,62 t/ha + N31P32K36) the content of agronomically valuable aggregates in the layer 0-20 cm amounted to 70,8%, and coefficient of structure was 2,43, which is 17,7% higher than in the corresponding soil fertility of plowing. In the context of individual horizons in all variants of experience more structured remained the lower part of the plow layer. A higher stock of productive moisture before sowing and before harvesting of crop rotation is also marked on the where used moldboardless tillage of the soil. So, before the sowing of crops against the background of disking in the layer 0-30 cm increment was 10,2 mm or 26,3%, in 0-100 cm layer is 9,4 mm or 9,2% as compared to control (plowing). Moldboardless cultivation has provided the increase of the figure relating to control 8,1 mm (20,9%) and 9,0 mm (8,8%) for the layer 0-30 cm and 0-100 cm, respectively. The best conditions for the accumulation of productive moisture and more efficient use during the growing period have developed over moldboardless tillage and organo-mineral fertilization systems – 114,4-to 119,7 mm before sowing crops and of 74,5-76,4 mm before harvesting in the layer 0-100 cm, respectively.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8588
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
znpnnziz_2016_3_4_12-22.pdf305,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University