DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра маркетингу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8875

Название: Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи
Другие названия: Биоэкономика: генезис и современные императивы
The bioeconomy: genesis and modern imperatives
Авторы: Кравчук, Н. І.
Кравчук, Н. И.
Kravchuk, N.
Кільніцька, О. С.
Кильницкая, Е. С.
Kilnitska, O.
Тарасович, Л. В.
Tarasovуch, L.
Ключевые слова: біоекономіка
биоэкономика
bioeconomy
біотехнології
биотехнологии
biotechnology
стійкість
устойчивость
sustainability
відновлювані ресурси
возобновляемые ресурсы
renewable resources
біоресурси
биоресурсы
bioresources
біомаса
биомасса
biomass
Issue Date: 2018
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Библиографическое описание: Кравчук Н. І. Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи / Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, Л. В. Тарасович // Бізнес Інформ. – 2018. – № 2. – C. 8–18.
Аннотация: Розкрито історію походження, сутність, властивості та рушійні сили біоекономіки. Синтезовано три підходи до її інтерпретації: технологічний, ресурсний та екологічний. Узагальнено зарубіжний досвід імплементації біоекономіки в господарську діяльність різних галузей. Досліджено місце біоекономіки у стратегії розвитку провідних країн світу: США, Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії та участь у даному процесі міжнародних організацій. Установлено, що біоекономічна система повинна стати складовою національної економіки країни. Соціально-економічна діяльність, заснована на процесах, що мають біологічну основу, сприятиме: стійкому і ресурсоефективному вирішенню проблем у харчовій, хімічній, лісовій галузях, у машинобудуванні, енергетиці, в охороні здоров’я; формуванню продовольчої безпеки; збереженню еколого-економічної рівноваги. Запропоновано систему детермінантів біоекономіки: стійкість, ентропія, самовідновлення, симбіоз, неортодоксальність, динамічна ефективність. Динамічну ефективність включено в нову перспективну концепцію кругової, або циркулярної, економіки.
Раскрыта история происхождения, сущность, свойства и движущие силы биоэкономики. Синтезированы три подхода к её интерпретации: технологический, ресурсный и экологический. Обобщен зарубежный опыт имплементации биоэкономики в хозяйственную деятельность разных отраслей. Исследовано место биоэкономики в стратегии развития ведущих стран мира: США, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и участие в этом процессе международных организаций. Определено, что биоэкономическая система должна стать составляющей национальной экономики страны. Социально-экономическая деятельность, основанная на процессах, которые имеют биологическую основу, способствует: устойчивому и ресурсоэффективному решению проблем в пищевой, химической, лесной отраслях, в машиностроении, энергетике, в охране здоровья; формированию продовольственной безопасности; сохранению эколого-экономического равновесия. Предложена система детерминантов биоэкономики: устойчивость, энтропия, самовозобновление, симбиоз, неортодоксальность, динамическая эффективность. Динамическая эффективность входит в новую перспективную концепцию круговой, или циркулярной, экономики.
The history of origin, the essence, properties, and driving forces of the bioeconomy are disclosed. Three approaches to its interpretation are synthesized: technological, resource, and ecological. The foreign experience of implementation of the bioeconomy in economic activity of different branches is generalized. The place of the bioeconomy in development strategy of the leading world countries: USA, Germany, Finland, France, Great Britain, Italy, and participation in this process of the international organizations are researched. It is determined that the bioeconomic system should become a component of the national economy of the country. The socio-economic activity, based on the processes that have a biological basis, promotes: sustainable and efficient solution of problems in the food, chemical, forest industries, mechanical engineering, energy, health protection; formation of food security; preservation of ecological-economic equilibrium. The system of the following determinants of the bioeconomy: stability, entropy, renewal, symbiosis, unorthodoxness, dynamic efficiency has been proposed. The dynamic efficiency is part of a new perspective concept of the circular economics.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8875
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BI_2018_8-18.pdf599,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University