DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8907

Название: Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром
Другие названия: Hepathopathy and nephropathy in the dogs’ babesiosis: pseudohepatorenal syndrome
Гепатопатия и нефропатия за бабезиоза собак: псевдогепаторенальный синдром
Авторы: Дубова, О. А.
Dubova, O.
Дубовая, О. А.
Дубовий, А. А.
Duboviy, A.
Дубовой, А. A.
Ключевые слова: бабезіоз
babesiosis
бабезиоз
собаки
dog
нефропатія
nephropathy
нефропатия
шок
shock
синдром ДВЗ
DIC
синдром ДВС
псевдогепаторенальний синдром
pseudohepatorenal syndrome
псевдогепаторенальний синдром
гепатопатія
hepatopathy
гепатопатия
Issue Date: 2018
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Дубова О. А. Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром / О. А. Дубова, А. А. Дубовий // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2018. – Т. 20, № 83. – С. 102–107.
Аннотация: У статті наведено результати досліджень симптомокомплексу гепатопатії та нефропатії за спонтанного бабезіозу собак. Паразитування збудників приводить до ураження багатьох життєво важливих органів завдяки втягуванню у патологічний процес ускладнень у вигляді шоку. Самі ускладнення індукуються діяльністю паразитів, в тому числі й руйнуванням еритроцитів. Потужні порушення виникають у полі мікроциркуляції. Нами було помічено, що останнім часом збільшилася кількість випадків гострої ниркової недостатності на фоні гострої печінкової недостатності у хворих на бабезіоз собак. За мету було поставлено вивчення особливостей перебігу гепатопатії та нефропатії, клінічної і лабораторної діагностики синдромів, встановлення їхнього зв’язку з загальною патогенетичною віссю захворювання. Наростання чисельності випадків симптомокомплексу гепатопатії з нефропатією було суттєвим впродовж останніх років. Синдроми супроводжуються характерними клінічними ознаками та зрушеннями у лабораторних показниках: анорексією, блювотою жовчю, жовтяницею, олігурією з подальшою анурією, гемоглобінурією з гематурією, протеїнурією, а також гіпербілірубінемією, наростанням активності трансаміназ, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, уремією, креатинінемією. Загальні гематологічні дослідження свідчать, що в організмі хворих тварин відбувається потужний генералізований запальний процес, що підтверджується гіперлейкоцитозом та достовірним прискоренням швидкості осідання еритроцитів майже у 8 разів. Наявність синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ) підтверджується достовірним зростанням у плазмі рівня продуктів деградації фібриногена фібрина та розчинних фібрин-мономерних комплексів, достовірною тромбоцитопенією. Циркуляторні розлади засвідчені зниженням гематокритної величини, що вказує на зниження об’єму ефективно циркулюючої крові. Синдром ДВЗ і циркуляторні розлади визначають шоковий стан. Таким чином, симптомокомплекс гепатопатії та нефропатії за бабезіозу собак є елементом шоку як загальнопатогенетичної осі ускладнень і, в силу вищевикладеного, може бути визначений як псевдогепаторенальний синдром. Такий стан вимагає негайного застосування засобів невідкладної терапії.
In article results of research of the symptom of hepatopathy and nephropathy in spontaneous babesiosis of dogs are presented. Parasitism of pathogens leads to the damage of many vital organs due to the involvement the complications such as shock in the pathological process. Themselves complications are induced by the activity of parasites, including the destruction of red blood cells. Powerful disturbances occur in the field of microcirculation. We have noticed that in recent years the number of cases of acute renal failure on the background of acute liver failure has increased in dogs with babesiosis. A goal was set to study the characteristics of course of hepatopathy and nephropathy, clinical and laboratory diagnosis of syndromes, the establishment of their connection with the common pathogenetic axis of the disease. The increase in the number of cases of the syndrome of hepatopathy with nephropathy has been significant over the past years. Syndromes are accompanied by characteristic clinical signs and changes in laboratory indicators: anorexia, bile vomiting, jaundice, oliguria followed by anuria, hemoglobinuria with hematuria, proteinuria and hyperbilirubinemia, increased activity of transaminases, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, uremia, creatininemia. Common hematologic studies show that a powerful generalized inflammatory process develop in the body of sick animals, as evidenced by hyperleucocytosis and reliable acceleration of the erythrocyte sedimentation rate is almost 8 times. The presence of disseminated intravascular coagulati on (DIC) is confirmed by a significant increase of level of products of degradation of fibrinogen/fibrin and soluble fibrin-monomeric complexes in the plasma, reliable thrombocyt openia. Circulatory disorder certified by a decrease hematocrite value that indicates a decline in effective circulating blood. DIC and circulatory disorders determine a state of shock. Thus, the symptom complex of hepatopathy and nephropathy in babesiosis of dogs is an element of shock as common pathogenic axis of complications and, consequently, can be defined as pseudohepatorenal syndrome. This condition requires immediate application of emergency treatment.
В статье приведены результаты исследований симптомокомплекса гепатопатии и нефропатии за спонтанного бабезиоза собак. Паразитирование возбудителей приводит к поражению многих жизненно важных органов благодаря втягиванию в патологический процесс осложнений в виде шока. Сами осложнения индуцируются деятельностью паразитов, в том числе и разрушением эритроцитов. Мощные нарушения возникают в поле микроциркуляции. Нами было замечено, что в последнее время увеличилось количество случаев острой почечной недостаточности на фоне острой печеночной недостаточности у больных бабезиозом собак. Целью было изучение особенностей течения гепатопатии и нефропатии, клинической и лабораторной диагностики синдромов, установления их связи с общей патогенетической осью заболевания. Нарастание численности случаев симптомокомплекса гепатопатии с нефропатией было существенным на протяжении последних лет. Синдромы сопровождаются характерными клиническими признаками и сдвигами лабораторных показателей: анорексией, рвотой желчью, желтухой, олигурией с последующей анурией, гемоглобинурией с гематурией, протеинурией, а также гипербилирубинемией, нарастанием активности трансаминаз, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, уремией, креатининемиею. Общие гематологические исследования показывают, что в организме больных животных происходит мощный генерализованный воспалительный процесс, что подтверждается лейкоцитозом и достоверным ускорением СОЭ почти в 8 раз. Наличие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) подтверждается достоверным ростом в плазме уровня продуктов деградации фибриногена/фибрина и растворимых фибрин-мономерных комплексов, достоверной тромбоцитопенией. Циркуляторные расстройства заверенные снижением гематокритной величины, что указывает на снижение объема эффективно циркулирующей крови. Синдром ДВС и циркуляторные расстройства определяют шоковое состояние. Таким образом, симптомокомплекс гепатопатии и нефропатии за бабезиозом собак является элементом шока как общепатогенетичной оси осложнений и, в силу вышеизложенного, может быть определен как псевдогепаторенальный синдром. Такое состояние требует немедленного применения средств неотложной терапии.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8907
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2018_20_83_102-107.pdf383,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU