DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8835

Название: Еколого-економічне обгрунтування комплексних систем захисту сільськогосподарських культур у сучасних сівозмінах
Другие названия: Эколого-экономическое обоснование комплексных систем защиты сельскохозяйственных культур в современных севооборотах
Ecological and economic substantiation of integrated systems of crops protection in modern crop rotations
Авторы: Сахненко, Д. В.
Sahnenko, D.
Немерицька, Л. В.
Немерицкая, Л. В.
Nemerytska, L.
Журавська, І. А.
Журавская, И. А.
Zhuravska, I.
Ключевые слова: рослинництво
растениеводство
plant growing
овочівництво
овощеводство
vegetable growing
врожайність
урожайность
productivity
мінералізація гумусу
минерализация гумуса
mineralization of humus
Issue Date: 2017
Издатель: Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Сахненко Д. В. Еколого-економічне обгрунтування комплексних систем захисту сільськогосподарських культур у сучасних сівозмінах / Д. В. Сахненко, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла, 20 жовт. 2017 р. – Центральне, 2017. – С. 102.
Аннотация: У сучасних умовах розвитку рослинництва і овочівництва високі та якісні врожаї сільськогосподарських культур формуються за оптимальних факторів освітлення, тепла, вологи, грунту та якості органо-мінерального живлення рослин. Характерно, що ресурси всіх указаних факторів є відновлювальними, і тільки елементи живлення, що входять до складу основної продукції, відчужуються разом з нею. Встановлено, що процес використання основних елементів з ґрунту відбувається паралельно з мінералізацією гумусу як основного джерела, необхідного для рослин у збереженні та використанні мінеральних елементів, і що близько половини азоту, необхідного для формування врожаю, постачається через мінералізацію гумусу.
В современных условиях развития растениеводства и овощеводства высокие и качественные урожаи сельскохозяйственных культур формируются при оптимальных факторах освещения, тепла, влаги, почвы и качества органо-минерального питания растений. Характерно, что ресурсы всех указанных факторов являются восстановительными, и только элементы питания, входящие в состав основной продукции, отчуждаются вместе с ней. Установлено, что процесс использования основных элементов из почвы происходит параллельно с минерализацией гумуса как основного источника, необходимого для растений в сохранении и использовании минеральных элементов, и что около половины азота, необходимого для формирования урожая, поставляется через минерализацию гумуса.
In modern conditions of development of plant growing and vegetable production, high and qualitative crops of agricultural crops are formed for optimal factors of lighting, heat, moisture, soil and the quality of organo-mineral nutrition of plants. Characteristically, the resources of all these factors are renewable, and only the elements of nutrition that are part of the main products are alienated along with it. It was established that the process of using the main elements from the soil occurs in parallel with the mineralization of humus as the main source necessary for plants in preserving and using mineral elements, and that about half of the nitrogen needed for the formation of the crop is supplied through the mineralization of humus.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8835
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
RPSZK_2017_102.pdf26,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU