DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра іноземних мов >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8904

Название: Pозвиток самоосвітньої компетенції майбутніх геодезистів на базі відеоматеріалів іноземною мовою
Другие названия: Pозвиток самообразовательной компетенции будущих геодезистов на базе видеоматериалов на иностранном языке
Development of self-educational competence of future geodesists on the basis of video materials in a foreign language.
Авторы: Кубрак, С. В.
Kubrak, S.
Лихошвед, Н. В.
Lykhoshved, N.
Ключевые слова: самоосвітня компетенція
самообразовательная компетенция
self-educational competence
відеоматеріали
видеоматериалы
video materials
методичне забезпечення
методическое обеспечение
methodological support
Issue Date: 2017
Издатель: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Охотнік
Библиографическое описание: Кубрак С. В. Pозвиток самоосвітньої компетенції майбутніх геодезистів на базі відеоматеріалів іноземною мовою / С. В. Кубрак, Н. В. Лихошвед // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукр. наук. конф., 24–25 листоп. 2017 р. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – Ч. І. – С. 121–123.
Аннотация: Глобалізація ринку освіти та праці висуває особливі вимоги до майбутніх фахівців, їх мобільності, яка залежить здебільшого від професійної підготовки, зокрема, від рівня володіння іноземною мовою професійного вжитку та рівня самоосвітньої компетенції. Питання розвитку самоосвітньої компетенції є особливо актуальним для майбутніх геодезистів, адже ця технічна галузь розвивається надзвичайно швидко. З метою забезпечити свою конкурентоспроможність, спеціалісти цього профілю мають вміти оперативно дізнаватися про нові розробки, системи, прилади та тенденції.
Глобализация рынка образования и труда предъявляет особые требования к будущим специалистам, их мобильности, которая зависит в основном от профессиональной подготовки, в частности, от уровня владения иностранным языком профессионального направления и уровня самообразовательной компетенции. Вопросы развития самообразовательной компетенции особенно актуально для будущих геодезистов, ведь эта техническая отрасль развивается очень быстро. С целью обеспечить свою конкурентоспособность, специалисты этого профиля должны уметь оперативно узнавать о новых разработках, системах, приборах и тенденциях.
The globalization of the education and labor market places particular demands on future professionals, their mobility, which depends mostly on vocational training, in particular, on the level of proficiency in a foreign language of professional use and the level of self-education competence. The issue of developing self-education competence is especially relevant for future geodesists, because this technical branch is developing extremely fast. In order to ensure their competitiveness, specialists in this field should be able to quickly find out about new developments, systems, devices and trends.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8904
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ONUGT_2017_121-123.pdf100,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU