DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8987

Название: Формування мотивації до занять гирьовим спортом у студентів під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання
Другие названия: Формирование мотивации к занятиям гиревым спортом у студентов во время учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию
Students’ motivation formation for kettlebell lifting activity in the learning process in physical education
Авторы: Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Ткаченко, П. П.
Tkachenko, P.
Краснов, В. П.
Krasnov, V.
Ключевые слова: мотивація
мотивация
motivation
гирьовий спорт
гиревой спорт
kettlebell lifting activity
вправи
упражнения
exercises
гирі
гири
weights
особистісно-орієнтоване навчання
личностно-ориентированное обучение
person-centred education
студент
student
Issue Date: 2018
Издатель: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Грибан Г. Формування мотивації до занять гирьовим спортом у студентів під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання / Г. Грибан, П. Ткаченко, В. Краснов // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – 2018. – Вип. 5 (24). – С. 38–43.
Аннотация: У статті розкрито зміст навчальних занять із фізичного виховання з особистісно-орієнтованим вибором рухової активності, якою є заняття гирьовим спортом. Такі заняття включають позитивне емоційне ставлення до вправ із гирями, сформовану потребу до них, систему знань, інтересів, мотивів і переконань, направлених на оволодіння цінностями гирьового спорту та потребу у здоровому способі життя. Мета статті полягає у вивченні шляхів формування мотивації до занять вправами з гирями та гирьовим спортом студентів. Особистісно-орієнтована спрямованість студентів до вибору рухової активності може бути визначена на основі врахування їх потреб та інтересів. Для досягнення мети фізичного виховання необхідно озброїти студента цілим арсеналом мотивів та інтересів до засобів фізичного виховання, розвинути потребу у руховій активності, створити для цього сприятливі умови. Формування мети у сфері фізичного виховання можливе лише в разі спрямування студента на можливість реалізації своїх визначених, найбільш значущих потреб у особистісно-орієнтованому виборі засобів фізичної культури. Тільки за такої умови відбувається формування ціннісного ставлення до навчального процесу. Від правильного формулювання мети фізичного виховання залежить результативність навчального процесу. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до засобів гирьового спорту відбувається лише в разі спрямування студента на можливість реалізації своїх потреб у цьому виді діяльності. Особистісна позиція студента і викладача під час фізкультурно-оздоровчої діяльності є чинником, який дозволяє розв’язати проблеми залучення студентів до активних занять фізичними вправами.
В статье раскрыто содержание учебных занятий по физическому воспитанию с личностно-ориентированным выбором двигательной активности, каковыми есть занятия гиревым спортом. Такие занятия включают положительное эмоциональное отношение к упражнениям с гирями, сложившуюся потребность в них, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, направленных на овладение ценностями гиревого спорта и потребность в здоровом образе жизни. Цель статьи заключается в изучении путей формирования мотивации к занятиям упражнениями с гирями и гиревым спортом студентов. Личностно-ориентированная направленность студентов к выбору двигательной активности может быть определена на основе учета их потребностей и интересов. Для достижения цели физического воспитания необходимо вооружить студента целым арсеналом мотивов и интересов к средствам физического воспитания, развить потребность в двигательной активности, создать для этого благоприятные условия. Формирование цели в сфере физического воспитания возможно только в случае направления студента на возможность реализации своих определенных, наиболее значимых потребностей в личностно-ориентированном выборе средств физической культуры. Только при таком условии происходит формирование ценностного отношения к учебному процессу. От правильной формулировки цели физического воспитания зависит результативность учебного процесса. Формирование мотивационно-ценностного отношения к средствам гиревого спорта происходит только в случае направленности студента на возможность реализации своих потребностей в этом виде деятельности. Личностная позиция студента и преподавателя во время физкультурно-оздоровительной деятельности является фактором, который позволяет решить проблемы привлечения студентов к активным занятиям физическими упражнениям.
Content of lessons in physical education which let to make person-centred choice of physical activity which is represented by kettlebell lifting activity is described in the article. These classes include positive emotional attitude towards exercises with weights, formed demand for them, system of knowledge, interests, motives and persuasions aimed at formation of kettlebell lifting activity values and necessity of healthy lifestyle. The goal of the article is to learn the ways of formation of students’ motivation for exercises with weights and kettlebell lifting activity. Person-centred students’ choice of physical activity can be determined considering their needs and interests. The students should be deeply motivated and interested in means of physical education, have a need of physical activity developed and favourable conditions formed to achieve a goal of the physical education. Goal formation in the field of physical education is possible only if the students are aimed at the affordability of their own determined and the most vital needs of person-centred choice of means of physical activity. Only on this condition values of the educational process are created. The efficiency of the educational process depends on correct goal formation of the physical education. Formation of the motivational and valuebased attitude towards means of kettlebell lifting activity is possible only if the student is aimed at affordability of his needs in this activity. Personal student’s and teacher’s attitudes during health and fitness activity are the factors which let solve the problems of students engaging in active physical activity.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8987
ISSN: 2071-5285
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Fkszn_2018_5_38-43.pdf8,31 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU