DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8910

Название: Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області
Другие названия: Риски возникновения африканской чумы свиней на территории Житомирской области
The risks of African swine fever on the territory of Zhytomyr region
Авторы: Бегас, В. Л.
Behas, V.
Романишина, Т. О.
Романишина, Т. А.
Romanishina, T.
Рибачук, Ж. В.
Rybachuk, Z.
Пінський, О. В.
Пинский, О. В.
Pinskyi, О.
Міщенко, М. Д.
Мищенко, Н. Д.
Myshchenko, М.
Волківський, І. А.
Волкивский, И. А.
Volkivskyi, I.
Лисенко, М. Ю.
Lysenko, М.
Яткевич, П. А.
Yatkevych, P.
Ключевые слова: африканська чума свиней
африканская чума свиней
African swine fever
профілактика
профилактика
prevention
заходи боротьби
меры борьбы
control measures
епізоотична ситуація
эпизоотическая ситуация
epizootic situation
дикі свині
дикие свиньи
wild pigs
Житомирська область
Житомирская область
Zhytomyr region
Issue Date: 2018
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області / В. Л. Бегас, Т. О. Романишина, Ж. В. Рибачук [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Вет. науки. – 2018. – Т. 20, № 83. – С. 120–124.
Аннотация: Метою і завданням роботи було вивчити епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней (АЧС) на території Житомирської області, вивчити роль етіологічних чинників, проаналізувати ризики появи нових випадків. При проведенні досліджень застосовувалися загальноприйняті методи епізоотологічного дослідження, статистичного аналізу. Аналізуючи епізоотичну ситуацію щодо АЧС в Житомирській області за 2015–2017 рр. слід зазначити, що серед інших областей за кількістю спалахів АЧС менше ніж у Житомирській лише у Івано-Франківській – 3 і у Львівській – 1 випадок, у Дніпропетровській така ж кількість як у Житомирській – 4 випадки. В усіх інших областях кількість спалахів АЧС більша, ніж у Житомирській. При розгляді географічного положення Житомирської області ми виділили ряд критеріїв, які можуть сприяти поширенню АЧС. Варто врахувати такі ризики. Прикордонне розміщення області – на півночі Житомирська область межує з Республікою Білорусь. Хоча випадків АЧС в Білорусі офіційно зареєстровано небагато (2 в 2013 році), але занепокоєння викликає той факт, що країни, які межують з Білорусією, неблагополучні щодо АЧС, і в них зареєстровано значно більше випадків цієї хвороби. Тут, з нашої точки зору може бути два варіанти: або в Білорусі дійсно ефективно проводять заходи щодо ліквідації АЧС, або про нові випадки просто не повідомляють. Останній варіант більш вірогідний, якщо проаналізувати інтернет-ресурси і подивитись карту-схему спалахів АЧС в Західній Європі. Тому ризики тут можуть бути досить високі. Проведена депопуляція дикого кабана в Білорусі згідно з офіційними даними може своєю чергою спричинювати міграцію диких свиней на територію України. Північна частина Житомирської області знаходиться в лісовій місцевості, що є природнім ареалом популяції дикого кабана, який може бути переносником АЧС. Особливе занепокоєння викликає те, що на півночі Рівненської області було зареєстровано багато випадків АЧС, де також переважає лісиста місцевість. Отже – існує ризик занесення дикими кабанами з Рівненської області в Житомирську вірусу АЧС. Житомирська область межує з областями, в яких епізоотична обстановка щодо АЧС є значно напруженіша. В Київській області зареєстровано 15 випадків АЧС, в Вінницькій – 9, в Хмельницькій – 6, в Рівненській – 21. Житомирська область займає центральне положення, через її територію проходять багато авто- і залізничних шляхів міжнародного значення, які прямують до столиці України. Таким чином область – має тісні економічні зв’язки з іншими регіонами. Якщо врахувати всі вищеперераховані ризики Житомирської області, то можна сказати, що в області достатньо контрольована ситуація. Якщо в Україні станом на 20.01.18 – 323 спалахи АЧС, то у Житомирській області – 4. Аналізуючи поширення АЧС в Житомирській області за фактом реєстрації неблагополучних пунктів 2015–2017 рр., можна припустити, що хвороба поширилась в Житомирську область з дикими свинями зі східного напрямку Київської області (випадки в Радомишльському і Малинському районах). В усіх випадках були проведенні заходи щодо ліквідації АЧС згідно з інструкцією, ефективність яких підтверджена подальшою благополучністю області.
