DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9210

Название: Управління сільськими територіями як складова державної політики розвитку
Другие названия: Управление сельскими территориями как составляющая государственной политики развития
Rural management as a component of state policy development
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: менеджмент сільських територій
менеджмент сельских территорий
management of rural territories
родова садиба
родовая усадьба
generic farmstead
родові поселення
родовые поселения
tribal settlements
Issue Date: 2016
Издатель: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Управління сільськими територіями як складова державної політики розвитку / М. Ф. Плотнікова // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали VII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7–8 квіт. 2016 р. – Х. : ХНТУСГ, 2016. – С. 316–319.
Аннотация: Управління сільськими територіями базується на засадах загальнодержавного управління, регіонального розвитку та формування локальних соціоекологічних систем. В основу розвитку простору покладено соціально-екологічні та духовні складові. Громада, що живе на території, має між собою тісні зв’язки на основі спільних екологічних, соціальних та духовних інтересів. Використовуючи принцип розумної достатності (не використовувати ресурсу більше, ніж потрібно для духовного розвитку), сучасні територіальні громади спрямовують свої зусилля на свідоме зменшення обробітку землі, зокрема засаджуючи не менш, ніж третину площі неплодовими деревами з метою запобігання водній та вітровій ерозії, сприяючи біологічному різноманіттю, екологізації життєдіяльності. Інструментами управління виступають імпровізаційно-інтуїтивна, загальна та індивідуальна освіта (біоадекватні методики освіти та виховання – ноосферна освіта), екологічне, культурне, духовне співробітництво, яке реалізується в творчості (музиці, танцях, виробах зроблених власноруч, скульптурі, живописі, спорті тощо).
Управление сельскими территориями базируется на принципах общегосударственного управления, регионального развития и формирования локальных социоэкологических систем. В основу развития пространства положено социально-экологические и духовные составляющие. Общество, живущее на территории, имеет между собой тесные связи на основе общих экологических, социальных и духовных интересов. Используя принцип разумной достаточности (не использовать ресурсов больше, чем нужно для духовного развития), современные территориальные общины направляют свои усилия на сознательное уменьшение обработки земли, в частности засаживая не менее трети площади неплодовыми деревьями с целью предотвращения водной и ветровой эрозии, способствуя биологическому разнообразию, экологизации жизнедеятельности. Инструментами управления выступают импровизационно-интуитивное, общее и индивидуальное образование (биоадекватные методики образования и воспитания – ноосферное образование), экологическое, культурное, духовное сотрудничество, которое реализуется в творчестве (музыке, танцах, изделиях сделанных собственноручно, скульптуре, живописи, спорте и т.д.).
Management of rural areas is based on the principles of national government, regional development and the formation of local socioecological systems. The basis of space development is the socio-ecological and spiritual components. The community living in the territory has close ties with each other on the basis of common environmental, social and spiritual interests. Using the principle of reasonable sufficiency (do not use the resource more than necessary for spiritual development), modern territorial communities direct their efforts to consciously reduce the cultivation of land, in particular, planting not less than one third of the area by inert trees to prevent water and wind erosion, promoting biodiversity, ecologization of life. The instruments of management are improvisational-intuitive, general and individual education (bioadecvetnyh methods of education and education – noosphere education), ecological, cultural, spiritual cooperation, which is realized in creativity (music, dance, products made by hand, sculpture, painting, sports, etc.).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9210
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
RTESPP_2016_316-319.pdf364,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU