DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8888

Название: Центри відповідальності в системі управлінського обліку та контролю
Другие названия: Центры ответственности в системе управленческого учета и контроля
Centers of responsibility in the system of managerial accounting and control
Авторы: Савченко, Н. М.
Савченко, Н. Н.
Savchenko, N.
Ключевые слова: організація обліку
организация учета
organization of accounting
центри відповідальності
центры ответственности
centers of responsibility
підприємство
предприятие
enterprise
Issue Date: 2015
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Савченко Н. М. Центри відповідальності в системі управлінського обліку та контролю / Н. М. Савченко // Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств : зб. тез доп. магістрів та наук. ст. викладачів кафедри бух. обліку за результатами досліджень в 2013–2014 навч. р. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 2 : Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів. – С. 85–88.
Аннотация: В умовах жорсткого конкурентного середовища перед вітчизняними підприємствами постає проблема підвищення ефективності своєї діяльності. На сьогодні це є можливим завдяки пошуку резервів зниження виробничих витрат, оптимізації структури підприємства, запровадження інноваційних процесів і методів у виробництві, управлінні та ін. При цьому інформаційною основою запровадження таких заходів є система бухгалтерського обліку. Для підсилення інформаційної ролі облікових даних доцільним є їх акумуляція за центрами відповідальності. Організація обліку за центрами відповідальності забезпечить відображення, накопичення, систематизацію, аналіз, планування та представлення інформаційного масиву про витрати, доходи, прибуток та інвестиції (в залежності від виду центру відповідальності) в розрізі структурних підрозділів. Акцент при цьому робиться на оцінку діяльності центрів відповідальності в загальному та на оцінку діяльності менеджера такого центру зокрема.
В условиях жесткой конкурентной среды перед отечественными предприятиями стоит проблема повышения эффективности своей деятельности. На сегодня это возможно благодаря поиску резервов снижения производственных затрат, оптимизации структуры предприятия, внедрению инновационных процессов и методов в производстве, управлении и др. При этом информационной основой введения таких мер является система бухгалтерского учета. Для усиления информационной роли учетных данных целесообразно их аккумуляция по центрам ответственности. Организация учета по центрам ответственности обеспечит отображение, накопление, систематизацию, анализ, планирование и представление информационного массива о расходах, доходах, прибыли и инвестиции (в зависимости от вида центра ответственности) в разрезе структурных подразделений. Акцент при этом делается на оценку деятельности центров ответственности в общем и на оценку деятельности менеджера такого центра в частности.
In a harsh competitive environment, domestic enterprises face the challenge of improving their operations. Today, this is possible due to the search for reserves for reducing production costs, optimizing the structure of the enterprise, introducing innovative processes and methods in production, management, etc. At the same time, the information basis for introducing such measures is the accounting system. To increase the information role of the credentials it is expedient to accumulate them according to the centers of responsibility. The organization of accounting at the centers of responsibility will ensure the reflection, accumulation, systematization, analysis, planning and presentation of the information array on costs, income, profit and investment (depending on the type of center of responsibility) in the context of structural units. The emphasis is made on assessing the activities of the centers of responsibility in general and assessing the activities of the manager of such a center in particular.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8888
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OUO_2015_85-88.pdf276,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University