DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8925

Название: Публічне управління регіоном
Другие названия: Публичное управления регионом
Public administration of the region
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: державне управління
государственное управление
public administration
родові поселення
родовые поселения
ancestral settlements
громадські організації
общественные организации
public organizations
Issue Date: 2017
Издатель: Полтавська державна аграрна академія; Сімон
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Публічне управління регіоном / М. Ф. Плотнікова // Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики : кол. моногр. / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 601–609.
Аннотация: Доволі часто в науковій літературі триває диспут щодо сутності питання та змісту категорії «публічне управління». Тлумачення поняття в науковій літературі часто-густо ототожнюється з функціями держави як суспільної інституції, зокрема, «Державне управління (публічне управління, англ. public administration) – є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод».
Довольно часто в научной литературе продолжается диспут о сущности вопроса и содержания категории «публичное управление». Толкование понятия в научной литературе часто отождествляется с функциями государства как общественной формации, в частности, «Государственное управление (публичное управление, англ. Public administration) – является видом деятельности государства, осуществления управленческого организующего влияния путем использования полномочий исполнительной власти через организацию исполнения законов, осуществления управленческих функций с целью комплексного социально-экономического и культурного развития государства, его отдельных территорий, а также обеспечение реализации государственной политики в соответствующих сферах общественной жизни, создание условий для реализации гражданами их прав и свобод».
Quite often in the scientific literature there is a debate about the essence of the issue and content of the category «public administration». Interpretation of the concept in scientific literature is often identified with the functions of the state as a public institution, in particular, «Public administration (public administration) is a kind of state activity, the implementation of managerial organizing influence through the use of powers of the executive power through the organization of the implementation of laws, realization of managerial functions for the purpose of complex socio-economic and cultural development of the state, its separate territories, and also ensuring the implementation of state policy from spheres of social life, creation of conditions for the citizens of their rights and freedoms».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8925
ISBN: 978-966-2989-65-6
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
coll_monogr_2017_601-609.pdf315,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University