DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8826

Название: Нормування фізичних навантажень шляхом самооцінки студентами рівня фізичного стану і працездатності
Другие названия: Нормирование физических нагрузок путем самооценки студентами уровня физического состояния и работоспособности
Setting of norms of physical loadings by students' self-appraisal of level of bodily condition and capacity
Авторы: Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Ключевые слова: самооцінка
самооценка
self-appraisal
фізичний стан
физическое состояние
physical state
активність
активность
activity
працездатність
работоспособность
capacity
розвиток
развитие
development
підготовленість
подготовленность
preparedness
Дата публикации: 2012
Издатель: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Грибан Г. П. Нормування фізичних навантажень шляхом самооцінки студентами рівня фізичного стану і працездатності / Г. П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 47–49.
Аннотация: Розглянуто шляхи вивчення умов для створення індивідуалізації та диференціації фізичного виховання студентів. Мета роботи – вивчення можливостей використання самооцінки студентів власного фізичного стану для планування фізичних навантажень під час проведення навчальних занять з фізичного виховання. У експериментальних дослідженнях взяло участь 647 студентів, які методом анкетування визначили власну фізичну працездатність. Встановлено, що студенти добре орієнтуються і можуть визначити свою працездатність, яка суттєво підтверджується їхньою фізичною підготовленістю і має кореляційний зв'язок з показниками, що отримані за допомогою інструментальних методик. Доведено, що існує суттєва різниця в самооцінці працездатності в різних навчальних відділеннях. Уміння студентів самостійно оцінити рівень своєї працездатності дозволяє викладачу оперативно вносити корективи у навчальний процес, визначати об’єм і інтенсивність фізичних навантажень, періоди відпочинку та управляти процесом фізичного вдосконалення студентів.
Рассмотрены пути изучения условий для создания индивидуализации и дифференциации физического воспитания студентов. Цель работы – изучение возможностей использования самооценки студентов собственного физического состояния для планирования физических нагрузок в занятиях по физическому воспитанию. В эксперименте приняло участие 647 студентов. Студенты методом анкетирования определили собственную физическую работоспособность. Установлено, что студенты хорошо ориентируются и могут определить свою физическую работоспособность. Отмечается корреляционная связь между показателями физической подготовленности студентов по результатам анкетирования и результатам измерений. Отмечается, что существует существенная разница в самооценке работоспособности в различных учебных отделениях. Установлено, что умение студентов самостоятельно оценивать уровень своей работоспособности позволяет преподавателю оперативно вносить коррективы в учебный процесс. Также определять объем, интенсивность физических нагрузок, периоды отдыха, управлять процессом физического совершенствования студентов.
The ways of study of terms for creation of individualization and differentiation of physical education of students are considered. A purpose of work is study of possibilities of the use of self-appraisal of students of physical eigenstate for planning of the physical loadings in employments on physical education. 647 students took part in experiment. Students defined an own physical capacity the method of questionnaire. It is set that students are well oriented and can define the physical capacity. Cross-correlation connection is marked between the indexes of physical preparedness of students on results a questionnaire and to the results of measuring. It is marked that exists substantial difference in the self-appraisal of capacity in different educational separations. It is set that ability of students is independent allows to estimate the level of the capacity a teacher operatively to bring in correction in an educational process. Also to determine a volume, intensity of the physical loadings, periods of rest, manage the process of physical perfection of students.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8826
ISSN: 1818-9172
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ppmbpfvs_2012_7_47-49.pdf461,68 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