Целью и задачей работы было изучить эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Житомирской области, изучить роль этиологических факторов, проанализировать риски появления новых случаев. При проведении исследований применялись общепринятые методы эпизоотологического исследования, статистического анализа. Анализируя эпизоотическую ситуацию по АЧС в Житомирской области за 2015–2017 гг. следует отметить, что среди других областей по количеству вспышек АЧС меньше чем в Житомирской только в Ивано-Франковской – 3 и в Львовской – 1 случай, в Днепропетровской такое же количество как в Житомирской – 4 случая. Во всех остальных областях количество вспышек АЧС больше, чем в Житомирской. При рассмотрении географического положения Житомирской области мы выделили ряд критериев, которые могут способствовать распространению АЧС. Следует учесть такие риски. Пограничное размещения области – на севере Житомирская область граничит с Республикой Беларусь. Хотя случаев АЧС в Беларуси официально зарегистрировано немного (2 в 2013 году), но беспокойство вызывает тот факт, что страны, граничащие с Белоруссией, неблагополучные по АЧС, и в них зарегистрировано значительно больше случаев этой болезни. Здесь, с нашей точки зрения может быть два варианта: либо в Беларуси действительно эффективно проводят мероприятия по ликвидации АЧС, или о новых случаях просто не сообщают. Последний вариант более вероятен, если проанализировать интернет-ресурсы и посмотреть карту-схему вспышек АЧС в Западной Европе. Поэтому риски здесь могут быть достаточно высоки. Проведенная депопуляция дикого кабана в Беларуси согласно официальным данным может в свою очередь вызвать миграцию диких свиней на территорию Украины. Северная часть Житомирской области находится в лесной местности, является естественным ареалом популяции дикого кабана, который может быть переносчиком АЧС. Особое беспокойство вызывает то, что на севере Ровенской области было зарегистрировано много случаев АЧС, где также преобладает лесистая местность. Итак – существует риск занесения дикими кабанами из Ровенской области в Житомирскую вируса АЧС. Житомирская область граничит с областями, в которых эпизоотическая обстановка по АЧС значительно напряженнее. В Киевской области зарегистрировано 15 случаев АЧС, в Винницкой – 9, в Хмельницкой – 6, в Ровенской – 21. Житомирская область занимает центральное положение, через ее территорию проходят много авто- и железнодорожных путей международного значения, которые направляются в столицу Украины. Таким образом область – имеет тесные экономические связи с другими регионами. Если учесть все вышеперечисленные риски Житомирской области, то можно сказать, что в области достаточно контролируемая ситуация. Если в Украине на 20.01.18 – 323 вспышки АЧС, то в Житомирской области – 4. Анализируя распространение АЧС в Житомирской области по факту регистрации неблагополучных пунктов 2015–2017 гг., можно предположить, что болезнь распространилась в Житомирскую область с дикими свиньями с восточного направления Киевской области (случаи в Радомышльском и Малинском районах). Во всех случаях были проведены мероприятия по ликвидации АЧС согласно инструкции, эффективность которых подтверждена последующим благополучием области.
The purpose and task of the work was to study the epizootic situation regarding African swine fever on the territory of Zhytomyr region, to study the role of etiological factors as well as to analyze the risks of new cases. In conducting research, commonly used methods of epizootic study, statistical analysis. Analyzing the epizootic situation with ASF in Zhytomyr region for 2015–2017, it should be noted that among other regions, the number of ASF incident is lower than in Zhytomyr only in Ivano-Frankivsk – 3, and in L’viv – 1 case, in Dnipropetrovsk the same number as in Zhytomyr – 4 cases. In all other regions, the number of ASF incident is greater than in Zhytomyr. When considering the geographical position of Zhytomyr region, we have identified a number of criteria that may promote the spread of ASF. The following risks should be taken into account. The border accommodation of the region – in the north Zhytomyr region borders on the Republic of Belarus. Although there are few cases of ASF in Belarus officially registered (2 in 2013), worryingly that the countries bordering Belarus are unfavorable to ASF and have registered significantly more cases of this disease. Here, from our point of view, there can be two opinions: either in Belarus conducting measures to eliminate ASF are really effective, or new cases simply are not covered. The latter option is more likely if you analyze the Internet resources and see a map-diagram of ASF incident in Western Europe. Therefore, the risks here can be quite high. According to official data the wild boar depopulation in Belarus may in turn lead to the migration of wild pigs to the territory of Ukraine. The northern part of the Zhytomyr region is located in the forest area, which is a natural habitat for wild boar populations, which can be the carrier of ASF. Particularly disturbing is the fact that in the north of the Rivne region, there have been many cases of ASF, where forest areas also predominate. There is, therefore, a risk of wild boar with ASF virus entering from the Rivne region to the Zhytomyr. Zhytomyr region borders on areas in which the epizootic situation regarding the ASF is much more intense. In the Kyiv region, 15 cases of ASF were registered, in Vinnitsa – 9, in Khmelnyts’ky – 6, in Rivne – 21. Zhytomyr region occupies a central position, through its territory there are many auto and railway routes of international importance, which go to the capital of Ukraine. Thus, the region has close economic ties with other regions. If we take into account all of the abovementioned risks in the Zhytomyr region, we can say that the situation is sufficiently controlled. If on the territory of Ukraine on January 20, 2005 there were registered 323 ASF incidents, then in Zhytomyr oblast – 4. Analyzing the spread of ASF in Zhytomyr region on the fact of registration of dysfunctional points in 2015–2017, it can be assumed that the disease spread to Zhytomyr region with wild pigs from the eastern direction, from the Kyiv region (cases in the Radomyshl and Malyn districts). In all cases, measures were taken to contain ASF in accordance with the instruction, the effectiveness of which is confirmed by the subsequent prosperity of the area.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8910
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LNUVMBT_2018_20_83_120-124.pdf445,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU