DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8846

Название: Залучення іноземних інвестицій до розвитку зеленого туризму
Другие названия: Привлечение иностранных инвестиций к развитию зеленого туризма
Attracting foreign investments to the development of green tourism
Авторы: Скидан, О. В.
Skydan, O.
Булуй, О. Г.
Булуй, А. Г.
Bului, A.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Мартинчук, І. В.
Мартинчук, И. В.
Martynchuk, I.
Ключевые слова: інтеграція
интеграция
integration
інвестиційні надходження
инвестиционные поступления
investment receipts
сільський туризм
сельский туризм
rural tourism
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Залучення іноземних інвестицій до розвитку зеленого туризму / О. В. Скидан, О. Г. Булуй, М. Ф. Плотнікова, І. В. Мартинчук // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку : матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнар. участю, 29 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 48–50.
Аннотация: Постановка проблеми. Здатність територій та суб'єктів господарювання залучати інвестиції визначає перспективи їх розвитку в умовах динамічного ринкового середовища. З позиції пріоритетних підходів держави щодо розвитку національної інвестиційної політики ставка зроблена на залучення іноземного інвестора. Створення спільних підприємств, приватизація та конверсія дозволяють залучити в тому числі стратегічних партнерів з Європи та світу. Трансформація інвестиційного механізму на локальному рівні збоку залучення мікроінвестицій для розвитку територіальних громад є дієвим джерелом розвитку національної економіки.
Постановка проблемы. Способность территорий и субъектов хозяйствования привлекать инвестиции определяет перспективы их развития в условиях динамичной рыночной среды. С позиции приоритетных подходов государства по развитию национальной инвестиционной политики ставка сделана на привлечение иностранного инвестора. Создание совместных предприятий, приватизация и конверсия позволяют привлечь в том числе стратегических партнеров из Европы и мира. Трансформация инвестиционного механизма на локальном уровне со стороны привлечения микроинвестиций для развития территориальных общин является действенным источником развития национальной экономики.
Formulation of the problem. The ability of territories and economic entities to attract investments determines the prospects for their development in a dynamic market environment. From the point of view of the state's priority approaches to the development of national investment policy, the rate is made to attract a foreign investor. The creation of joint ventures, privatization and conversion enable the involvement of strategic partners from Europe and the world. The transformation of the investment mechanism at the local level from the side of attracting microinvestment for the development of territorial communities is an effective source of development of the national economy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8846
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MASE_2017_48-50.pdf214,66 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University